Testy a škály

Testy a škály

Testy a kly (nejastji uvan kly a testovn a jejich pehled, jejich vznam a pouit v o. diagnostice, jejich cle a sousti) vod historick vvoj v zahrani a u ns podklad pro vznik k emu slou typy technik dle metodiky aplikace v klinick praxi Nejrozenj hodnotc a mc techniky Men VF Hodnocen bolesti Men kvality psychiky Men sobstanosti Men rizik vzniku komplikac Hodnocen bolesti K usnadnn prce abeceda bolesti: P Q R S T Hodnocen bolesti Hodnotc techniky - jednoduch neverbln vizuln

verbln Hodnotc techniky - vcerozmrn dotaznky bolesti BOLEST neverbln hodnocen bolest se hodnot jinmi kritrii ne slovy P.: pl, algick dren tla, tachykardie, BOLEST - vizuln kly Metoda VAS (vizuln analogov kla) hodnocen intenzity bolesti na 10 cm dlouh sece (od dn bolesti = 0, po nesnesitelnou bolest = 10) pravtko bolesti dn bolest = bl nebo svtl barva, siln bolest postupn se zvyujc intenzita barevnho odstnu Metoda NRS (numeric rating scale) seln hodnotc kla pacient vyjaduje intenzitu bolesti pmo slem 0 = dn bolest, 10 = nejhor pedstaviteln bolest Vizuln analogov kla Vizuln analogov kla seln hodnotc kla bolesti Stupnice grafickch symbol

(kla obliej bolesti) alternativa seln stupnice vrazy obliej od stavu pohody a po nejvy utrpen rzn poet obliej u malch dt, senior, u pacient s poruchou komunikace Mapy bolesti na obrysu lidskho tla pacient popisuje msta bolesti dle intenzity od 0 do 5 pacient barevn zakresluje pociovn bolesti do obrys figurny modr bolest obecn erven pliv lut tup zelen - svrav Mapy bolesti BOLEST - verbln kly Melzackova kla pacient slovn hodnot intenzitu bolesti 5 stup intenzity bolesti 0 dn 1 mrn 2 nepjemn 3 intenzivn 4 krut 5 - nesnesiteln BOLEST

- verbln kly Deskriptivn kla obdoba pedchoz kly 0 = dn 1 = mrn 2 = stedn 3 = siln 4 = velmi siln 5 = nesnesiteln BOLEST - dotaznky poskytuj komplexnj obraz asov nron pnos informac x zt pro pacienty informace o asovm prbhu bolesti a jej intenzit, vlivu bolesti na ivot a funkn zdatnost McGillv dotaznk (SF-MPQ) Brief Pain Inventory (BPI) Hodnocen bolesti hodnocen akutn bolesti orientan vyeten pi pijmu Slovn popisn kla Vizuln kla bolesti Vizuln analogov kla (VAS( seln hodnotc kla Grafick zznam hodnocen bolesti Hodnocen bolesti hodnocen chronick bolesti + zjitn podrobnjch informac

Prvodce hodnocen bolesti Krtk invent bolesti Management bolesti Hodnocen bolesti (podle Hospital Broussais, Pa) Monitorovn inku analgetik Hodnocen bolesti hodnocen chronick bolesti Kalend lby bolesti Denk bolesti Men kvality psychiky Hodnocen stavu vdom Hodnocen psychickho stavu Hodnocen deprese Hodnocen stavu vdom Glascow coma scale (oteven o, motorick odpov, slovn odpov) Modifikovan dtsk GCS Hodnocen vdom schma Bene/ Zvina (reakce na bolest, reakce na slovo) Glasgow Coma Skale Oteven o Nejlep motorick odpov Nejlep slovn odpov Spontnn

Na osloven Na bolest dn odpov Vyhov pkazm Lokalizuje bolestiv podnt Normln flexe na bolest Spastick flexe na bolest Extenze na bolest dn odpov Orientovn Dezorientovn Neadekvtn slova Nesrozumiteln zvuky dn odpov CELKEM: 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 15

Dtsk Glasgow Coma Skale Oteven o Nejlep motorick odpov Nejlep slovn odpov Spontnn Na mluven slovo Na bolestiv podnt Neotvr Normln spontnn pohyb Uhb pi doteku Ubh pi bolestivm podntu Abnormln flekn kee Abnormln extenn kee dn odpov Smje se a vatl Podrdn ple Ple na bolestiv podnt Stn na bolestiv podnt dn odpov CELKEM: 4 3 2 1 6 5 4

3 2 1 5 4 3 2 1 15 Schma Bene/Zvina I. 0 bod 1 bod Reakce na bolestiv podnt-tpanec,pchnut jehlou dn reakce,ani zmnou vegetativn funkce Reakce nejastji zrychlenm dchnm,dle zmnou srden frekvence nebo zmnou barvy v oblieji 2 body Bolestiv podnt vyvol extenzi hornch a dolnch konetin nebo flexi hornch a extenzi dolnch konetin 3 body Bolestiv podnt vyvol neeln pohyby 4 body 5 bod 6 bod

7 bod Bolestiv podnt vyvol mysln obran pohyby Reakce na slovo Pacient po latenci vyhov jedn jednoduch slovn vzv Pacient vyhov nkolika vzvm za sebou Pacient odpovd na otzky pilhav 8 bod Pacient je orientovn asem i mstem II. Hodnocen psychickho stavu Zkrcen mentln bodovac test (hodnocen psychickho stavu dle Gaida) Folsteinv test kognitivnch funkc Mini mental state exam (MMSE) (hodnot 5 oblast) Test kreslen hodin Stupnice hodnocen psychickho zdrav Zkrcen mentln bodovac test (hodnocen psychickho stavu podle Gainda) Odpov Sprvn 01.

Vk 1 pat n 0 02. Kolik je asi hodin? 1 0 03. Adresu? 1 0 04. Souasn rok? 1 0

05. Kde je hospitalizovan? 1 0 06. Poznn alespo dvou osob. 1 0 07. Datum narozen? 1 0 08. Jmno souasnho presidenta? (rok ukonen II. svtov vlky apod.) 1 0

09. Odetat zpt od 20 do 1 nebo vyjmenovat pozptku msce v roce od prosince k lednu. 1 0 Celkem: CAVE-Pozor! Na konci testu by mla bt adresa nemocnm zopakovna, abychom se ujistili, e dobe sly. Hodnocen: Za kadou sprvnou odpov m klient 1 bod. Nedoshne-li 7 bod jedn se o zmatenost. Test kognitivnch funkc Mini Mental State Examination (MMSE) je celosvtov nejrozenj a nejpouvanj zkouka k rychlmu a orientanmu zhodnocen kognitivnch funkc test slouc pro vyeten poruch pamti u demenc ukzka testu MMSE viz. http://www.poruchypameti.cz/test-mmse.html Test kognitivnch funkc-Mini Mental State Exam (MMSE) Oblast hodnocen: 1.Orientace: Polote nemocnmu 10 otzek. Za kadou sprvnou odpov zapotejte 1 bod. - Kter je te rok?

- Kter je ron obdob? - Mete mi ci dnen datum? - Kter je den v tdnu? - Kter je te msc? - Ve kterm jsme stt? - Ve kter jsme zemi? - Ve kterm jsme mst? - Jak se jmenuje tato nemocnice?(toto oddlen?,tato ordinace?) - Ve kterm jsme poschod?(pokoji?) 2.Pam: Vyetujc jmenuje 3 libovoln pedmty(nejlpe z pokoje pacienta-napklad idle,okno,tuka)a vyzve pacienta,aby je opakoval. Za kadou sprvnou odpov je dn 1 bod 3.Pozornost a potn: Nemocn je vyzvn aby odetal 7 od sla 100 a to 5 krt po sob. Za kadou sprvnou odpov je 1 bod. 4.Krtkodob pam (=vbavnost): kol zopakovat 3 dve jmenovanch pedmt (viz bod 2.) 5.e,komunikace a konstrukn schopnosti: (sprvn odpov nebo splnn kol = 1 bod) Ukate nemocnmu dva pedmty (p.tuka,hodinky) a vyzvte ho aby je pojmenoval. Vyzvte nemocnho aby po vs opakoval: - dn ale - Jestlie - Kdyby Dejte nemocnmu tstupov pkaz: Vezmte papr do prav ruky,pelote ho na pl a polote jej na podlahu. Dejte nemocnmu pest papr s npisem Zavete oi. Vyzvte nemocnho,aby napsal smysluplnou vtu (obsahujc podmt a psudek,kter dv smysl) Vyzvte nemocnho,aby na zvltn papr nakreslil obrazec podle pedlohy.1 bod

jsou li zachovny vechny hly a protnut vytv tyhelnk. Hodnocen: 00 10 bod 11 20 bod 21 23 bod 24 30 bod tk kognitivn porucha stedn tk kognitivn porucha lehk kognitivn porucha psmo normlu Max.skre: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 2 1

1 1 1 1 Test kreslen hodin Hodnocen deprese kla deprese pro geriatrick pacienty Beckova sebeposuzovac stupnice deprese kla deprese pro geriatrick pacienty Vyberte na kadou z uvedench otzek odpov ano nebo ne a odpov zakrtnete! 01. Jste v zsad spokojen se svm ivotem? ano ne 02. Vzdal jste se v posledn dob mnoha innost a zjm?

ano ne 03. Mte pocit, e v ivot je przdn? ano ne 04. Ctte se asto sklen a smutn? ano ne 05. Mte vesms dobrou nladu? ano ne 06. Obvte se e se Vm pihod nco zlho?

ano ne 07. Ctte se pevn astn? ano ne 08. Ctte se asto bezmocn? ano ne 09. Vysedvte radji doma, ne by jste el mezi lidi a seznamoval se s novmi vcmi? ano ne 10. Myslte si, e mte vt pote s pamt ne va vrstevnci?

ano ne 11. Myslte si, e je krsn bti na ivu? ano ne 12. Napad Vs nkdy, e ivot nestoj za nic? ano ne 13. Ctte se pln elnu a energie? ano ne 14. Myslte si, e vae situace je beznadjn?

ano ne 15. Myslte si, e vtina lid je na tom lpe ne Vy? ano ne kla deprese pro geriatrick pacienty Hodnocen: 1 bod za kadou odpov ano u otzek 1 bod za kadou odpov ne u otzek 1 2 3 Bez deprese Mrn deprese Manifestn deprese vyadujc odbornka 00 05 bod 06 10 bod Nad 10 bod

4 6 5 8 7 9 10 12 11 14 13 15 Stupnice hodnocen psychickho zdrav Poloky: (Savage, Britton,1967, Kolibi a spol.1993) Odpov: 01. Ctte se vtinu asu dobe? ano

ne 02. Mte asto obavy o sv zdrav? ano ne 03. Trpte asto bolestmi hlavy? ano ne 04. Ml/a jste v posledn dob zvrat? ano ne 05. asto se Vm tesou ruce pi prci? ano

ne 06. Mvte zkuby ve svalech? ano ne 07. V posledn dob jste ml bolesti jen zdka nebo vbec ne? ano ne 08. Vnmte necitlivost v jedn nebo vce stech tla? ano ne 09. Mte vdy ruce a nohy dostaten tepl? ano

ne 10. Je V spnek peruovan, povrchn nebo jinak naruen? ano ne 11. Jdete vtinou spt bez mylenek, kter by Vs trpily? ano ne 12. Mte rd spolenost, jste rd mezi lidmi? ano ne 13. asto Vs nco trp? ano

ne 14. Jste asto pln elnu i energie? ano ne 15. Ctte se asto neuiten? ano ne Souet: Hodnocen: 1 bod za odpov ano u otzek 1 bod za odpov ne u otzek Skre 6 a vce svd pro poruchu psychickho zdrav 2 3 4 5 6 1 8 7

10 9 13 11 12 15 14 Beckova sebeposuzovac stupnice deprese 01. 02. Nlada 0 1 -jsem stle smutn nebo sklen a nemohu se z toho dostat 3 -jsem tak smutn nebo neastn, e to nemohu u snst Pesimismus 0 1 2 3

03. Pocit nespchu 0 -mm pocit, e jsem ml v ivot vce smly a nespch ne obvykle lid mvaj -podvm-li se zpt na svj ivot, vidm, e je to jen ada nespch -vidm, e jsem jako lovk (otec, manel apod) v ivot zcela zklamal Neuspokojen z innosti 0 1 Vina 0 1 2 3 06. 07. 08. 09. 10.

Nenvist k sob sammu 0 1 2 3 Mylenky na sebevradu 0 1 13. -u mne net skoro vbec nic -a dlm cokoliv, nevzbud to ve mne sebemen poten -nectm se nijak provinile -obas ctm, e jsem mncenn, hor ne ostatn -mm trval pocit viny -ovld mne pocit, e jsem zcela bezcenn, zl provinil lovk -nectm se zklamn sm sebou -zklamal jsem se sm v sob -jsem dost znechucen sm sebou -nenvidm se -vbec mi nenapadne na mysl, e bych si ml nco udlat -mm nkdy pocit, e by bylo lpe net -asto pemlm, jak spchat sebevradu 3 -kdybych ml pleitost, tak bych si vzal ivot

Sociln izolace 0 1 -neztratil jsem zjem o lidi a okol -mm ponkud men zjem o spolenost lid ne dve 2 -ztratil jsem vtinu zjmu o lidi a jsou mi lhostejn 3 -ztratil jsem veker zjem o lidi a nechci s nikm nic mt Nerozhodnost 0 -doku se rozhodnou v bnch situac 1 -nkdy mm sklon odkldat sv rozhodnut 2 -rozhodovn v bnch vcech mi dl obte 3 -vbec v niem se nedoku rozhodnout

Vlastn vzhled 0 1 3 12. -nejsem nijak zvl nespokojen -nemm z vc takov poten, jako jsme mval 2 2 11. -nemm pocit njakho ivotnho nespchu 2 2 3 05. -do budoucnosti nepohlm nijak pesimisticky nebo beznadjn -ponkud se obvm budoucnosti -vidm, e se u nemm na co tit -vidm, e budoucnost je zcela beznadjn a neme se zlepit 1

3 04. -nemm smutnou nladu -ctm se ponkud posmutnl, sklen 2 Pote pi prci 0 1 2 3 navnost 0 1 2 3 Nechutenstv 0 1 2 3 -vypadm stejn jako dve -mm starosti, e vyhlm stae nebo neatraktivn -mm pocit, e se mj zevnjek trvale zhoril, take vypadm nepkn -mm pocit, e vypadm hnusn a odpudiv Hodnocen:

00 08 event. 09 Norma 09 - 24 Lehk a stedn deprese Tk deprese -prce mi jde od ruky jako dve -musm se nutit, kdy chci nco dlat -d mi velk pemhn, abych cokoliv udlal -nejsem schopen jakkoliv prce -nectm se vce unaven ne obvykle -unavm se snze ne dve -vechno mne unavuje -nava mne zabrauje cokoli udlat -mm svou obvyklou chu k jdlu -nemm takovou chu k jdlu jak jsem mval -mnohem he mi te chutn jst -zcela jsem ztratil chu k jdlu 25 a vce Men sobstanosti Barthelov test (ADL) Test instrumentlnch vednch innost (IADL) Test oetovatelsk zte podle Svanborga, modifikovan Stakovou Katzv test kadodennch innost

Test aktivity Testovn vvoje sobstanosti Dotaznk pro funkn hodnocen pacienta Barthelv test zkladnch vednch innost. /ADL-activity daily living) innost: 01. Najeden,napit 02. Oblkn 03. Koupn 04. Osobn hygiena 05. Kontinence moi 06. Kontinence stolice 07. Pouit WC 08. Pesun lko-idle 09. Chze po rovin 10. Chze po schodech Proveden innosti: Bodov skre Samostatn bez pomoci S pomoc Neprovede Samostatn bez pomoci S pomoc Neprovede Samostatn nebo s pomoc Neprovede

Samostatn nebo s pomoc Neprovede Pln kontinentn Obas inkontinentn Trvale inkontinentn Pln kontinentn Obas inkontinentn Inkontinentn Samostatn bez pomoci S pomoc Neprovede Samostatn bez pomoc S malou pomoc Vydr sedt Neprovede Samostatn nad 50 metr S pomoc 50 metr Na vozku 50 metr Neprovede Samostatn bez pomoc S pomoc neprovede 10 05 00 10 05 00 05 00 05

00 10 05 00 10 05 00 10 05 00 15 10 05 00 15 10 05 00 10 05 00 Hodnocen stupn zvislosti Hodnocen: Zvislost Vysoce zvisl Zvislost stednho stupn Lehk zvislost nezvisl Body

00 40 bod 45 60 bod 65 95 bod 96 100 bod Test instrumentlnch dennch innost IADL ( Instrumental aktivity daily living ) innost Telefonovn Zvldnut innost Vyhled samostatn slo, vyto ho Zn nkolik sel, odpovd na zavoln Nedoke pouvat telefon Transport Cestuje samostatn dopravnm prostedkem Cestuje s doprovodem jin osoby Cestuje v speciln upravenm dopravnm prostedku 10 5 0 Nakupovn Je schopn si samostatn nakoupit Nakoup s doprovodem nebo radou jin osoby Neschopn bez podstatn pomoci 10 5

0 Vaen Uva samostatn cel jdlo Jdlo si oheje Jdlo mus pipravit jin osoba 10 5 0 Domc prce Udruje domcnost s vjimkou tkch prac Vykon leh prci nebo neudr pimenou istotu Potebuje pomoc pi vtin prac nebo nedl dn prce v domcnosti 10 5 0 Prce kolem domu Vykonv samostatn a pravideln Vykonv pod dohledem Vyaduje pomoc, prci nevykon Samostatn bere v urenou dobu sprvnou dvku, zn nzvy lk Uv lky, kdy jsou pipraven a pipomenut Lky mus podvat jin osoba

10 5 0 10 Uvn lk Finance Spravuje samostatn, plat ty, pozn pjmy a vdaje Zvldne drobn vdaje, potebuje pomoc se sloitjmi operacemi Neschopn bez pomoci nakldat s penzi Body 10 5 0 5 0 10 5 0 Vyhodnocen stupn zvislosti: 0 40 bod zvisl 41 75 bod sten zvisl 76 80 bod nezvisl Test oetovatelsk zte podle Svanborga, modifikovan Stakovou innost

1. Pohybov schopnost Proveden innosti s stenou pomoc s podstatnou pomoc omezen na lko, zcela zvisl Bodov skre 1 3 5 2. Osobn hygiena s stenou pomoc podstatnou pomoc pln zvisl 3. Jdlo s stenou pomoc s podstatnou pomoc pln zvisl (krmen, sonda) 1 3 5 4. Inkontinence moi

obas stle permanentn kattr 3 5 2 5. Inkontinence stolice obas stle 3 5 6. Nvtva toalety s stenou pomoc s podstatnou pomoc pokojov klozet, podlon msa 1 5 4 7. Dekubity mal velk

1 4 8. Spoluprce s nemocnm obas obtn bezvdom velmi obtn 2 3 5 s 1 3 5 Hodnocen: 0 bod zcela sobstan 38 bod zcela zvisl Men rizik vzniku komplikac V oblasti: Dchn Dekubit Nutrice Pd Krevnho obhu

Dchn Bienstein kla k hodnocen situace a rizik v oblasti dchn Downes score hodnocen stupn dechov nedostatenosti pi obstrukci HCD Funkn klasifikace dle NYHA (hodnot dunost, palpitaci, navu) Dekubity Hodnocen riziku vzniku dekubit rozen stupnice Nortonov Shannon kla Waterlow Braden Bergstromovo skre Knollova stupnice nchylnosti k proleeninm Hodnocen rizika vzniku dekubit rozen stupnice podle Nortonov Riziko vzniku dekubit je u nemocnho, kter doshne 25 a mn bod (m mn bod, tm vy riziko). Hodnocen rizika vzniku dekubit (Shannon, L., 1984) Skre 16 bod a mn pedstavuje vznamn riziko vzniku dekubit.

Waterlowova kla riziko vzniku dekubit (m vy bodov skre tm vy riziko vzniku dekubit) Stavba tla/vka, vha Typ ke v ohroen oblasti Pohlav, vk Zvltn rizika Kontinence Prmrn 0 Zdrav 0 Mu 1 Terminln kachexie 8 Zcela kontinentn/

katetrizovn Nadprmrn 1 Paprov, such 1 ena 2 Porucha vivy tkn 8 Obasn inkontinence 1 Obzn 2 Vlhk (zven teplota) 1 14-49 1

Srden selhn 5 M permanentn kattr 1 Podprmrn 3 Edematzn 1 50-64 2 Perifern vaskulrn porucha 5 Inkontinence stolice 2 Porucha barvy 2

65-74 3 Anemie 2 Kompletn inkontinence 3 Poruen, loisko 2 75-80 4 Kouen 1 81 a ve 5 Neurologick porucha Pohyblivost

Chu k jdlu Diabetes mellitus Pln 0 Prmrn Roztrouen sklerza Neklid,vrt se 1 CMP Apatie paraplegie 0 Operace, trauma Medikace 0 Ortopedick

Cytostatika Slab 1 Pod rovn pasu Vysok dvky steroid 5 2 Sonda/pouze tekutiny 1 Pte Omezen hybnost 3 Nic sty/anorexie 3 Operace del jak 2 hodiny Nehybnost na lku

4 Nehybnost v kesle 5 4-6 5 5 Protizntliv lky 5 Knollova stupnice nchylnosti k proleeninm Parametry veobecn stav zdrav mentln stav 0 dobr bdl pln dn dobr dobr 1 pimen letargie

potebuje pomoc omezen obasn pimen pimen 2 chatrn semikomatzn trvale na vozku velmi omezen obvykle moov patn patn 3 skomrajc komatzn trvale na lku imobilita pln stolice i moi dn dn aktivita chodc

pohyblivost inkontinence pjem vivy sty pjem tekutin sty nchylnost k chorobm (DM, neuropatie, cvn onemocnn, anmie) chyb nevelk prmrn siln Nemocn se skre nad 12 je ohroen vznikem dekubit. Tyto stavy zapotat dvojnsobn. Nutrice Nottinghamsk dotaznk Mini Nutritional Assessment (MNA) Klasifikace obezity BMI Harris Benediktovo hodnocen (bazln metabolismus) Klasifikace obezity a jejich rizik podle BMI Klasifikace Podvha Normln vha Zven vha

Nadvha Obezita I. stupn Obezita II. stupn Obezita III. stupn BMI < 18,5 18,5 24,9 25,00 25,0 29,9 30,0 34,9 35,0 39,9 40,0 Riziko komplikac obezity Nzk (riziko jinch chorob) Prmrn Mrn zven Stedn zven Velmi zven Vysok Pdy Stupnice pdu Morse Morse Fall Scale Conleyov hodnocen rizika pdu Hodnocen rizika pdu Dle Conleyov upraveno Jurskovou 2006 Anamnza Rizikov faktory pro vznik pdu DDD (dezorientace, demence, deprese)

3 bod y vk 65 let a vce 2 bod y pd v anamnze 1 bod pobyt prvnch 24 hodin po pijet nebo pekladu na lkov odd. 1 bod zrakov/ sluchov problm 1 bod uvn lk (diuretika, narkotika, sedativa, psychotropn ltky, hypnotika, 1 tranquilizery, antidepresiva, antihypertenziva, laxantia) bod Vyeten Sobstanost

Schopnost spoluprce Pmm dotazem pacienta Mvte nkdy zvrat? (informace od pbuznch nebo oetovatelsk personlu) pln 0 bod sten 2 bod y nesobstanost 3 bod y spolupracujc 0 bod

sten spolupracujc 1 bod nespolupracujc 2 bod y 3 bod y Mte v noci nucen na moen? 1 bod Budte se v noci a nemete usnout? 1 bod HODNOCEN rizika pdu Dle Conleyov upraveno Jurskovou 2006: Body Riziko 04 body Bez rizika 513 bod Stedn riziko

1419 bod Vysok riziko Krevn obh kla hodnocen rizik vzniku iln trombzy Klasifikace te tromboflebitidy dle Maddona (stupe 0- IV) Kritria pro hodnocen flebitidy Klinick klasifikace chronick venzn incuficience (CEAP klasifikace) (tdy 0-6) Ischemick skre dle Hachinskho (demence vaskulrnho typu) Klasifikace Fontainovy funkn klasifikace stdi CHICHDKK (stdium I-IV) Dal testy a kly Body Mass Index (BMI) Broccv vzorec a index (ideln hmotnosti) Stdia umrn dle E. Kbler-Koss Vvojov stdia dle Eriksonn Fagerstrmv dotaznk zvislosti na nikotinu Kritria hodnocen toxicity pi chemoterapii Rizika vzniku DM Kategorie lkovch problm Dotaznk mezinrodnch skre prostatickch symptom Klasifikace klinick manifestace alergie na vel a vos jed DKUJI ZA POZORNOST

Recently Viewed Presentations

 • ECLF Meeting May 8. 2009 Paris - EFCLIN

  ECLF Meeting May 8. 2009 Paris - EFCLIN

  Review for ECLF Meeting May 8. 2009 Paris ... Ophtalmologist in Ljungby Hospital,The patient whith high powered soft CL who used to com regularly every year to my clinic, was by me sent to an ophtalmologist in case of a...
 • The State of E-Procurement &amp; E-Payables SWOAFP Conference ...

  The State of E-Procurement & E-Payables SWOAFP Conference ...

  Supplier Portal Self Service. AP Folks freed up for more strategic work. AP Data Analytics to drive daily priorities. 2019 E-Payables Trends. AP back office transactional strategic business. ... Connelly, Lindsay (GE Capital) ...
 • Persuasive 5 paragraph essay against bullying

  Persuasive 5 paragraph essay against bullying

  Step Three: Write a 3-Prong Thesis. The thesis statement is the last sentence of your introduction paragraph. These are the three points that you will be arguing in your paper that will go into one sentence.
 • GROUP OPERATIONS PART IV AGGREGATE FUNCTIONS Summarizes the

  GROUP OPERATIONS PART IV AGGREGATE FUNCTIONS Summarizes the

  Group By. Combines a result set into multiple groups and produces a single row of summary data for each group. SELECT. c. scbcrse_coll_code. college, COUNT
 • World History: Ancient Civilizations Through the Renaissance Chapter

  World History: Ancient Civilizations Through the Renaissance Chapter

  Islam spread from Mecca to Medina. - Rulers of Mecca began to threaten Muhammad with violence as Islam started to influence more people. - Muhammad left Mecca and went to Medina. - This departure became known in Muslim history as...
 • Adventures on the Sea of Interconnection Networks

  Adventures on the Sea of Interconnection Networks

  Now come tables as primary computational mechanisms (as stars, not supporting cast) This presentation is intended to support the use of the textbook Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Designs (Oxford University Press, 2000, ISBN -19-512583-5).
 • tegrity.fresnocitycollege.edu

  tegrity.fresnocitycollege.edu

  The role of the subcommittee is to develop expertise in its defined area and make appropriate recommendations to the full committee on all matters under the ...
 • Later Islamic Empires - Coach Kitchens&#x27; Weebly Page

  Later Islamic Empires - Coach Kitchens' Weebly Page

  Bantu Migration. Bantu Migration Map. Slash and burn method of farming forced them to move every few years. When they moved, they shared agricultural & ironworking skills with the new people they encountered. Migrate across central Africa & eventually make...