Snímek 1 - jirivallavyuka.webz.cz

Snímek 1 - jirivallavyuka.webz.cz

1. Co proslavilo I. Newtona? a) zkony o pohybu planet b) vynlez parnho stroje c) gravitan zkon, zkon sly, d) filozofie utopie setrvanosti, zkon akce a reakce 2. Co proslavilo Denise Papina? a) nov vroba porcelnu b) formulace zkon o pohybu planet c) objevy v anatomii lovka d) vynlez tlakovho hrnce 3. S jakm vynlezem je spojeno jmno James Watt? a) se spdacm strojem b) s tlakovm hrncem c) se zkony o plynech d) s parnm strojem 4. Kter stt si v 18. stolet mezi sebe rozdlily Rusko, Prusko a Rakousko? a) Maarsko b) Blorusko c) echy d) Polsko 5. Jak se nazvala neomezen vlda panovnka? a) utopie b) absolutismus c) monismus d) demokracie

6. Osobn zvislost rolnka byla postupn zatovna jeho povinnostmi. Jak se kalo prci na panskm? a) dina b) lopota c) robota d) poddanost 7. Jak se kalo zpsobu, kterm poddan splceli njem pdy? Byla to penn, naturln a robotn a) renta b) odpustek c) da d) rok 8. Jak se nazvala listina, kter mla platnost zkona a urovala robotn povinnosti poddanch? a) pracovn dekret b) robotn patent c) pracovn vnos d) pracovn glejt 9. V roce 1740 nastoupila na trn Marie Terezie. Na potku vldy utrpla porku ve tech vlkch o a) Zakarpatskou Rus b) Slezsko c) Polsko d) Maarsko 10. Josef II. vydal dleit dokument, kterm zruil

a) zkaz kesanskho nboenstv b) zkaz idovskho nboenstv c) nevolnictv d) svobodu projevu 11. Jak se nazval patent, kterm se zruilo vsadn postaven katolick crkve a jin nboenstv byla "trpn"? a) nboensk patent b) patent o zruen poddanstv c) tolerann patent d) patent o nezvislm nboenstv 12. Kdo v Americe stl v dob boje za nezvislost v ele Kongresu? a) George Washington b) Thomas Jefferson c) Robert Edward Lee d) Abraham Lincoln 13. Jak se jmenoval nejstar syn Marie Terezie? a) Vclav I. b) Ferdinand I. c) Josef II. d) Josef I. 14. V kter zemi probhla prmyslov revoluce jako prvn? a) v USA b) v Anglii c) v Nmecku d) ve Francii

15. Kter filozofie ila vru v moc rozumu a schopnosti lovka? Vznamnmi pedstaviteli byli Voltaire a Rousseau. a) osvcenstv b) absolutismus c) dekadence d) romantismus 16. Vlda Marie Terezie a Josefa II. je charakterizovna jako osvcensk a) absolutismus b) dualismus c) centralismus d) merkantilismus 17. Kongres v r. 1776 schvlil dokument, jeho vydn znamenalo zrod Spojench stt americkch. Jeho du byl Thomas Jefferson. Jak se dokument nazval? a) Zruen nevolnictv b) Tolerann patent c) Prohlen nezvislosti d) Zruen otroctv 18. Co se udlo v USA v roce 1789? Byla vyhlena a) nezvislost b) stava c) konfederace d) revoluce 19. Jak se nazval (a nazv) zkonodrn sbor USA?

a) Kongres b) Pentagon c) Svtov obchodn centrum d) Bl dm 20. Kdo byl 1. prezidentem USA? a) Thomas Jefferson b) George Washington 21. Josef II. se dostal do povdom pedevm vydnm dvou dekret - tolerannm patentem a patentem o zruen a) otroctv b) poddanstv c) roboty d) nevolnictv 22. Co objevil Luigi Galvani? a) zkon setrvanosti b) bunnou stavbu c) princip elektrickho lnku d) krevn skupiny 23. Pouijeme-li pirovnn "dopadli jako sedlci u Chlumce", znamen to, e a) nevyhrli ani nebyli poraeni b) byli bohat odmnni c) doshli vznamnho spchu d) utrpli tkou porku 24. V USA dolo ke spojen stt pod jednu stedn vldu. Jak

se nazv takov stt? a) konstitun monarchie b) federace c) absolutismus d) republika 25. Povstn z r. 1775 a to, jak skonilo, se dostalo do jednoho poekadla: Skonili jako sedlci a) u Mohe b) u Hradce 26. Nov kolonie v Severn Americe od svho zaloen hospodsky vysply. Proti komu bojovalo 13 osad za nezvislost? a) proti Prusku b) proti Anglii c) proti Francii d) proti panlsku 27. Kdo je hlavou vkonn moci v USA? a) sent b) vlda c) prezident d) parlament 28. Umleck smr konce 16. - 18. stolet, vyznaujc se okzalost, velkolepost a mohutnost se nazv a) klasicismus

b) renesance c) baroko d) gotika 29. Barokn hudba vyvrcholila v dle a) ajkovskho b) Bacha c) Mozarta d) Mysliveka 30. Marie Terezie a Josef II. byli pedstavitel a) osvcenskho absolutismu b) absolutismu c) monetrn politiky d) stavovsk monarchie 31. Kdo pracoval na obrovskch plantch v USA pod dohledem blch dozorc? a) indini b) vzov c) ern otroci d) Japonci 32. Jak se jmenoval prvn prezident USA? a) Abraham Lincoln c) Robert Edward Lee b) George Washington

d) Thomas Jefferson 33. Jak se nazv dost, zpravidla od vt skupiny lid, adresovan rozhodujcmu initeli? a) formulace b) motto c) petice d) koalice 34. Vedouc lohu v organizovn boje za nezvislost mlo zasedn zstupc osad ve Filadelfii. Jak nzev dostalo toto zasedn? a) Nejvy soud c) Den nezvislosti b) Pentagon d) Kongres 35. V severnch prmyslovch sttech USA bylo v r. 1787 zrueno a) poddanstv c) otroctv b) nevolnictv d) Prohlen nezvislosti 36. V zemdlstv byly horov soustavy hospodaen nahrazovny a) typolnm hospodaenm

c) stdavm hospodaenm b) dvojpolnm hospodaenm d) trojpolnm hospodaenm 37. V kterm roce byl v Rakousku vydn patent o zruen nevolnictv? a) 1791 b) 1781 c) 1771 d) 1761 38. Jak se nazv peumlkovan zdobn sloh, jeho nzev vznikl z francouzskho slova rocaille? a) romnsk sloh b) baroko c) rokoko d) gotika 39. V kterch letech vldla Marie Terezie? a) 1643-1715 b) 1840 1880

c) 1640 1680 d) 1740 - 1780 40. Nov filozofick proud zdrazujc vru v rozum, osvobozen od pedsudk (18. stolet) se nazv a) osvcenstv b) humanismus c) gotika d) romantismus 41. V letech 1756 - 1763 probhala tzv. sedmilet vlka. Marie Terezie se snaila zskat od Pruska zpt a) Polsko b) Moravu c) trsko d) Slezsko 42. Jak se nazval umleck styl, jeho inspirac byla antika, zdrazoval rozum, vyznaoval se vyrovnanost, harmoninost a dodrovnm pravidel? a) gotika

b) baroko c) romantismus d) klasicismus 43. Kter den bylo v roce 1776 ve Philadelphii pijato Prohlen nezvislosti americkch osad? a) 4. ervence b) 14. ervence c) 4. ervna d) 21. srpna 44. Co se podailo objevit Robertu Boylovi? a) parn stroj b) zkony o plynech c) hypotzu o havm jdru Zem d) prvn kalkultor 45. V kterm roce byl vydn tolerann patent? a) 1761 b) 1781 c) 1791 d) 1771 46. Kter esk crkevn hodnost byl svatoeen roku 1729? a) Jan Hus

c) Vojtch b) Jan Nepomuck d) Konstantin 47. Marie Terezie byla a) babikou Karla VI. c) manelkou Karla VI. b) dcerou Karla VI. d) sestrou Karla VI. 48. Marie Terezie provedla adu reforem (daovou, sprvn, kolskou, ). Mimo jin byl proveden soupis poddansk pdy. Jak se tento soupis nazval? a) karolnsk katastr c) bern katastr b) terezinsk katastr d) dominikln katastr 49. V roce 1773 dolo k udlosti, kter vstoupila do djin jako "pit aje" (pop. ajov dchnek). Jak se jmenovalo msto, ve kterm nahzeli osadnci aj do moe? a) Chicago b) Los Angeles

c) Boston d) Washington 50. Ve kterm roce skonily v USA boje za nezvislost? a) 1771 b) 1791 c) 1761 d) 1781 51. Ve kterm italskm mst mete navtvit chrm sv. Petra? a) v Neapoli b) v m c) v Janov d) v Bentkch 52. K nejvznamnjm eskm baroknm malm patil a) Karel krta c) Josef Mysliveek

b) Josef Ztek d) Josef Schulz 53. Kozck povstn probhlo v letech 1771-1774. Kdo toto povstn vedl? a) Jurij Dolgorukij c) Petr III. b) Jemljan Pugaov d) Boris Godunov 54. Barokn sochai se snaili zachytit protikladn duevn stavy. Vzorem pro evropsk sochae se stalo dlo italskho umlce, kter il v letech 1577 - 1640. Byl to a) Giovanni Lorenzo Bernini b) J. S. Bach c) A. van Dyck d) P. Pavel Rubens 55. Po Leopoldovi I. a Josefovi I. nastupuje do ela rakousk monarchie a) Karel VI. c) Josef III. b) Marie Terezie d) Josef II. 56. Po Josefovi II. nastoupil na trn jeho bratr a) Frantiek II.b) Frantiek Josef I.

c) Leopold II. d) Karel VI. 57. Ve kterm roce dolo k udlosti, kter vstoupila do djin jako "Bostonsk pit aje"? a) 1776 b) 1778 c) 1774 d) 1773 58. Ve kterm roce uznala Britnie USA jako novou republiku a sthla vojska ze zem? a) 1783 b) 1772 c) 1791 d) 1763 59. Kateina II. nastoupila na trn roku a) 1900 b) 1862 c) 1662

d) 1762 60. Polsk stt "tetm dlenm" pestal existovat roku a) 1795 b) 1772 c) 1843 d) 1805 61. Za vldy Marie Terezie bylo poprv provedeno stn lidu. V echch napotali a) 1 607 000 lid c) 1 502 000 lid b) 2 516 000 lid d) 10 300 000 lid 62. Kolik mla Praha za vldy Marie Terezie obyvatel? a) 45 300 c) 88 000 b) 102 000 d) 27 000

63. V kterch letech vldl Josef II.? a) 1740 1780 c) 1780-1781 b) 1780-1790 d) 1790-1800 TEST 2 1. Jak se ve Francii nazval stav, kam patila buroazie a lidov vrstvy? a) druh stav b) jin stav c) tet stav d) prvn stav 2. Francouzsk revoluce byla zahjena dobytm paskho vzen. Jak se toto vzen jmenovalo? a) Gilotina b) Marenga c) Garonna d) Bastila 3. Jak se ve Francii nazval revolun politick klub, kter se schzel v knihovn zruenho

kltera sv. Jakuba? a) girondist b) thermidorini c) cordilii d) jakobni 4. Do kter zem podnikal taen Napoleon Bonaparte v roce 1812? a) do Pruska b) do Anglie c) do Polska d) do Ruska 5. Kam byl odvezen Napoleon do vyhnanstv po prohran bitv u Lipska? a) na Sardnii b) na ostrov Elba c) na ostrov Svat Helena d) na Siclii 6. Ruskou armdu vedl proti Napoleonovi m a r l a) Pavlov

b) Konv c) Kutuzov d) ukov 7. V z 1792 se stala Francie a) republikou c) krlovstvm b) csastvm d) konstitun monarchi 8. Co bylo zrueno ve Francii v roce 1789? a) maximln ceny potravin c) celn pedpisy b) nevolnictv, robota a destky d) prvo na trn pouze pro eny 9. V roce 1795 pela vkonn moc ve Francii do rukou a) sentu c) Napoleona Bonaparta b) ptilennho direktoria d) csae Ludvka XVIII.

10. Ve Francii 30. let 19. stolet probhala(o) a) rozdlen sttu na 2 sti c) revoluce b) en socialismu d) koloniln expanze 11. Napoleon byl poraen britskm admirlem Nelsonem roku 1805 v bitv a) u Borodina c) u Trafalgaru b) u Tyle d) u Waterloo 12. Jak se nazv zpsob vldy, kterm vldl Ludvk XVI.? a) absolutismus c) vichistick vlda b) konstitun monarchie d) merkantilismus 13. Kde probhla bitva nrod roku 1813? a) u Slavkova c) v Lipsku

b) u Bostnu d) u Bastily 14. Ve kterm mst se konal kongres, kter ml upravit politick pomry v Evrop po vtzstv nad Napoleonem? a) v Pai b) ve Vdni c) v Lipsku d) v Berln 15. Napoleon uprchl z Elby, vldl 100 dn a tato vlda skonila 18. 6. 1815 jeho posledn bitvou. Kde probhla? a) u Waterloo b) v Lipsku c) u Slavkova d) u Kresaku 16. Jak se nazv ostrov, na kterm Napoleon po estiletm vyhnanstv zemel? a) Svat Helena c) Elba b) Siclie d) Sardnie

17. Narodil se na Korsice r. 1769, studoval na vojensk kole, neobratn, se patnou francouzskou vslovnost bval asto v mld terem posmchu. Kdo to byl? a) Maximilien de Robespierre c) Napoleon Bonaparte b) kardinl Mazarin d) Colbert 18. Jak se nazv pse, kter vznikla v obdob revoluce a je dnes sttn hymnou Francie? a) Pse o Rolandovi c) Pse o Nibelunzch b) Marseillaisa d) Internacionla 19. Proti kterm sttm bojoval Napoleon v bitv u Slavkova? Byly to Rakousko a a) Rusko c) Nizozem b) Prusko d) Anglie 20. V roce 1795 byla vydna nov francouzsk stava. Bylo zachovno pedchoz sttn zzen. O jak zzen lo? a) o csastv c) o krlovstv

b) o republiku d) o konstitun monarchii 21. Situace ve Francii za vldy Ludvka XVI. vyvrcholila v krizi, sttn pokladna byla vyerpna. Jedinm vchodiskem, jak zskat penze, bylo a) prodvn odpustk b) dobyt dal kolonie c) zabrn majetku privilegovan lechty d) svoln generlnch stav 22. Soust francouzsk stavy z roku 1793 je mimo jin a) prvo vlastnit kolonie b) povinnost odvdt dan crkvi c) prvo na prci a na bezplatn vzdln d) stanoven minimlnch cen zkladnch potravin 23. Definitivnm koncem francouzsk revoluce byl rok 1799, kdy bylo sesazeno direktorium a moc pela do rukou t konzul. Jednm z nich byl i a) Maximilien de Robespierre b) Frantiek II. c) Napoleon III. d) Napoleon Bonaparte 24. V roce 1793 se pevratem dostvaj ve Francii k moci a) thermidorini b) jakobni c) cordilii d) girondist

25. Napoleon pispl ke zruen Svat e msk (1801) a na Rn vybudoval tzv. a) Kontinentln spolek b) msk spolek c) Jakobsk spolek d) Rnsk spolek 26. Manelkou Ludvka XVI. byla a) Luisa Antoinetta b) Marie Antoinetta c) Josefna d) Marie Luisa 27. V ele jakobnskho klubu a jakobnsk diktatury stl a) Napoleon Bonaparte c) Maximilien Robespierre b) Jean-Paul Marat d) Georges Jacques Danton 28. Prvo oban vlastnit, podnikat, vyjadovat sv nzory a rovnost vech ped zkonem jsou obsahem a) stavy Francie z roku 1793 b) zvr Vdeskho kongresu c) Prohlen prv lovka a obana d) vyhlen nezvislosti 29. Zruen vech feudlnch zvazk ve Francii mimo jin obsahoval a) vnos Vboru pro veejn blaho b) Napoleonv obansk zkonk

c) konkordt s papeem d) Vdesk deklarace 30. Seskupen t panovnk Ruska, Pruska a Rakouska vytvoilo po pdu Napoleona a) Svatou alianci b) Nmeck spolek 31. V kterm roce byla zahjena francouzsk revoluce pdem Bastily? a) 1791 b) 1787 c) 1789 d) 1788 32. Marie Antoinetta byla dcera a) Karla V. c) Leopolda II. b) Marie Terezie d) Josefa II. 33. V roce 1791 se stv Francie a) republikou

b) krlovstvm c) konstitun monarchi d) csastvm 34. V bitv u Lipska zvtzila nad Napoleonem koalice. Kter zem do n patily? a) Prusko a Itlie b) vdsko, Portugalsko, Itlie c) panlsko, Prusko, Polsko d) Prusko, Rakousko, Velk Britnie 35. Umleckm slohem ve Francii doby Napoleona (zhruba do r. 1830) byl a) rokoko c) empr b) romantismus d) humanismus 36. Kdo velel vtznmu britskmu lostvu v nmon bitv u Trafalgaru? a) admirl Beaufort c) admirl Nelson b) Napoleon I. d) admirl Nimitz 37. V kterm roce se dostali do ela francouzsk revoluce jakobni? a) 1787 b) 1793 c) 1791

d) 1788 38. V kterm roce zvtzil Napoleon v bitv u Slavkova? a) 1809 c) 1805 b) 1808 d) 1806 39. V roce 1792 bylo ve Francii zvoleno nov shromdn. Jak se nazvalo? a) Konzul c) Snm b) Kongres d) Konvent 40. V kterm roce podnikl Napoleon taen do Ruska? a) 1812 c) 1805 b) 1813 d) 1815 41. Ve kterm roce vydala rusk vojska Napoleonovi bez boje Moskvu bez zsob a znienou porem? a) 1798

b) 1848 c) 1942 d) 1812 42. V kterm roce se stala Francie republikou? a) 1788 b) 1787 c) 1791 d) 1792 43. V kterm roce byl Napoleon poraen v bitv u Waterloo? a) 1815 b) 1809 c) 1810 d) 1820 44. V dob dobyt Bastily vldl ve Francii a) Ludvk XV.

c) Ludvk XIV. b) Ludvk XVI. d) Jindich Navarrsk 45. V z 1792 se nejsilnj skupinou v Konventu stvaj a) thermidorini c) cordilii b) girondist d) jakobni 46. V roce 1794 byla ve Francii svrena vlda jakobn. Kdo se dostal k moci? a) girondist c) bonapartist b) thermidorini d) cordilii 47. Jak byl pbuzensk vztah mezi csaovnou Josefinou a Napoleonem I.? a) strc a nete c) dn b) manel d) bratr a sestra 48. Kdy byl Napoleon Bonaparte prohlen csaem Francouz?

a) v roce 1848 c) v roce 1796 b) v roce 1804 d) v roce 1820 49. V kterm roce byl popraven Ludvk XVI.? a) 1787 c) 1793 b) 1788 d) 1791 50. V kterm roce se dal Napoleon Bonaparte korunovat na csae? a) 1806 c) 1809 b) 1808 d) 1804 50. V kterm roce se dal Napoleon Bonaparte korunovat na csae? a) 1806 b) 1808 c) 1809

d) 1804 51. V dob francouzsk revoluce byl velitelem nrodn gardy a) M. Robespierre c) Jean-Paul Marat b) markz de Lafayette d) Napoleon Bonaparte 52. V roce 1796 probhl ve Francii pokus o pevrat a zaveden rovnoststv. Skonil nespchem. Kdo tento pevrat vedl? a) Gracchus Babeuf c) Jean-Paul Marat b) Maximilien de Robespierre d) Napoleon III. 53. V kterm roce skonila revoluce ve Francii? a) 1795 b) 1794 c) 1796 d) 1789 54. V kterm roce skonila 1. fze francouzsk revoluce? a) 1792 b) 1796

c) 1789 d) 1795 55. V kterm roce skonila jednn Vdeskho kongresu? a) 1815 b) 1810 c) 1820 d) 1809 56. V kterm roce byla vydna stava a Francie se stala stavn (konstitun) monarchi? a) 1789 b) 1790 c) 1791 d) 1795 57. Kte poslanci zskali v roce 1792 pevahu ve francouzskm Konventu? a) bonapartist c) cordilii b) thermidorini d) girondist

58. Kterho roku se Napoleon prohlsil csaem? a) 1804 b) 1801 c) 1805 d) 1800 59. Nesmyslnmi popravami si Maximilien de Robespierre pipravil vlastn rychl konec. Kdy byl popraven? a) v ervenci 1796 c) v ervenci 1797 b) v ervenci 1795 d) v ervenci 1794 60. V kterm roce byl Napoleon poraen v bitv u Lipska? a) 1813 b) 1810 c) 1809 d) 1815

61. Kdy byl popraven francouzsk krl Ludvk XVI.? a) 5. z 1791 c) 6. ervna 1792 b) 21. ledna 1793 d) 23. prosince 1793 1. V roce 1825 vyvolali dstojnci petrohradsk posdky povstn proti caru Mikulovi I. Jak se tito povstalci nazvali (podle data 14. prosince)? a) marxist b) radiklov c) dkabrist d) narodnici 2. Kdo napsal slova na sttn hymny? a) Josef Jungmannb) Frantiek Ladislav elakovsk c) Frantiek kroup d) Josef Kajetn Tyl 3. Kdo je autorem hudby na hymny? a) Josef Jungmann c) Frantiek Ladislav elakovsk b) Josef Kajetn Tyl d) Frantiek kroup 4. Ve kter divadeln he se poprv ozvala nae nrodn hymna?

a) Paliova dcera c) Drahomra a jej synov b) Strakonick dudk d) Fidlovaka aneb dn hnv a dn rvaka 5. Kdo je autorem "Mje" a "Mrinky"? a) Karel Havlek Borovsk b) Karel Hynek Mcha 6. Revoluce v doprav je spojena se jmnem britskho technika George Stephensona. Kter jeho vynlez zaznamenal prvn vtzstv "pry na kolejch"? a) parn stroj b) lodn roub c) parn lokomotiva d) parnk 7. Dleitm meznkem pro zavdn stroj do vroby byl vynlez Jamese Watta. Co vynalezl? a) parn stroj b) parn automobil c) lodn roub d) parn lokomotivu 8. Kdo napsal Djiny nrodu eskho v echch i v Morav? b) Frantiek Ladislav elakovsk c) Josef Jungmann d) Pavel Josef afak b) Frantiek Palack

9. Romantickm hudebnm skladatelem a klavrnm virtuosem pochzejcm z Polska byl a) Ludwig van Beethoven b) Fryderik Chopin c) Richard Strauss d) Johann Sebastian Bach 10. Kdo r. 1790 zaloil tzv. eskou expedici? a) Josef Jungmann b) Frantiek Ladislav elakovsk 11. Parn stroj se ujal i v n a nmon doprav. Co sestrojil americk technik Robert Fulton? a) parn stroj b) parn automobil c) parolo d) lodn roub 12. Soubn s klasicismem se na zatku 19. st. setkvme s novm umleckm stylem, zdrazujcm cit, nvrat k prod a k minulosti. Jak se nazval? a) romantismus b) renesance c) baroko d) gotika 13. Autorem Devt symfonie s dou na radost je a) Johann Sebastian Bach c) Ludwig van Beethoven b) Wolfgang Amadeus Mozart d) Fryderik Chopin

14. Vznamnou osobnost 3. fze nrodnho obrozen byl i satirik, novin a bsnk. Jak je jeho jmno? a) Vclav Matj Kramerius c) Josef Jungmann b) Karel Havlek Borovsk d) Josef Dobrovsk 15. Kdo vytvoil ptidln slovnk esko-nmeck? a) Josef Jungmann c) Frantiek Ladislav elakovsk b) Frantiek Palack d) Pavel Josef afak 16. Kdo ze spisovatel a novin oste kritizoval ve svch epigramech rakouskou vldu? a) Karel Havlek Borovsk b) Frantiek Ladislav elakovsk c) Josef Jungmann d) Frantiek Palack 17. Ve 30. letech 19. stolet v Irsku v dsledku hladomoru nastv emigran vlna. Do kter zem lid pedevm odchzeli? a)do Francie b) do Itlie c) do USA d) do Nmecka 18. Autorem spis Podrobn mluvnice etiny, Djiny jazyka eskho a literatury a Nmecko - eskho slovnku je

a) Josef Jungmann b) Josef Dobrovsk c) Frantiek Martin Pelcl d) Josef Kajetn Tyl 19. Karel X. se snail obnovit absolutismus, r. 1830 rozpustil snmovnu a zavedl cenzuru. Proti tmto opatenm vystoupila spn ervencov revoluce v tme roce. Ve kter zemi probhla? a) ve Francii b) v USA c) v Prusku d) v Anglii 20. Tento esk historik a politik se narodil v Hodslavicch v rodin uitele. Zaslouil se o zaloen Matice esk, zzen asopisu vlasteneckho muzea a podprnho spolku Svatobor. Tmto muem byl? a) Josef Jungmann b) Frantiek Palack c) Pavel Josef afak d) Frantiek Ladislav elakovsk 21. Jak se jmenuje autor sbrky "Slvy dcera"? a) Pavel Josef afak b) Frantiek Palack c) Frantiek Ladislav elakovsk d) Jn Kollr 22. Napoleonova vtzstv pispla k rozpadu Svat e msk nroda nmeckho. Habsburkov ztratili titul csae tto e. Od r. 1804 hovome o csastv a) maarskm b) nmeckm c) rakouskm d) uherskm 23. Jak se jmenoval rakousk kancl, kter byl pod vlivem revolunch udlost r. 1848 csaem proputn? a) Wagner b) Ferdinand I. c) Bach d) Metternich

24. Pedstavitelem eskho romantismu v literatue je a) Karel Hlavek b) Karel Hynek Mcha c) Mikol Ale d) Josef Kajetn Tyl 25. Tento polsk skladatel a klavrista il od roku 1831 v Pai. Byl spjat s polskm osvobozeneckm hnutm. Vtinu dl tvo skladby pro klavr. Pi komponovn vychzel z melodiky polsk lidov hudby. Je pedstavitelem romantismu v hudb. Jak se jmenoval? a) Ludwig van Beethoven c) Johann Sebastian Bach b) Richard Strauss d) Fryderik Chopin 26. Jak se jmenovali autoi eskho odbornho nzvoslov, kter vzniklo v dob eskho obrozen? a) Karel Sabina a Anton Bernolk b) Jan Evangelista Purkyn a Jan Pressl c) Karel Havlek Borovsk a Boena Nmcov d) Frantiek Palack a Vclav Matj Kramerius 27. V kter zemi dolo nejdve k prmyslov revoluci? a) ve Francii b) v Prusku c) v Anglii d) v Lipsku 28. Se svou teori Marx a Engels poprv vystoupili r. 1848 v manifestu. Napsali jej jako program dlnickho spolku. Jak se nazval tento spolek? a) Komunistick strana b) Strana prolet c) Svaz komunist d) Internacionla

29. Napoleonsk obdob definitivn uzavel roku 1815 a) vznik Nmeckho spolku b) Vdesk kongres c) vznik demokratickch stt v Evrop d) dekret o zzen sk rady 30. Jednm z prvnch spis pekldanch do cizch jazyk byly Slovansk staroitnosti. Kdo je jejich autorem? a) Pavel Josef afak b) Josef Jungmann c) Frantiek Ladislav elakovsk d) Frantiek Palack 31. Kdo se stal pedstavitelem reaknho absolutismu v Rakousku? Od roku 1804 psobil jako ministr, pozdji jako kancl. a) Alexander Bach b) Otto von Bismarck c) Clemenc Wenzel Metternich d) Alfred Windischgrtz 32. Kter panovnk byl korunovn na eskho krle v Praze na Hradanech roku 1836? a) Josef II. b) Ferdinand I. c) Ferdinand IV. d) Leopold II. 33. Zvrenou fzi empru (asi od r. 1820), prosazujc se i ve stedn Evrop, nazvme a) baroko b) preromantismus c) biedermeier d) humanismus 34. Jak byl zvan rakousk csa Ferdinand I.? a) Velik b) Bene c) Pohrobek d) Dobrotiv 35. O restauraci monarchie, navrcen hranic do r. 1791 a ponechn stavy a zkonku ve Francii rozhodl

a) Konvent c) Vdesk kongres b) spolkov snm ve Frankfurtu d) jnov diplom 36. V 1. fzi nrodnho obrozen ("obrann") byla hlavnm nositelem mylenek obrozen a) Obrozeneck spolenost UK c) Krlovsk esk spolenost nauk b) Katedra eskho jazyka na UK d) Krlovsk vdeck spolenost 37. Druh fze nrodnho obrozen ("ofenzivn") trv zhruba v rozmez let a) 1800-1875 b) 1800-1829 c) 1750-1800 d) 1700-1750 38. Kterho roku zanikla Svat e msk? a) 1810 b) 1814 c) 1806 d) 1815 39. V kterm roce dolo v Rusku k povstn dkabrist? a) 1805 b) 1917 c) 1798 d) 1825 40. Karel Hynek Mcha je typickm pedstavitelem romantismu. Kolik let mu bylo, kdy zemel? a) 26 b) 20

c) 33 d) 45 1. V ervnu 1848 vypuklo v Praze povstn. Bylo potlaeno. Ve Vdni revoluce pokraovala a stavodrn snm pijal historicky vznamn zkon, kter zruil a) otroctv b) nevolnictv c) poddanstv d) samodrav 2. Roku 1848 bylo v Rakousku zrueno a) vsadn postaven nmecky mluvcch obyvatel b) otroctv c) nevolnictv d) poddanstv a robota za nhradu 3. Ve Francii dolo v roce 1871 k prvnmu pokusu o nastolen diktatury proletaritu. Byla to Pask a) gilotina b) revoluce c) koaliced) komuna 4. V roce 1866 vstoupilo Rakousko do vlky. S km? a) s Franci b) s Angli c) s Itli d) s Pruskem 5. Na kter dv sti se rozdlila rakousk monarchie? Zalitavsko a a) Slovensko b) Pedlitavsko c) Uhersko d) Rakousko

6. V dob Bachova absolutismu dolo v eskch zemch k utlumen politickho a kulturnho vvoje. Oiven pinesla teprve norov stava roku 1861. V esk nrodn stran se vytvela dv kdla, tzv. staroei a a) liberlov b) radiklov c) mladoei d) demokrat 7. V roce 1862 byla zaloena Miroslavem Tyrem tlovchovn organizace. Jak se jmenovala? a) Sokol b) Orel c) Tyrova tlovchovn jednota d) ech 8. V roce 1868 byly slavnostn poloeny zkladn kameny k jednomu divadlu. O jak divadlo se jednalo? a) Nosticovo divadlo b) Nrodn divadlo c) Prozatimn divadlo d) Divadlo F. X. aldy 9. Kdo napsal knihu Babika? a) Karolna Svtl b) Boena Nmcov c) Frantiek Ladislav elakovsk d) Jan Neruda 10. Kdo je pedstavitelem Mjovc, autorem sbrky Psn kosmick? a) Vtzslav Hlek b) Josef Mnes c) Jan Neruda d) Karolna Svtl 12. V 50. letech 19. stolet mluvme v Rakousku o tzv. a) Bachov absolutismu b) Metternichov absolutismu c) Windischgrtzov absolutismu d) osvcenskm absolutismu 13. V r. 1882 se v Praze uskutenila tlovchovn slavnost. Jak byla tato slavnost Sokola nazvna?

a) olympijsk hry b) spartakida c) vesokolsk slet d) sokolsk slavnost 14. V poslednch desetiletch 19. st. vzniklo v echch nkolik novch politickch stran dolo ke sloitjmu politickmu rozvrstven. Kter strana se ustanovila v roce 1878? Byla to eskoslovansk strana a) Liberln c) komunistick b) sociln demokratick d) agrrn 15. Nrodn divadlo bylo oteveno operou Libue. Kdo je jejm autorem? a) Bedich Smetana c) Leo Janek b) Antonn Dvok d) Frantiek Ladislav elakovsk 17. Kter satirik popsal svou cestu do exilu v dle Tyrolsk elegie? a) Karolna Svtl b) Jan Neruda c) Karel Havlek Borovsk d) Vtzslav Hlek 18. V roce 1883 bylo slavnostn oteveno Smetanovou Libu a) Stavovsk divadlo b) Nrodn divadlo c) Smetanovo divadlo d) Nosticovo divadlo 19. Vydn tzv. obilnch zkon, opiov vlka a vznik Labour party. To ve pat v 19. stolet do politiky jedn zem. Jak se tato zem nazv?

a) Velk Britnie b) USA c) Nmecko d) Francie 20. Kterho sttu se tkaj tyto udlosti 19. stolet: ast v Krymsk vlce, nespn vlka s Pruskem, Komuna a Dreyfusova afra? a) Nizozem b) Francie c) Anglie d) panlska 21. Autorem dl Tyrolsk elegie, Kest svatho Vladimra a Krl Lvra je a) Vclav Matj Kramerius b) Josef Dobrovsk c) Josef Jungmann d) Karel Havlek Borovsk 22. V roce 1848 nastupuje na trn rakousk csa, kter bude vldnout a do roku 1916. Jak se jmenuje? a) Karel VI. b) Ferdinand V. Dobrotiv c) Frantiek Josef I.d) Frantiek Lotrinsk 23. V noru 1848 dolo k povstn, v hlavnm mst byly postaveny barikdy. Dolo k ozbrojenmu boji. Touto zem byla a) Moldvie b) Itlie c) Anglie d) Francie 24. Ji potkem roku 1848 zaala revoluce na Siclii, v Miln, Padov atd. Ve kterm stt? a) v Anglii b) v Itlii c) v Prusku d) ve vdsku 25. Kdo byl Karel Sabina? a) liberln politik eskho hnut b) redaktor asopisu Slovan c) vdce povstn ve Vdni d) mu, kter stl v ele

eskch radikl v r. 1848 26. V 60. letech 19. stolet bylo hlavnm clem Otto von Bismarcka sjednotit Nmecko pod vedenm Pruska. Dolo k tomu po vyhran vlce s a) Ruskem b) Franci c) Itli d) Angli 27. S jakm sttem vlilo v roce 1866 Prusko (tato vlka skonila tzv. praskm mrem, kter Prusko poslil)? a) Anglie b) Francie c) Rakousko d) Itlie 28. Jak zpsob vldy byl zaveden po porce revolunch hnut (1848-1849) v Rakousku (neomezen moc panovnka)? a) krlovstv b) republika c) absolutismus d) merkantilismus 29. V roce 1848 se siln projevuj v Evrop snahy o sjednocen dvou sttu. O jak stty se jedn? a) Francii a Velkou Britnii b) Nmecko a Itlii c) Nizozem a Belgii d) Francii a Nmecko 30. Revolun udlosti ve Francii r. 1848 skonily v r. 1851 a) obnovenm csastv b) pipojenm sti zem c) vznikem republiky d) vlenm konfliktem s Nmecka k Francii

Pruskem 31. Zsadn vznam revolunch udlost v Evrop v roce 1848 spov v nstupu kapitalismu a odstrann feudlnch vsad v Evrop. Ve kter zemi k tomu ale nedolo? a) v Anglii c) v Rusku b) ve Francii d) v Nmecku 32. Ve kterm mst povstali 13. bezna 1848 oban rakousko habsbursk monarchie nejdve? a) v Brn b) ve Vdni c) v Praze d) v Linci 33. Kdo nastoupil po csai Ferdinandovi I. na trn v rakousk monarchii? a) Josef II. b) Napoleon III. c) Frantiek Josef I.d) Ferdinand II. 34. Po zastaven Nrodnch novin od r. 1850 zaal Karel Havlek Borovsk vydvat asopis, v nm jeho radikln politick nzory doly vrcholu. Jak se asopis nazval? a) Zemsk noviny b) Lidov noviny c) Kvty d) Slovan 35. Kdo byl stavitelem prvn elektrick drhy a vynlezcem v oblasti elektrotechniky? a) Vclav Brok b) Josef Mnes c) Frantiek Kik d) Frantiek Ladislav Rieger

36. Kdo byl Otto von Bismarck? a) nmeck karikaturista b) nmeck csa c) prusk ministersk pedseda d) rakousk vojevdce 37. Od roku 1871 et poslanci pechzej do tzv. a) ilegality b) pasivn opozice c) aktivn opozice d) mlenliv opozice 38. Ve Velk Britnii psob ve 2. pol. 19. stolet dv politick strany. Z pokrokskch whig vznik strana liberln a druhou stranou je a) komunistick strana b) republiknsk strana c) konzervativn strana d) demokratick strana 39. Jednm z vznamnch pedstavitel slovenskho obrozen byl a) Janko Jesensk b) Frantiek kroup c) Vclav Thm d) udovt tr 40. Jak se nazval zpsob vldy ve Francii 50. let 19. st., kter byl zaloen na potlaen svobod, opral se o najatou armdu, crkev a ednictvo? a) bonapartismus b) absolutismus c) merkantilismus d) napoleonismus 41. Jak se nazvali stoupenci revolunch nzor r. 1848 pod vedenm Karla Sabiny a Karla Sladkovskho? a) umrnn b) liberlov c) dkabrist d) radiklov

42. Jak se nazvali zstupci vych vrstev man v r. 1848 pod vedenm Frantika Palackho a Frantika Ladislava Riegera? a) umrnn b) dkabrist c) radiklov d) liberlov 43. V 50. letech 19. stolet je u ns zruena vrchnostensk sprva a zem je rozdlena do politickch a soudnch a) okres b) kraj c) zemskch region d) vojvodstv 44. Podle rakousk stavy z r. 1861 byla zkladnm zkonodrnm sborem sk rada. Z eho se skldala? a) z poslaneck a sentn komory b) z pansk a poslaneck komory c) ze t komor d) z horn a doln komory 45. Nespnm pokusem o esko - rakousk vyrovnn byly tzv. a) mylenky utopickho socialismu b) fundamentln lnky c) tbory lidu na pamtnch mstech d) ppravy povstn Omladiny 46. 2. ervna 1848 se konal v Praze sjezd, kter ml projednat otzky spolenho postupu slovanskch nrod v i. Byl to sjezd a) Vzjemnosti b) Slovansk c) Mladoechd) Liberln 47. Rozpory evropskch velmoc v een vchodn otzky vyvrcholily v letech 1853-1855.

Vsledkem byla a) prmyslov revoluce b) Krymsk vlka c) Pask komuna d) Obansk vlka 48. Kdo byl zakladatelem Sokola? a) Vclav Brok b) Miroslav Tyr c) Frantiek Ladislav Rieger d) Frantiek Palack 49. Kdo je autorem divadeln hry Noc na Karltejn? a) Jan Neruda b) Frantiek Hrubn c) Jaroslav Vrchlick d) Vtzslav Hlek 50. Rakousko opout absolutismus vydnm a) oktrojovan stavy b) dekretu o zzen sk rady c) Tolerannho patentu d) jnovho diplomu 51. Osobnost, kter stla v ele sjednocovacho procesu Nmecka a pozdjm skm kanclem byl a) Vilm I. b) Otto von Bismarck c) Alexander Bach d) Vilm II. 52. Kdo byl kne Windischgrtz? a) generl, kter potlail revoluci v r. 1848 v Praze c) generl, kter bojoval za sjednocen Nmecka b) ministr knete Metternicha d) vojensk poradce Napoleona III.

53. Kdo je autorem opony Nrodnho divadla? a) Josef Mnes c) Mikol Ale b) Vojtch Hynais d) Frantiek enek 54. V hudebnm svt vynikl nmeck opern skladatel, autor opery Bludn Holanan. Kdo to byl? a) Richard Wagner b) Franz Schubert c) Giuseppe Verdi d) Johannes Brahms 55. Osobnost stojc v ele lidovho hnut za sjednocen Itlie byl a) Giuseppe Garibaldi b) kardinl Mazarin c) Maximilien de Robespierre d) Viktor Emanuel 56. Ve kter bitv byl zajat csa Napoleon III. v roce 1870? a) u Slavkova b) u Hradce Krlov c) u Sedanu d) u Lipska 57. Kdy bylo oteveno esk Prozatimn divadlo? a) roku 1797 b) roku 1972 c) roku 1762 d) roku 1862 58. Kterho roku vydal Frantiek Josef I. takzvan jnov diplom? a) 1860 b) 1848 c) 1878 d) 1872 59. Hlasovac prvo vem mum bylo piznno v Rakousku - Uhersku roku

a) 1914 b) 1905 c) 1901 d) 1907 60. Bitva u Hradce Krlov se odehrla dne 3. ervence. V kterm roce? a) 1866 b) 1848 c) 1835 d) 1818 61. Ve kterm roce dolo ke krachu na Vdesk burze, kter pedznamenval hlubokou hospodskou krizi? a) 1848 b) 1873 c) 1890 d) 1900 62. Nmeck csastv bylo vyhleno ve Versailles roku a) 1848 b) 1870 c) 1871 d) 1866 63. Ve kterm roce nastoupil Frantiek Josef I. na trn? a) roku 1824 b) roku 1848 c) roku 1898 d) roku 1910 64. Kdy byl poloen zkladn kmen Nrodnho divadla? a) 16. 5. 1883 b) 16. 5. 1888 c) 16. 5. 1868 d) 16. 5. 1848 65. Ve kterm roce zastupoval Anton von Schmerling rakouskou vldu na frankfurtskm snmu? a) 1860-1861 b) 1879-1880 c) 1850-1851 d) 1848-1849 66. K rakousko-uherskmu vyrovnn dochz v roce a) 1867 b) 1871

c) 1861 d) 1864 Tom Garrigue a) Brok b) Tyr c) Masaryk d) Rieger 2. V 19. stolet koupily USA Floridu od a) Mexika b) Ruska c) Napoleona d) panlska 3. V roce 1867 USA koupily od Ruska za 7 mld. Dolar a) Texas b) Louisianu c) Floridud) Aljaku 4. Mezi jihem a severem USA byly velk hospodsk i zjmov rozdly. Sever byl prmyslov, na zemdlskm jihu pracovali na plantch pevn a) indini b) muici c) zemdlt dlnci d) otroci 5. V USA se vytvoily postupem asu 2 politick strany - republiknsk a a) agrrn b) demokratick c) liberln d) konzervativn 6. V USA byl v roce 1860 zvolen prezidentem republikn a) James Earl Carter

c) Abraham Lincoln b) Andrew Jackson d) George Washington 7. V roce 1863 bylo zrueno na jihu USA a) otroctv b) nevolnictv c) samodrav d) poddanstv 8. Oddlen dvou ras na jihu USA, potlaovn obanskch prv ernoch (oddlen koly, restaurace apod.) to vechno se nazvalo a) prohibice c) separace b) segregace d) progrese 9. Vraznou osobnost bojovnka za prva ernoch byl ve 20. stolet a) George Washington c) Thaddeus Stevens b) Martin Luther King d) John Braun 10. Co bylo v USA zrueno od 1. 1. 1860?

a) samodrav b) volebn prvo en c) otroctv d) nevolnictv 11. Na potku 20. stolet Rusko nespn vlilo a) s Mongolskem c) s Japonskem b) s nou d) s Pruskem 12. Kdo byl Charles Darwin? a) autor teorie o vvoji organism pirozenm vbrem b) autor zklad logiky c) objevitel elektromagnetick indukce d) autor bunn teorie 13. Co objevil Michael Faraday? a) parn stroj b) princip ddinosti c) elektromagnetickou indukci d) baterii sloenou z elektrickch lnk 14. Kdo zskal patent na vrobu dynamitu (vynlezce nitroglycernu)? a) James Watt b) Alfred Nobel c) Robert Koch

d) Thomas Alva Edison 15. Kdo vynalezl rovku (tak se mu podailo vybudovat elektrrnu se st dodvajc elektinu)? a) Thomas Alva Edison b) Alfred Nobel c) Robert Koch d) James Watt 16. V roce 1869 byl oteven prplav spojujc Stedozemn moe a Rud moe. Jak se tento prplav nazv? a) Suezsk b) Korintsk c) Kaledonsk d) Panamsk 17. Kdo byl Ivan Petrovi Pavlov? a) vdce revoluce v r. 1905 b) objevitel DNA c) objevitel podmnnch a nepodmnnch reflex kanl La Manche d) letec, kter peletl poprv 18. V Severn Americe probhala v letech 1756-1763 sedmilet vlka, na obou vlcch stranch pomhali indini. Nad km Anglie zvtzila? a) nad panlskem b) nad Franci c) nad Nizozemm d) nad Pruskem 19. Na protest proti zvolen Abrahama Lincolna prezidentem USA vystoupilo 11 jinch osad z Unie a zaloilo a) Konfederacib) Nov Mexiko

c) Konstitun monarchiid) Federaci 20. Kdo byl Jan Evangelista Purkyn? a) fyzik b) autor bunn teorie 21. Co objevil Alessandro Volta? a) krevn skupiny b) princip modern elektroniky c) asymetrick molekulyd) baterii sloenou z elektrickch lnk 22. V jakm vdnm oboru pracoval Louis Pasteur? a) paleontologie b) fyzika c) biochemie, bakterologie d) astronomie 23. Na co se zamil Johann Gregor Mendel? a) na astronomii b) na matematiku c) na studium pravkho rostlinstva d) na vzkum ddinosti 24. Georg Simon Ohm byl a) filozof b) fyzik c) chemikd) astronom 25. Kdo je autorem Fausta? a) Alexandre Dumas star b) Lev Nikolajevi Tolstoj c) William Shakespeare d) Johann Wolfgang Goethe 26. Jak se jmenuje esk mal ovlivnn romantismem, autor Orloje? a) Vclav Hynais b) Josef Mnes

c) Mikol Ale d) Josef Navrtil 27. Jak se jmenoval stt, proti ktermu vedli Italov nrodn vlku v letech 1848-1849? a) Anglie b) Nmecko c) Rakousko d) Francie 28. Kdo byl Guiseppe Garibaldi? a) velvyslanec Napoleona III. v Itlii b) autor divadelnch her c) bojovnk za sjednocen Itlie d) ministr knete Metternicha 29. Kdo byl Abraham Lincoln? a) anglick prmyslnk b) americk prezident c) panlsk moeplavecd) bojovnk proti otroctv v 30. Robert Owen a Charles Fourier byli pedstaviteli a) utopickho socialismu b) realismu c) konzervatismu d) vdeckho socialismu dob obansk vlky v USA 31. 2. polovina 19. stolet je charakterizovna jako transformace hospodskho ivota a sociln skladby v dsledku vtzstv kapitalismu. Nejvysplej st Evropy je a) jih b) vchod c) zpad d) jih a vchod 32. Marie Curie-Sklodowsk provdla spn vzkum v oblasti radiologie. S manelem Pierrem Curiem objevili prvky polonium a radium. Jak nrodnosti byla tato badatelka? a) nmeck b) polsk c) esk d) francouzsk

33. Roku 1787 byla poslena americk konfederace, byla vydna nov stava. Sttn moc byla rozdlena. Zkonodrnou moc m a) prezident b) vlda c) Kongres d) Pentagon 34. Rusko konce 19. stolet zstvalo pes vechny reformy a) csastvm b) republikou c) konstitun monarchi d) samodravm bez konstituce 35. Mezi nejradiklnj opozici v Rusku 60. let 19. stolet patili a) blogvardjci b) dkabrist c) narodnici d) marxist 36. Po roce 1905 se rut sociln demokrat rozdlili na a) radikly a liberly b) kadety a esery c) meneviky a boleviky d) rudoarmjce a blogvardjce 37. Ve kterm oboru bdal Andr Marie Ampre? a) fyzika - teorie relativity b) fyzika - elektina

c) chemie - organick polyamidy d) lkastv - krevn skupiny 38. Jak se jmenoval pedstavitel anglickho utopickho realismu, zakladatel kolonie v USA? a) Friedrich Schiller b) Pierre Simon Fournier c) Robert Owen d) Karl Marx 39. Pedstavitelem klasicismu v hudb je autor Figarovy svatby, je to a) Fryderik Chopin b) Friedrich Hndel c) Joseph Haydn d) Wolfgang Amadeus Mozart 40. Zakladatelem nov rusk literatury a autorem verovanho romnu Even Ongin je a) Alexandr Sergejevi Pukin b) Michail Jurjevi Lermntov c) Nikolaj Vasiljevi Gogol d) Anton Pavlovi echov 41. Kdo zhudebnil Evena Ongina a vytvoil stejnojmennou operu? a) Sergej Rachmaninov b) Sergej Prokofjev c) Igor Stravinskij d) Petr Ilji ajkovskij 42. Kdo byl Napoleon III.? a) vnuk Napoleona Bonaparte c) syn Napoleona Bonaparte b) bratranec Napoleona Bonaparte d) synovec Napoleona Bonaparte 43. Kdo objevil r. 1855 mikroby a vypracoval zklady bakteriologie a mikrobiologie? a) Louis Pasteur b) James Watson

c) Charles Darwin d) Jan Evangelista Purkyn 44. Zkuenosti ze zpas dlnk se pokusili zobecnit Karel Marx a Bedich Engels. Jejich uen vdeckho socialismu se nazv a) utopick socialismus b) marxismus c) komunismus d) pragmatismus 45. V roce 1861 vedly opakujc se rolnick boue v Rusku ke zruen a) otroctv b) nevolnictv c) roboty d) poddanstv 46. Kdo studoval rozmnoovn bacil a objevil metodu pstovn jejich ist kultury na ivnm roztoku, tuto metodu uplatnil i pro izolaci pvodce tuberkulzy a cholery? a) Alfred Nobel b) Robert Koch c) Richard Wagner d) Charles Darwin 47. Jak se nazvali mlad lechtici, nmet velkostatki v Prusku? a) bobi b) junkei c) liberlov d) radiklov 48. V roce 1848 byl vydn Manifest komunistick strany, teorie nadhodnoty a tdnho boje, revolun zmna svta. Tvrci tchto mylenek jsou a) Owen a Fourier b) Marx a Engels c) Saint-Simon a Jean Jacques Rousseau d) Herder a Bakunin 49. Spory o pravost Rukopis, obhajoba vdeck pravdy a tzv. hilsnerida jsou spjaty se jmnem

a) Jaroslava Golla b) Frantika Ladislava Riegra c) Tome Garrigua Masaryka d) Edvarda Benee 50. V prbhu 19. stolet si zaali kolonist pisvojovat pdu indin. Dochzelo k ozbrojenm srkm. Vrcholem byl masakr v roce 1876. Kde se tento masakr udl? a) u Bostonu b) u Charlestonu c) v Louisian d) u Little Big Hornu 51. Mezi znm povstn v rusk armd potkem 20. stolet pat i povstn a) dkabrist b) na kinku Potmkin c) ve Vladivostoku d) narodnik 52. Kdo byl Frantiek Ladislav Rieger? a) liberln politik eskho hnut v r. 1848 b) redaktor asopisu Slovan c) autor bsn Krl Lvra d) radikl z roku 1848 53. Kdo byli August Bebel a Wilhem Liebknecht? a) vdci bdajc v oblasti fyziologie b) nmet socialist c) autoi divadelnch her d) pedstavitel nmeckho romantismu 54. Kdo byl John Brown? a) bojovnk proti otroctv v dob obansk vlky v USA b) panlsk moeplavec c) druh americk prezident d) velitel jiansk armdy v dob obansk vlky v USA 55. Kdo byl Honor Daumier? a) francouzsk karikaturista b) autor knihy Ti muketi c) autor divadelnch her d) objevitel radioaktivity

skladatel. Jeho jmno je a) Richard Wagner b) Georges Bizet c) Giuseppe Verdi d) Claud Monet 57. Kdo byla Marie Curieov? a) francouzsk bojovnice za prva en b) ena, kter vynalezla Dieslv motor c) objevitelka podmnnch a nepodmnnch reflex d) ena, kter objevila radioaktivitu a prvek radium ve smolinci 58. V 19. stolet se objevuje v Evrop ada novch mylenkovch a politickch program. Politick hnut, jeho zkladem byla pedstava o svobod obana a jeho rovnch prvech a zsada voln soute, se nazv a) liberalismusb) konzervatismus c) parlamentarismus d) utopick socialismus 59. Roku 1861 bylo v Rusku zrueno nevolnictv. Kdo se o to zaslouil? a) car Mikul II. b) car Mikul I. c) carevna Kateina II. d) car Alexandr II. 60. Kdo byl Bernard Bolzano? a) esk profesor v oblasti logiky a matematiky b) lka na Karlov univerzit c) objevitel rdia d) objevitel elektromagnetick indukce 61. Mezi svtovmi pedstaviteli kritickho realismu v literatue vynikl autor souboru s nzvem Lidsk komedie. Jak je jeho jmno? a) Charles Baudelaire b) Honore de Balzac

c) Ren Descartes d) Victor Hugo 62. Kdo je autorem romnu Vojna a mr? a) Ivan Sergejevi Turgenv c) Lev Nikolajevi Tolstoj b) Fjodor Michajlovi Dostojevskij d) Anton Pavlovi echov 63. K ruskm realistm pat autor romnu Mrtv due a dramatu Revizor. Kdo je tmto autorem? a) Anton Pavlovi echov b) Nikolaj Vasiljevi Gogol c) Fjodor Michajlovi Dostojevskij d) Lev Nikolajevi Tolstoj 64. Kdo je autorem romnu Idiot? a) Nikolaj Vasiljevi Gogol b) Lev Nikolajevi Tolstoj c) Fjodor Michajlovi Dostojevskij d) Ivan Sergejevi Turgenv 65. Kdo byl Woodrow Wilson? a) letec, kter peletl poprv kanl La Manche b) vynlezce mikroskopu c) vojevdce v obansk vlce v USA d) demokrat, americk prezident (zvolen v r. 1912) 66. Pod vlivem rusk revoluce v roce 1905 zan boj za veobecn hlasovac prvo v Rakousku-Uhersku. Od roku 1907 mohli hlasovat a) vichni mui

b) vichni obyvatel c) vichni obyvatel krom cizinc d) pouze mui star 35 let 67. V roce 1776 byla v USA vydna listina, kter proklamovala rovnost ped zkonem, vldu slouc lidu, prvo na ivot, svobodu aj. Tento dokument se nazv a) Prohlen nezvislosti b) Listina prv a svobod c) stava USA d) Listina prv obana 68. Kdy byl oteven Suezsk prplav? a) v roce 1849 b) v roce 1914 c) v roce 1900 d) v roce 1869 69. T. G. Masaryk vystudoval gymnzium, filozofii a psobil jako profesor prask univerzity. Roku 1883 zaal redigovat asopis a) Athenaeum b) Svt v obrazech c) Svt politiky d) Kvty 70. Roku 1900 zakld T. G. Masaryk a) Stranu klerikln b) stranu Nrodn sjednocen c) realistickou stranu d) eskou stranu lidovou c) rektor UK d) poslanec sk rady 72. Prvn revoluce ve 20. stolet probhla v Rusku roku a) 1914 b) 1921 c)1905 d) 1917

73. Kdo byl Guiseppe Mazzini? a) italsk hudebn skladatel c) ministr knete Metternicha radikl v r. 1848 b) vdce revolunch demokrat v Itlii d) mu, kter stl v ele italskch 74. Od roku 1909 se stal pedstavitelem sociln demokratick strany Bohumr a) Rieger b) Zpotock c) meral d) vehla 75. Do kterho roku se datuje krvav nedle v Petrohrad? a) 1917 b) 1890 c) 1900 d) 1905 1. V 1. svtov vlce bojovalo Rusko po boku a) Mongolska b) Nmecka c) Anglie a Francie d) Rakouska-Uherska 2. Kterho vojenskho bloku se stalo soust Rakousko-Uhersko? a) Osy b) Trojdohody c) Dohody d) Trojspolku 3. V kterm roce skonila 1. svtov vlka? a) 1916 b) 1914 c) 1919 d) 1918 4. V kterm roce vznikla eskoslovensk republika?

a) 1914 b) 1919 c) 1916 d) 1918 5. Ve kter zemi dal 7. listopadu 1917 vstel z Aurory signl k toku na Zimn palc? a) ve Francii b) v Rusku c) v Polsku d) v echch 6. Podntem (zminkou) pro rozpoutn 1. svt. vlky byl atentt na nslednka rakouskho trnu Ferdinanda v Sarajevu dne a) 28. 5. 1918 b) 21. 2. 1918 c) 28. 6. 1914 d) 28. 10. 1918 7. Prvnm sttem, ktermu byla vyhlena vlka v roce 1914, bylo a) Srbsko b) Chorvatsko c) Norskod) Polsko 8. Tento mu byl prvnm eskoslovenskm prezidentem od roku 1918 do roku 1935. Jak se jmenoval? a) Antonn Zpotock b) Tom Garrigue Masaryk c) Edvard Bene d) Antonn Novotn 9. V dubnu 1915 pouila nmeck vojska u msta Yper otravn plyn. Jak byl plyn nazvn? a) antrax b) yperit c) sarin d) chlor 10. Jak se nazvaly eskoslovensk jednotky vytvoen za 1. svtov vlky v zahrani? a) prapory b) pluky c) legie d) elegie 11. Mezi piny 1. svtov vlky pat mimo jin

a) slc mezinrodn dlnick hnut b) slc hospodsk vzestup Japonska c) rozpory mezi velmocemi - boje o kolonie d) pokles ceny zlata 12. 1. svtov vlka mla charakter vlky a) zkopov b) bleskov c) partyznsk d) leteck 13. Tento politik byl po vzniku SR nepetrit a do roku 1935 ministrem zahraninch vc. Tmto muem je a) Karel Kram b) Emil Hcha c) Edvard Bene d) Jan Syrov 14. V Obecnm dom se 6. ledna 1918 seli et a moravt poslanci zemskch snm a sk rady a pijali tzv. Tkrlovou deklaraci. Ve kterm mst to bylo? a) v Plzni b) v Praze c) v Olomouci d) v Brn 15. Kde vznikla v noru 1916 v zahrani eskoslovensk nrodn rada? a) v Pai b) ve Vdni c) v Moskv d) v Londn 16. V lt 1914 nmeck vojska ohroovala Pa. V bitv na Marn bylo Nmecko zastaveno. Nmcm ztroskotal pln tzv. a) bleskov vlky b) ponorkov vlky c) pozin vlky d) leteck vlky 17. Kter stt byl v Evrop ped 1. svtovou vlkou nejvysplej?

a) Nizozem c) Nmecko b) Francie d) Rakousko-Uhersko 18. Kter stt byl na svt ped 1. svtovou vlkou nejvysplej? a) Japonsko b) USA c) Velk Britnie d) Francie 19. Na konci 19. stolet vznikl Trojspolek. Kter zem sem patily? a) Nmecko, Rakousko-Uhersko, Itlie b) Nmecko, Japonsko, panlsko c) Nmecko, Itlie, Japonsko d) Francie, Anglie, USA 20. Kter stty tvoily Trojdohodu? a) Anglie, USA, Rusko c) Nmecko, Itlie, Japonsko b) Velk Britnie, Francie, Rusko d) Nmecko, Itlie, Francie 21. V dob 1. svtov vlky T. G. Masaryk aktivn prosazuje mylenku samostatnho s. sttu. V letech 1918, 1920, 1928 a 1934 je zvolen a) prezidentem SSR b) poslancem Nrodnho shromdn c) pedsedou vldy SR d) prezidentem SR 22. V kterm roce zaala 1. svtov vlka?

a) 1910 b) 1912 c) 1914 d) 1911 23. V 1. svtov vlce se bojovalo na a) pti frontch b) tyech frontch c) dvou frontch d) tech frontch 24. V roce 1915 pechz na stranu Dohody a) Nmecko b) Itlie c) Japonsko d) Rakousko-Uhersko 25. V roce 1915 zatoili Nmci na Rusko. Po VSR (1917) uzavelo Rusko s Nmeckem separtn mr. Jak se tento mr nazv? a) Vdesk c) Prask b) Berlnsk d) Brestlitevsk 26. Nmecko vyhlsilo v noru 1917 neomezenou ponorkovou vlku, kter mla bt zbran, je povede ke zhroucen Velk Britnie. Rozhodnut uinilo s vdomm, e se tm otevr nov konflikt s a) nou b) USA c) Franci d) Japonskem 27. Po norov revoluci roku 1917 stoj v ele ruskho sttu a) nrodn gardy b) sovty c) Prozatimn vlda d) opt pouze car 28. Washingtonsk deklarace (Prohlen nezvislosti eskoslovenskho nroda) byla

vydna roku a) 1914 b) 1920 c) 1918 d) 1917 29. Nejvt bitva sveden na zem Francie v 1. svtov vlce byla u a) msta Yper b) Verdunu c) eky Soi d) Slavkova 30. Kolik lidskch ivot si vydala 1. svtov vlka? a) 10 milion b) 40 milion c) 4 miliony d) 1 milion 31. Kterho dne roku 1918 vydal nrodn vbor zkon o zzen samostatnho s. sttu? a) 17. listopadu b) 28. z c) 28. jna d) 30. jna 32. Tkrlov deklarace a Pittsbursk deklarace byly pijaty roku a) 1917 b) 1918 c) 1921 d) 1920 33. Jak se jmenoval posledn rakousk csa? a) Frantiek Josef I.b) Karel II. c) Karel I. d) Josef III. 34. Komu 28. ervence 1914 vyhlsilo Rakousko-Uhersko vlku? a) Polsku b) Francii c) Rusku d) Srbsku 35. Brestlitevsk mr byl uzaven roku

a) 1916 b) 1917 c) 1918 d) 1919 36. V kterm roce probhly v 1. svtov vlce bitvy u Verdunu a na Somm? a) 1918 b) 1914 c) 1916 d) 1915 37. V roce 1916 zemel Frantiek Josef I. a rakouskm csaem se stal a) Josef III. c) Karel II. b) Karel I. d) Karel III. 38. Tento mu byl slovenskm astronomem, politikem a diplomatem. Tak byl generlem francouzsk armdy. Organizoval zakldn legi, podlel se na zaloen eskoslovensk nrodn rady. Kdo to byl? a) Ferdinand Peroutka b) Jan Syrov c) Milan Rastislav tefnik d) Karel Kram 39. Potopen britskho parnku Lusitanie pimlo USA v dubnu 1917 ke vstupu do prvn svtov vlky. Kolik lid pi tto katastrof pilo o ivot? a) 4200 b) 2400 c) 400 d) 1400 40. Ve kterm roce vystoupila s. brigda v bitv u Zborova? a) v roce 1917 b) v roce 1918 41. Itlie vyhlsila vlku Nmecku v roce

a) 1914 b) 1917 c) 1918 d) 1916 42. Kdy probhl tzv. Sarajevsk atentt na nslednka trnu Frantika Ferdinanda? a) 8. 2. 1915 b) 1. 7. 1916 c) 21. 9. 1914 d) 28. 6. 1914 43. Panamsk prplav byl dokonen roku a) 1914 b) 1897 c) 1918 d) 1902 44. USA vstoupily do 1. svtov vlky a) v jnu 1917 b) v dubnu 1917 c) v listopadu 1917 d) v roce 1918 45. K ustaven prozatimn vldy s. republiky dolo v Pai dne a) 1. ledna 1918 c) 18. ledna 1918 b) 14. jna 1918 d) 18. jna 1918 46. Delegace Dohody a Nmecka podepsaly smlouvu o pm r. 1918 a vlen akce ustaly a) 11. 11. ve 12 hodin b) 11. 11. v 11 hodin c) 11. 11. v 10 hodin d) 11. 11. v 8 hodin

Recently Viewed Presentations

 • China in the World Economy - Fairfield University

  China in the World Economy - Fairfield University

  Who Buys China's Exports? For China, Dangerous Dependence on U.S. Market ... By final stage, nations within EU are entangled with "federal" law the same way U.S. states are. ... Note that this was on the ballot this past Tuesday....
 • Student Achievement Goal Setting: Honoring Progress and ...

  Student Achievement Goal Setting: Honoring Progress and ...

  The PowerPoint may be divided into the sections for training: Section 1 - An Overview of Student Achievement Goal Setting and Creating SMART Goals Section 2 - Developing Strategies and Monitoring Progress Section 3 - Determining Goal Attainment * *...
 • Period 1: Technological and Environmental Transformations, to ...

  Period 1: Technological and Environmental Transformations, to ...

  (69 BCE-30 BCE) The last Ptolemaic ruler of Egypt. she sought to defend Egypt from the expanding Roman Empire. In doing so she formed relationships with two of Rome's most powerful leaders, Marc Anthony and Julius Caesar.
 • Questrom Quarterly Update

  Questrom Quarterly Update

  Undergraduate Course Coordinators. Ted Chadwick, FE 323. Patricia Cortes, QM 222. Kathy Curley, IS 223. Sandi Deacon, OB 221 & BSBA Career. Michelle Ehrenreich
 • The Relationship Between Mission and Objectives and why ...

  The Relationship Between Mission and Objectives and why ...

  Corporate aims: the long-term statement of what the business intends to achieve. Objectives: More precise and detailed goals or targets that must be achieved in order to achieve the corporate aims and mission. Business will often have a hierarchy of...
 • Workforce Slides

  Workforce Slides

  Netbook HD set top box Flip video camera iPad Internet device that attaches to TV 3D TV Other tablet Smartpen 0.87000000000000521 0.81 0.75000000000000533 0.70000000000000062 0.67000000000000681 ... Agreement with Statements about Academic Success.
 • pnhs.psd202.org

  pnhs.psd202.org

  Edit the text with your own short phrase. Move the sparkles as you like. The animation is already done for you; just copy and paste the slide into your existing presentation. Note: This animation looks best on a dark background.
 • 4.1 Introduction to Covalent Bonding Covalent bonds result

  4.1 Introduction to Covalent Bonding Covalent bonds result

  HOW TO Draw a Lewis Structure. CH. 4 NH. 3. 4.2 Lewis Structures B. Multiple Bonds. One lone pair of e− can be converted into one bondingpair of e− for each 2 e− needed to complete an octet on a...