Akhlaq dalam Sistem Ajaran Islam Kelompok Xi Kelas

Akhlaq dalam Sistem Ajaran Islam Kelompok Xi Kelas

Akhlaq dalam Sistem Ajaran Islam Kelompok Xi Kelas 1G Cipto Suriantika Kawirian Suhendri Khorisman Ade Sampa Rifqi Adlian Siagian Dedi Wintono FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA 2012 PEMABAHASAN MINGGU

INI AKHLAQ ATTENTION : PERHATIKAN BAIK-BAIK MATERI YANG AKAN DI BAHAS INI KARENA AKAN MENIMBULKAN EFEK TERAFI AKHLAK BAGI ANDA SENDIRI !!! KONSEP DASAR AKHLAK SECARA SECARA ETIMOLOGI TERMINOLOGI

??? ??? AKHLAK ??? MENURUT BAHASA INDONESIA ??? PENGERTIAN AKHLAK SECARA ETIMOLOGI Secara etimologi,

akhlak lazim disebut dengan tingkah laku/perangai. PENGERTIAN AKHLAK SECARA TERMINOLOGI Secara terminology, akhlak adalah pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan dan cara memperolehnya agar jiwa menjadi bersih dan pengetahuan tentang kehinaan-kehinaan jiwa untuk mensucikan jiwa tersebut darinya.

PENGERTIAN AKHLAK MENURUT B. INDONESIA Dalam bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan sebagai moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan kesusilaan. Perbandingan Konsep Dasar Akhlaq al-Karimah dengan Konsep Etika dalam Ideologi Sekuler Konsep Dasar Akhlaq al-Karimah ???

Konsep Etika dalam Ideologi Sekuler ??? Kesimpulan dari Kedua Konsep Tersebut ??? PENGERTIAN AKHLAQUL KARIMAH Akhlaq adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang dari padanya lahir perbuatanperbuatan dengan mudah tanpa melalui proses

pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Karimah adalah baik/terpuji Jadi akhlaqul karimah dapat diartikan sebagai aklaq yang baik yang daripadanya terdapat unsur dan sifatsifat kebaikan. Konsep Dasar Akhlaq al-Karimah Secara umum, kata akhlaq identik dengan kata etika dan moral. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos (dalam bentuk tunggal), yang berarti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak ta-etha, artinya adalah adat kebiasaan. Sedangkan kata

moral berasal dari bahasa Latin, mos (tunggal) dan mores (bentuk jamak) yang berarti: adat atau kebiasaan. Mengenai Konsep Dasar Akhlaq al-Karimah itu mencakup berbagai hal, terutama jika di lihat dari segi hubungan Manusia dengan Tuhan dan Hubungan Manusia dengan Manusia dapat di bagi menjadi tiga bagian: Akhlak terhadap Allah SWT. Akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap sesama manusia Selain akhlak terhadap Tuhan dan sesama manusia, akhlak terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan atau pun akhlak terhadap sesegala sesuatu yang ada di dunia ini haruslah memiliki akhlak al-karimah. Konsep Etika dalam Ideologi Sekuler Konsep Etika dalam Ideologi sekuler, memang banyak para filosof Yunani yang memberikan paham tentang Etika atau

Akhlak, tetapi inti dari Etika di dalam Ideologi Sekuler itu hanya di batasi pada sopan santun antar-sesama manusia dan hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah, sangat beda sekali dengan konsep akhlak al-karimah yang mencakup berbagai hal. KESIMPULAN DARI KEDUA KONSEP Ini dia kesimpulan dari ke2 Konsep Sebagai kesimpulan, mengutip Quraish Shihab, akhlak dalam Islam tidak dapat disamakan dengan etika sekuler. Jika etika dibatasi pada sopan santun antar-sesama

manusia dan hanya berkaitan dengan tingkah-laku lahiriah. Sebaliknya, akhlak lebih luas maknanya daripada yang telah dikemukakan dan mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sifat lahiriah. Misalnya yang berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak agama mencakup berbagai aspek, mulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, hewan, tumbuh-tumbuahan, dan benda-benda tak bernyawa). Iya aku ngerti kok!! Ini aku sedang baca HUBUNGAN KHOLIQ, MAKHLUK, DAN AKHLAQ khaliq

Makhluq Akhlaq KHALIQ Kata_Khaliq adalah kata yang bermakna sbg sang Pencipta dan_erat hubungannya dengan_kata Maqhluq !

MAKNA KATA KHOLIQ ITU APA YA??? MAKHLUQ Tadi aku baru mengetahui tetang Khaliq, sekarang aku di temukan dengan kata, makhluq ! Makhluq itu apa si ??? Makhluq adalah sesuatu yang di ciptakan oleh

sang khaliq. !!! Sesuatu itu adalah hal yang ada di dunia ini, terutama Manusia !!! AKHLAQ Tadi kita udah mulai mengetahui, apa itu khaliq dan makhluq, sekarang kita akan mengetahui apa itu akhlak,, ??? Kata akhlaq adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang secara etimologis

bermakna: adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak adab/sopan santun, dan agama . Kata ahklaq mengandung persesuaian dengan kata khalq yang berarti kejadian, dan erat hubungannya dengan khaliq

yang berarti pencipta, serta erat kaitannya dengan makhluq yang artinya diciptakan. Terus apa hubungannya dengan Khaliq dan Makhluq ??? Bila kita

hubungkan Ke tiga kata ini apa ya??? Bila ini kita gambarkan seperti segitiga maknanya apa ya??? MAKNA DARI KE-3 KATA TERSEBUT Sang Khaliq menciptakan Makhluq, dan Makhluq menciptakan Akhlaq, dan Akhlaq ini akan berpengaruh terhadap sang Khaliq. Yang dimaksud berpengaruh terhadap sang Khaliq yaitu bagaimana cara Makhluq menampakan Akhlaq yang baik kepada sang Khaliq.

Selain hubungan baik dengan sang Khaliq, Akhlak juga harus berhubungan baik antar sesama Makhluq itu sendiri, baik itu segala hal yang ada di dunia ini. Karena Akhlaq dalam Islam itu mecakup berbagai aspek mulai Akhlaq terhadap Allah SWT, hingga kepada sesama Makluq ciptaan Allah SWT. RUANG LINGKUP AKHLAQ Muhammada abdullah dias dalam bukunya dhuztur al ahlak fialIslam membagi ruang lingkup akhlak menjadi lima bagian: A. Akhlak Pribadi (al-Fardiyah) terdiri dari : 1. Kewajiban timbal balik orang tua dan akhlak, 2. Kewajiban suami istri, 3. kewajiban terhadap kerabat. B. Akhlak pribadi: 1. Yang diperintahkan, 2. Yang dilarang, 3. Yang dibolehkan. C. Akhlak beragama yaitu kewajiban terhadap Allah

SWT. D. Akhlak bermasyarakat : terdiri dari 1. yang dilarang, 2. yang diperintahkan, 3. keadaan-keadaan adab. E. Akhlak bernegara: Terdiri dari 1. Berhubung antara pemimpin dan rakyat, 2. Hubungan luar negeri. Kedudukan dan Keistimewaan Akhlaq dalam Islam Dalam keseluruahan ajaran Islam akhlak menepati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa alasan di bawah ini: 1. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia

sebagai risalah pokok Islam 2. Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Akhlaq al-Mahmudah dan Akhlaq al-Mazmumah Akhlaq al-Mahmudah ??? Mahmudah Akhlaq alMazmumah ??

? Mazmumah Akhlaq al-Mahmudah Akhlaq al-mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji Contoh-contohnya Video Mahmudah Video Mazmumah Contoh-contoh dari Akhlaq al-Mahmudah

Setia (al-amanah) Pemaaf (al-afw) Menepati janji (al-wafa) Adil (al-adl) Memelihara kesucian diri (al-ifafah) Sabar (al-sabr) Berbuat baik (al-ihsan)

Berbudi tinggi (muru ah) Lemah lembut (al-rifq) Hemat (al-iqtisad) Akhlaq al-Mazmumah Akhlaq al-Mazmumah adalah kebalikan dari Akhlaq alMahmudah yaitu akhlak yang bertingkah laku tercela/buruk. Contoh-contohnya

Contoh-contoh dari Akhlaq al-Mazmumah Tergesa-gesa Riya Dengki Takabbur Buruk sangka Tamak Pemarah

Suka mempitnah Mencaci maki Berzinah Cara meraih akhlaq al-Karimah Cara mencapai akhlaq al-Karimah memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi para ahli akhlak mengajarkan beberapa hal agar bisa mencapai akhlaq al-Karimah di antaranya. Pertama, niat yang sungguh-sungguh tanpa keraguan sedikitpun untuk mengubah kebiasaan itu, kemudian niat tersebut harus di kawal dengan kemauan yang keras. Kedua, pengertian dan kesadaran yang mendalam

akan pentingnya meninggalkan kebiasaan buruk itu. Ketiga, dalam melaksanakan niat hendaknya setia sesuai dengan apa yang di niatkan, yakni tidak bergeser dari pendirian dan niat semula karna bertemu dengan kesukaran. Keempat, segera mengisi kekosangan dengan kebaikan setelah kebiasaan kejelekan itu terbuang. Waktu yang luang setelah menggeser kebiasaan jelek jangan di biarkan lowong begitu saja karna akan mengundang kejelekan itu datang kembali. Kelima, cari waktu yang baik dan tepat untuk melakukan niat itu. Terakhir, selalu memelihara kekuatan penolak yang terdapat dalam jiwa, agar selalu tumbuh dan hidup. Mungkin hanya sekilas ini penyampaian materi tentang akhlak. tapi, untuk lebih mendalami materi tentang akhlak ini, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. !!!

Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. !!! Dan Untuk yang tidak bertanya kami harapkan agar tetap menghargai yang bertanya atau yang akan menjawab pertanyaan nantinya. Kesimpulan dari tentang Akhlak Akhlak tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan sehari-hari karena akhlak berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan saja dalam pergaulan, tanpa akhlak pergaulan akan kacau, karena saling tidak menghargai dan saling merendahkan.

Kemudian_ akhlak juga berkaitan erat dalam makanan seharihari karena tanpa akhlak bisa saja orang yang lapar dengan tanpa fikir panjang langsung mengambil makanan orang tanpa mengetahui makanan itu telah diberikan/tidak. Dan yang terakhir aklak dalam berpakaian sehari-hari Adalah kewajiban yang mutlak yang harus di laksanakan oleh setiap muslimah yang beriman. Selain dari pada itu, kalau kita bepergian, lantas kita menutup aurat, kita terlepas_dari_segala_fitnah. Jadi dapat disimpulkan akhlak dalam ajaran islam mencakup segala hal, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar.

Sebelum kami mengakhiri penyampaian materi ini, kami mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, sehingga bisa menyampaikan materi ini dengan baik. Semoga bagi yang mendengarkan materi ini bisa menjadi lebih baik dan memperbaik akhlaknya menjadi akhlak yang di ridoi oleh Allah SWT Dan Bagi yang tidak mendengarkan pun, semoga mendapatkan hidayah yang baik, dan bisa menjadikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Amin,,amin,,amin Kami berlima mengucapkan Wassalamualaikum Wb. Wb. Tunggu aku

Recently Viewed Presentations

 • Title Heading

  Title Heading

  Jacek Blazewicz (Poland) ... area in Lord Todd in the break immediately before the plenary talks. Opening Session. Sunday 12 July. Welcome Reception. Opening Session. Sunday 12 July. Welcome Reception. Two locations - The City Chambers in George Square and...
 • Waste Classroom Catalyst Section 3 Waste Section 3

  Waste Classroom Catalyst Section 3 Waste Section 3

  Title: No Slide Title Author: Justin Landers Last modified by: Justin Landers Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles: Arial Geneva Times 1_Custom Design Classroom Catalyst Types of Hazardous Waste Types of Hazardous Waste Types of Hazardous Waste Resource...
 • Why study history?

  Why study history?

  Classes on Theology Sheikh Jaffer H. Jaffer Masumeen Islamic Centre May 22nd, 2012 Week Fourteen Imamah - Divine Leadership Last week: The termination of the chain of prophecy without the nomination of an Imam is against Divine wisdom This week:...
 • Business Etiquette 101 - Southwestern Community College

  Business Etiquette 101 - Southwestern Community College

  Business Etiquette 101Politeness is to human nature as what warmth is to wax. - Arthur Schopenhauer . Authored and presented by: Patty Kirkley & Chuck Reece. September 19, 2012. Etiquette is about having the ability to present yourself as someone...
 • Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 432-436 Prediction of ...

  Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 432-436 Prediction of ...

  In our practice, we assess the MCA-PSV at weekly intervals, when possible, for 3 consecutive weeks. If the MCAPSV remains below 1.50 MoMs and the slope of the curve given by these 3 measurements is below 1.99, we repeat the...
 • Maximizing Educational Opportunities for EL Students

  Maximizing Educational Opportunities for EL Students

  Come to my arms, my beamish boy! O frabjous day! Callooh! Callay!" He chortled in his joy. ...
 • Fortification of Foods with Marine Omega-3 Fatty Acids: Food ...

  Fortification of Foods with Marine Omega-3 Fatty Acids: Food ...

  Fortification of Foods With Marine Omega-3 Fatty Acids: Food Technology Issues Mukund V. Karwe, Ph.D. Department of Food Science and Center for Advance Food Technology
 • Applications of Force Anyone who has never made

  Applications of Force Anyone who has never made

  Atwood Machine Lab Momentum and Collisions Vector Components Motion is rarely in a straight line. We need to analyze forces and motion that follows curved lines or motion that changes direction abruptly. Motion Equations: The Big Four Uniform motion (constant...