Skladišta podataka - FER

Skladišta podataka - FER

Skladita podataka Stjepan Brozovi Doc.dr.sc. Marko Banek Ukratko: Skladite podataka

Povijest skladita podataka Izgradnja skladita podataka Metodologija izgradnje skladita podataka Struktura sustava skladita podataka Dimenzionalni model skladita podataka Sloene dimenzijske strukture Zakljuak Skladite podataka:

je baza podataka koja omoguuje brzo i jednostavno izvoenje pretraga i upita nad velikim koliinama podataka je skup podataka na kojem se temelji sustav potpore u odluivanju namjenjeno je menaerima, ali i svima koji u svom poslu obavljaju analitike zadatke sadri ogromne koliine podataka koji se koriste u svrhu poslovnih analiza i postizanja to boljih trinjih rezultata Skladite podataka:

Definicija skladita podataka: Skladite podataka je baza podataka koja sadri povijesne, nepromijenjive podatke koji su logiki i fiziki izvueni iz raznih izvora. Ti podaci se u skladu s definiranim modelom uitavaju u skladite i integriraju s postojecim podacima, a sve to u svrhu potpore poslovnom odluivanju. R. Kimball, The Data Warehouse Toolkit Povijest skladita podataka:

70-tih Bill Inmon uvodi pojam: Skladite podataka 1983. Tvrtka Teradata predstavlja sustav upravljanja bazama podataka stvoren za pomo u odluivanju 1988. IBM-ovi znanstvenici Barry Devlin i Paul Murphy razvijaju tkz. poslovno skladite podataka 1991. Bill Inmon objavljuje knjigu: Building the Data Warehouse 1991. Tvrtka Prim Solutions predtavlja softver namjenjen za izgradnju i razvoj skladita podataka 1995. Osniva se The Data Warehousing Institute organizacija koja promie skladita podataka

1996. Ralph Kimball objavljuje knjigu: The Data Warehouse Toolkit Izgradnja skladita podataka: (1) Proces izgradnje zapoinje definiranjem korisnikih zahtjeva. Analiziraju se zahtjevi i postojei podatci u operacijskoj bazi. Izgrauje se logiki model skladita podataka. Podaci se logiki transformiraju prilikom izvlaenja iz

transakcijske baze i uitavanja u skladite podataka. Podaci u skladitu podataka se modeliraju u dimenzijski model podataka pogodan za izvoenje milijuna upita istovremeno. Podaci se zatim fiziki dimenzijoniraju (proiavaju i pojednostavljuju) to osigurava razumijevanje pojedinih podataka. Izgradnja skladita podataka: (2) Osigurava se uitavanje novih podataka u nekim vremenskim intervalima. Izgradnja skladita je gotova, ali je skladie potrebno

nadgledati i upravljati njime, te ako se javi potreba i rekonstruirati. Metodologija izgradnje skladita podataka: Tokom razvoja skladita podataka pojavile su se mnogobrojne metodologija, ali sve su imale ishodite u dva najpoznatija pristupa:

Odozgo-dolje je stariji pristup kojeg je uveo B. Inmon. Brz, ali ako skladie podataka nije dovoljno temeljito definirano najvjerojatnije e rezlutirati pogrenim rezultatom pretraivanja. Odozdo-gore Noviji pristup predloen od strane R. Kimbella. Jednostavniji i bri za izgradnju, ali sporiji u pretraivanju podataka no samim time i toniji sa krajnjim rezultatom. Zato se danas primjenjuju razliiti kombinirani pristupi, primjerice middle-out koji uvaava potrebe korisnika, ali i realnost raspoloivosti pojedinih podataka. Struktura sustava skladita

podataka: Izvorini sustav/sustavi je podruije u kojem se vri unos podataka koji nastaju kao rezultat poslovnog procesa. Privremeno podruje je dio sustava u kojem se vri obrada pristiglih podataka kako bi ih se pripremilo za njihov unos u bazu skladita podataka. Baza skladita podataka je odredina toka prikupljenih izvorinih

podataka. Korisniki pristup podatcima je skup alata za pristup i analizu podataka. Oekuje se brzina i jednostavnost rada. Dimenzionalni model podataka: Nastanak dimenzionalnog modela uzrokovan je nedostatcima sloenih relacijskih sruktura (suvie komplicirana struktura te spor odaziv pri postavljanju upita).

Dimenzionalni model zbog svoje jednostavnosti daje mogunost brzog dobivanja informacije. Sloene dimenzijske strukture: (1) Pahuljasta struktura: Nastaje kada se nad odreenom dimenzijom proizvoda izvri postupak normalizacije. Npr. iz dimenzije proizvoda izdvoji se odreena kategorija i stavi se u zasebnu dimenzijsku tablicu.

Stvaranje ovakve strukture nije preporuljivo, jer oteava korisniku razumjevanje te usporava upite. Ovakvom strukturom ostvaruje se uteda na fizikom prostoru no ona je u nekim sluajevima zanemarivo mala. Sloene dimenzijske strukture: (2) Mosna struktura:

Se pojavljuje u sluajevima kada jednom zapisu mora biti pridrueno vie zapisa neke dimenzije. Npr. pregled pacijenta kojem se na jednom pregledu prua dijagnoza ili bankovni raun koji ima vie vlasnika. Ovakvu dimenziju nazivamo dimenzijom prema-vie vie- Zakljuak:

Na globaliziranom tritu sa otrom konkurencijom i izbirljivim kupcima, proizvoai trae idealnu poslovnu strategiju. Strateku prednos daje im skladite podataka, odnosno analiza prikupljenih podataka o kupcima i proizvodima koje odabiru. To im omoguuje kreiranje profila kupca i usmjeravanje daljnih akcija prema kupcu u svrhu poveanja prodaje i zadovoljstva samog kupca. The End Zahvaljujem se na panji!

Recently Viewed Presentations