Vyuitie modelovacch nstrojov pri hodnoteni zneistenia ovzduia s

Vyuitie modelovacch nstrojov pri hodnoteni zneistenia ovzduia s

Vyuitie modelovacch nstrojov pri hodnoteni zneistenia ovzduia s PM10 na Slovensku Szab G, SHM Bratislava, RS Koice Pracovn seminr HM a SHM, 5.-6.septembra,2005, Cieom hodnotenia kvality ovzduia: Overova slad medzi kvalitou ovzduia a kritriami stanoven zkonom 478/2002 Z.z. o ovzdu. Zisti rozsah nesladu, prinu a mechanizmus naruenia sladu. Zabezpei obnovenie sladu vypracovanm, prijatm a presadzovanm programov a aknch plnov pre inn riadenie kvality ovzduia. Zkladn piliere pre riadenie kvality ovzduia: Hlavn - kritria dan zkonom - monitorovanie kvality ovzduia Doplnkov - modelovacie a interpolan metdy - odborn analza a interpretcia Blokov schma jednotlivch krokov pri riaden kvality ovzduia. Modelovacie a interpolan techniky: CEMOD celoplon priestorov disperzn model, pracuje so sekvennmi vstupmi. MODIM loklny disperzn model, pracuje s predspracovanmi vstupmi.

CAR II IDW-A tatistick dopravn model, Holandsko. anizotropn priestorov interpolan schma, pracuje s nameranmi dajmi zo siete stanc. Vstupn daje pre model: Geografick daje 3D informcie (GIS,GPS). Emisn daje parametre zdroja (NEIS,SSC). Meteorologick daje (KMIS, ALADIN). Pozaov koncentrcie (EMEP, LOTOS). Parametre, kontanty, koeficienty a faktory pre vpoet Vstupy z modelu: Koncentrcie zneisujcej ltky. Prekroenie imisnch limitov. Poet prekroenia medznch hodnt. Percentily. Vyzualizcia poa koncentrci. Tabukov vstup. Modely umouj aj : uri podiel jednotlivch zdrojov na celkovom zneisten ovzduia; predpoveda dopad predpokladanch opatren overnie alternetv, resp. scenrov; ozrejmi svislosti medzi javmi a uri priority pre zabezpeenie udratenho rozvoja lokality. Problematika PM10 Diakov prenos a pozadie Loklne a regionlne zdroje Genezia a degradcia - primrne a sekundrne astice - primrne a sekundrne zdroje - such a mokr depozcia - chemick transformcie

Koncentrcia PM10 a jej zloenie v [g.m-3] Slovensko Stredn Eurpa regionlne regionlne 15 -30 15 24 24 - 38 30 53 EC + OC (elementrny a org. uhlk) 5-9 47 69 13 21 Minerlny prach 2-6 12 35 48 2 24 24 24

5 - 11 79 7 13 8 13 1-2 1-2 6-7 3-7 Priemern ron koncentrcie PM10 mestsk dopravn z toho Morsk aerosl Sekundrne astice Ostatn Priemern ron koncentrcie PM10, sranov a dusinanov v ovzdu v g.m-3 - stanice EMEP SR. 2002 Stanica 2003 2004 nadmorsk vka [m] PM10 SO4

NO3 PM10 SO4 NO3 PM10 SO4 NO3 Chopok 2008 9 1 1 9 1 1 6 1 0,5 Toponky 113 23 5 6

23 5 6 16 4 4 Liesek 692 34 4 3 34 4 3 16 3 2 Star Lesn 808 14 3 2 16

3 2 14 4 1 Starina 345 16 4 2 14 3 2 18 3 2 Priemern ron koncentrcia PM 10 [g.m-3] rok 2003 Stacionne zdroje Mobiln zdroje CEMODmodel AMSmeranie Neznmy zdroj

Bratislava - Mamateyova 0,3 0,5 27,6 49,1 21,5 Bratislava Trnavsk mto 0,2 1,6 28,6 42,1 13,5 Bansk Bystrica 0,3 0,1 20,5 41,0 20,5 Ruomberok Riadok 0,2 0,1 17,8 61,1

43,3 Prievidza 0,5 0,0 22,1 55,0 32,9 Bystriany 2,5 0,2 24,7 50,2 25,5 ilina V.Okrun. 0,5 0,0 19,7 47,8 28,1 ilina Vlince 0,6 0,0 20,2

33,3 13,1 Jelava 0,6 0,0 22,5 55,3 32,8 Hna 0,2 0,1 21,0 40,8 19,8 Koice - trova 4,9 0,4 30,5 49,2 18,7 Koice - Strojrensk 5,2 0,3

30,7 40,9 10,2 Vek Ida 22,0 0,0 47,0 82,4 35,4 Preov - Sdlisko III 0,9 0,0 24,9 39,2 14,3 Krompachy 0,8 0,0 20,1 38,7 18,6 Strske 0,5

0,0 27,4 36,4 9,0 Vranov 1,4 0,0 28,4 44,0 15,6 Humenn 0,6 0,0 26,8 35,7 8,9 Nitra 0,2 0,0 25,5 49,1 23,6 Trnava

0,1 0,1 26,7 54,1 27,4 Stanica Percentulny podiel jednotlivch prspevkov PM10 rok 2003. Stacionrne zdroje Mobiln zdroje Vetky znme prspevky Neznmy pvod Regionlne pozadie Bratislava - Mamateyova 0,6 1,0 56,2 43,8 54,6 Bratislava -Trnavsk mto 0,5 3,8

67,9 32,1 63,7 Bansk Bystrica 0,7 0,2 50,0 50,0 49,0 Ruomberok Riadok 0,3 0,2 29,1 70,9 28,6 Prievidza 0,9 0,0 40,2 59,8 39,3 Handlov 0,9

0,0 57,6 42,4 56,7 Bystriany 5,0 0,4 49,2 50,8 43,8 ilina V.Okrun. 1,0 0,0 41,2 58,8 40,2 ilina Vlince 1,8 0,0 60,7 39,3 58,9 Martin

1,7 0,0 57,1 42,9 55,4 Jelava 1,1 0,0 40,7 59,3 39,6 Hna 0,5 0,2 51,5 48,5 50,7 Koice - trova 10,0 0,8 62,0 38,0 51,2

Koice - Strojrensk 12,7 0,7 75,1 24,9 61,6 Vek Ida 26,7 0,0 57,0 43,0 30,3 Preov - Sdlisko III 2,3 0,0 63,5 36,5 61,2 Krompachy 2,1 0,0 51,9 48,1

49,9 Strske 1,4 0,0 75,3 24,7 73,9 Vranov 3,2 0,0 64,5 35,5 61,4 Humenn 1,7 0,0 75,1 24,9 73,4 Nitra 0,4 0,0 51,9

48,1 51,5 Stanica Problematick emisie : Vfuky z automobilov technick stav. Resuspenzia tuhch astc z povrchov ciest . Suspenzia tuhch astc z dopravy. Minerlny prach zo stavensk. Vetern erzia z neupravench mestskch priestorov a skldok sypkch materilov. Loklne vykurovanie na tuh paliv. Mal a stredn loklne priemyseln zdroje koncentrovan v priemyselnch znach miest. Zvislos medzi priemernou ronou koncentrciou a potom prekroen denej limitnej hodnoty PM10 PM10 - rok 2001 120 PM10 - rok 2002 200 y = 2,0403x - 51,063 R2 = 0,7061 100 80 y = 3,2313x - 89,573 R2 = 0,9301 150 60

100 40 50 20 0 0 0 20 40 60 80 0 60 80 60 80 200 y = 3,456x - 83,544 R2 = 0,9647 200 40 PM10 - rok 2004 PM10 - rok 2003 250 20

y = 4,5758x - 114,28 R2 = 0,9513 150 150 100 100 50 50 0 0 0 20 40 60 80 100 0 20 40 akujem za pozornos

Recently Viewed Presentations

 • WRF Portal - Earth System Research Laboratory

  WRF Portal - Earth System Research Laboratory

  The portal automates many tedious tasks, freeing the developer or tester to focus on the science of their model runs Portal Wizard walks you through the process of configuring your computers and the tasks in your workflows Workflow Window is...
 • Chapter Sixteen - MCCC

  Chapter Sixteen - MCCC

  Chapter Sixteen Developing Integrated Marketing Communications ... * The Promotion Mix The particular combination of promotion methods a firm uses to reach a target market Advertising A paid nonpersonal message communicated to a select audience through a mass medium Personal...
 • FileNewTemplate - BA English Revision

  FileNewTemplate - BA English Revision

  Context (AO3) 'Tissue' is from her 2006 collection called 'The Terrorist at My Table'. What do you think this means? Imtiaz Dharker was born in Pakistan, raised in Glasgow and now lies in Britain and India.
 • PENYELESAIAN SEGITIGA - Sabah

  PENYELESAIAN SEGITIGA - Sabah

  SINE RULE SINE RULE 2 angle dan 1 side are given e.g A = 60 , B = 40 and side b = 8 cm then, side a & side c can be found using sine rule; SINE RULE →...
 • How to bake a cake - Mrs Sloman's classes 2014

  How to bake a cake - Mrs Sloman's classes 2014

  How to bake a cake A foundation recipe for writing a text response essay ... Read the essay topic carefully Define key terms if necessary Find synonyms for each of the key terms - use this new sophisticated vocab in...
 • Date: ___________ Time: _________ Name: ___________________ Location: ________________________

  Date: ___________ Time: _________ Name: ___________________ Location: ________________________

  Author: Sigler, W Adam Created Date: 08/29/2014 19:50:20 Title: PowerPoint Presentation Last modified by: Kleehammer, Katie Company: Montana State University
 • The Amazing Race: LIVE in your classroom!

  The Amazing Race: LIVE in your classroom!

  Idea of the game. The object of The Amazing Race: LIVE in your classroom is for teams of 2-4 players to complete a series of clues and be the first team to return to the "Finish Line".. Depending on your...
 • Conjunctions - PC\|MAC

  Conjunctions - PC\|MAC

  Grade Seven An interjection is something that interrupts a sentence. It is something that also expresses your emotions like happiness, fear, anger, or pain. Some examples of interjections are: ouch, wow, uh oh, oh no, gosh, shhhh If an interjection...