Osnove knjigovodstva i raunovodstva za steajne upravnike Mr

Osnove knjigovodstva i raunovodstva za steajne upravnike Mr

Osnove knjigovodstva i raunovodstva za steajne upravnike Mr Jasmina Maulovi, Steajni upravnik Cilj predavanja Upoznavanje steajnih upravnika sa materijom knjigovodstva koja je neophodna za

pravilno tumaenje finansijskih izvetaja i Izradu izvetaja o ekonomskofinansijskom stanju steajnih dunika POJAM EKONOMSKO FINANSIJSKE PROMENE Ekonomsko finansijska promena je svaka ona promena koja utie na promenu veliine i/ili strukture

imovine preduzea UTICAJ EKONOMSKO FINANSIJSKE PROMENE NA IMOVINU PREDUZEA Promene koje utiu na poveanje aktive i pasive preduzea za isti iznos Promene koje utiu na smanjenje aktive i pasive preduzea za isti iznos

UTICAJ EKONOMSKO FINANSIJSKE PROMENE NA IMOVINU PREDUZEA Promene koje utiu na sastav aktive, ali ne utiu na pasivu preduzea Promene koje utiu na sastav pasive, ali ne utiu na aktivu preduzea EVIDENTIRANJE EKONOMSKO

FINANSIJSKIH PROMENA Prosto knjigovodstvo Dvojno knjigovodstvo Pojam rauna - konta Raun je detaljan pregled transakcija jedne osobe sa drugim osobama, pregled koji moe biti predstavljen u razliitim oblicima Pojam rauna - konta

Raun je svaki skup jedinica vrednosti vezanih za jednu taku gledita, koja je svima njima svojstvena, koja ih karakterie i koja odgovara svakoj jedinici vrednosti koja se za nju vezuje OBLIK RAUNA I EMATSKI PRIKAZ Tabelarni prikaz

Datum OPIS Ulaz / Izlaz OBLIK RAUNA I EMATSKI PRIKAZ STRANA DUGIJE I STRANA POTRAUJE

dugije potrauje VRSTE RAUNA - KONTA Rauni koji samo duguju Rauni koji samo potrauju Rauni koji i duguju i potrauju RALANJAVANJE RAUNA Rauni

Rauni Rauni Rauni aktive pasive prihoda rashoda RAUNI AKTIVE 00 UPISANI NEUPLAENI KAPITAL

01 NEMATERIJALNA ULAGANJA 02 NEPOKRETNOSTI, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOKA SREDSTVA RAUNI AKTIVE 10 ZALIHE MATERIJALA 11 NEDOVRENA PROIZVODNJA 12 GOTOVI PROIZVODI 13 ROBA U PROMETU 14 NEKRETNINE KOJE DRE RADI PRODAJE

15 DATI AVANSI RAUNI AKTIVE

20 21 22 23 24 27 28 29 POTRAIVANJA PO OSNOVU PRODAJE KUPCI POTRAIVANJA IZ SPECIFINIH POSLOVA

DRUGA KRATKORONA POTRAIVANJA KRATKORONI FINANSIJSKI PLASMANI GOTOVINA GOTOVINSKI EKVIVALENTI POREZ NA DODATU VREDNOST AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA GUBITAK IZNAD VREDNOSTI KAPITALA RAUNI PASIVE 30 OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 31 NEUPLAENI UPISANI KAPITAL 32 ZAKONSKE I STATUTARNE REZERVE

33 REVALORIZACIONE REZERVE 34 NERASPOREDJENA DOBIT 35 GUBITAK IZ POSLOVANJA RAUNI PASIVE

40 DUGORONA REZERVISANJA 41 DUGORONE OBAVEZE 42 KRATKORONE FINANSIJSKE OBAVEZE 43 OBAVEZE I POSLOVANJA DOBAVLJAI 44 OBAVEZE IZ SPECIFINIH POSLOVA 45 OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA

46 DRUGE OBAVEZE 47 OBAVEZE ZA PDV 48 OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE I DRUGE JAVNE PRIHODE 49 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA RAUNI RASHODA

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE TROKOVI MATERIJALA TROKOVI ZARADA, NAKNADA I DRUGI LINI RASHODI TROKOVI PROIZVODNIH USLUGA TROKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA NEMATERIJALNI TROKOVI FINANSIJSKI RASHODI

OSTALI RASHODI RASHODI OBEZVREDJENJA IMOVINE PRENOS RASHODA RAUNI PRIHODA

60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 PRIHODI OD PRODAJE ROBE PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA PRIHODI OD AKTIVIRANJA UINAKA I ROBE PROMENE VREDNOSTI ZALIHA UNAKA PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA I DOTACIJA DRUGI POSLOVNI PRIHODI FINANSIJSKI PRIHODI OSTALI PRIHODI PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

PRENOS PRIHODA RALANJAVANJE RAUNA SINTETIKA I ANALITIKA KONTA RAUNI GRUPE I KLASE RAUNA ILI KONTA GRUPISANJE RAUNA PO STROGO DECIMALNOM SISTEMU

POJAM KONTNOG OKVIRA I KONTNOG PLANA KONTNI OKVIR JE ZAKONOM PROPISAN SKUP SVIH RAUNA KOJI SE PRIMENJUJU U PREDUZEIMA JEDNE ZEMLJE KONTNI PLAN JE SKUP SVIH RAUNA KOJI SE U OKVIRU KONTNOG OKVIRA VODE U KNJIGOVODSTVU JEDNOG PREDUZEA FUNKCIONALNI KONTNI OKVIR

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 OSNOVNA SREDSTVA I DUGORONI PLASMANI NOVANA SREDSTVA, POTRAIVANJA I NEPOKRIVENI GUBITAK

TEKUE OBAVEZE MATERIJAL, SITAN INVENTAR, AMBALAA PRIMARNE VRSTE TROKOVA MESTA I NOSIOCI TROKOVA GOTOVI PROIZVODI RASHODI I PRIHODI DUGORONI IZVORI SREDSTAVA NEPOSLOVNA SREDSTVA I VANBILANSNA EVIDENCIJA BILANSNI KONTNI OKVIR

0 1 2

3 4 5 6 7 8 9 NEUPLAENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA ZALIHE KRATKORONA POTRAIVANJA PLASMANI I GOTOVINA KAPITAL

DUGORONA REZERVISANJA I OBAVEZE RASHODI PRIHODI OTVARANJE I ZAKLJUAK RAUNA STANJA I USPEHA VANBILANSNA EVIDENCIJA OBRAUN TROKOVA I UINAKA POJAM BILANSA/ FINANSIJSKOG IZVETAJA BILANS PREDUZEA PREDSTAVLJA DVOSTRANI PREGLED SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA PREDUZEA

SUELJAVANJE IMOVINE I KAPITALA PREDUZEA UPOREDJENJE OBAVEZA I POTRAIVANJA PREDUZEA BILANS STANJA AKTIVA PASIVA BILANS USPEHA

RASHODI PRIHODI REZULTAT ANALIZA BILANSNIH POZICIJA Osnovna sredstva

Zalihe Sopstveni izvori Potraivanja Dugoroni krediti Gotovina

Kretkorini krediti Gubitak Dobitak REZULTAT POSLOVANJA I NJEGOVO UKLJUIVANJE U BILANS STANJA DOBITAK GUBITAK

ANALIZA BILANSA GRUPISANJE BILANSNIH POZICIJA AKTIVA PO PRINCIPU RASTUE LIVIDNOSTI POSIVA PO PRINCIPU OPADAJUE DOSPELOSTI ANALIZA BILANSA ODNOS OSNOVNIH I OBRTNIH SREDSTAVA

ODNOS SOPSTVENIH I POZAJMLJENIH SREDSTAVA ODNOS OSNOVNIH SREDSTAVA I SOPSTVENIH IZVORA ANALIZA BILANSA RACIO OPTE LIKVIDNOSTI= OBRTNA SREDSTVA/KRATKORONE OBAVEZE

ANALIZA BILANSA RACIO REDUKCIONE LIKVIDNOSTI= OBRTNA SREDSTVA/KRATKORONE OBAVEZE ANALIZA BILANSA RACIO NOVANE LIKVIDNOSTI=

GOTOVINA/KRATKORONE ILI DOSPELE OBAVEZE ANALIZA BILANSA RACIO STRUKTURE IZVORA= SOPSTVENI KAPITAL/POZAJMLJENI KAPITAL ANALIZA BILANSA

POZAJMLJENI IZVORI FINANSIRANJA / UKUPNA POSLOVNA SREDSTVA X 100 DUGORONI KREDITI/ SOPSTVENI KAPITAL POKAZATELJI AKTIVNOSTI

KOEFICIJENT OBRTA ZALIHA= TROKOVI PRODATIH PROIZVODA/ PROSEAN SALDO ZALIHA PROSENO VREME ZADRAVANJA ZALIHA=365/KOEFICIJENT OBRTA ZALIHA POKAZATELJI AKTIVNOSTI KOEFICIJENT OBRTA KUPACA= PRIHODI OD PRODATIH PROIZVODA/

PROSEAN SALDO KUPACA PROSENO VREME NAPLATE KUPACA= 365/KOEFICIJENT OBRTA KUPACA POKAZATELJI AKTIVNOSTI KOEFICIJENT OBRTA DOBAVLJAA= (TROKOVI PRODATIH PROIZVODA +/- PROMENE STANJA ZALIHA)/ PROSEAN SALDO DOBAVLJAA PROSENO VREME PLAANJA= 365/

KOEFICIJENT OBRTA DOBAVLJAA OCENA RENTABILITETA STOPA POSLOVNOG DOBITKA = POSLOVNI DOBITAK/PRIHODI OD PRODATIH PROIZVODA STOPA NETO DOBITKA = NETO DOBITAK / PRIHODI OD PRODATIH PROIZVODA

OCENA PRINOSNE SPOSOBNOSTI STOPA PRINOSA NA UKUPNA POSLOVNA SREDSTVA = POSLOVNI DOBITAK / PROSENA POSLOVNA SREDSTVA STOPA PRINOSA NA SOPSTVENA POSLOVNA SREDSTVA = NETO DOBITAK / PROSENA SOPSTVENA POSLOVNA SREDSTVA

NETO OBRTNI FOND I NETO OBRTNA SREDSTVA NETO OBTNA SREDSTVA PREDSTAVLJAJU RAZLIKU IZMEDJU OBRTNIH SREDSTAVA I KRATKORONIH OBAVEZA NETO OBRTNI FOND PREDSTAVLJA RAZLIKU IZMEDJU DUGORONOG KAPITALA I OSNOVNIH

SREDSTAVA OCENA RIZIKA POSLOVANJA FAKTOR POSLOVNOG LEVERAGE = %PROMENE POSLOVNOG DOBITKA/% PROMENE OBIMA PRODAJE FAKTOR FINANSIJSKOG LEVERAGE = % PROMENE NETO DOBITKA/ %PROMENE POSLOVNOG DOBITKA FAKTOR KOMBINOVANOG LEVERAGA = Faktor poslovnog leverage x faktor finansijskog leverage

KNJIGOVODSTVO I ERS OBAVEZA VODJENJA POSLOVNIH KNJIGA STEAJNOG DUNIKA OBAVEZA PRIPREME PREZENTACIJE DOKUMENATA U STEAJNOM POSTUPKU HVALA NA PANJI SREAN I USPEAN RAD !

Recently Viewed Presentations

 • The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9

  The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9

  Add lysis buffer up to 1 ml. Centrifuge at 6000 rpm for 10 minutes ( All centrifugation in successive phases should be done at 8C) Remove the supernatant leaving pellet and re-suspend pellet in 150 ulTNE buffer for 250 micro...
 • MOTIVATION: SELECT EDUCATION IN-STORE BACK-to-SCHOOL ...

  MOTIVATION: SELECT EDUCATION IN-STORE BACK-to-SCHOOL ...

  Strona internetowa firmy dostepna jest w 12 jezykach, w tym po polsku! www.ads-infinitum.co.uk GLOWNE PRODUKTY: Pan Paul Dunwell posiada pakiety promocyjne oferowanych produktow, ktore przedstawiaja bardzo klarowny, niedrogi sposob na stworzenie wielojezycznych i multimedialnych zastosowan w mediach.
 • The Influence of Sexually Explicit Material on Women's Sexual ...

  The Influence of Sexually Explicit Material on Women's Sexual ...

  Arial Lucida Sans Unicode Wingdings 3 Verdana Wingdings 2 Calibri Concourse 1_Concourse 2_Concourse 3_Concourse 4_Concourse 5_Concourse 6_Concourse 7_Concourse The Influence of Sexually Explicit Material on Women's Sexual Behavior and Attitudes Pornography Use Slide 3 Feminist Theories SEM Use & Objectification...
 • First Steps to NetViz Nirvana: Evaluating Social Network ...

  First Steps to NetViz Nirvana: Evaluating Social Network ...

  First Steps to NetViz Nirvana: Evaluating Social Network Analysis with NodeXL. Motivation & Goals for Study ... Participant Pool. N=15 . Studying online community of their choice. Timeframe ... First Steps to NetViz Nirvana: Evaluating Social Network Analysis with NodeXL
 • Michelangelo Buonarroti - Spring Brook Elementary School

  Michelangelo Buonarroti - Spring Brook Elementary School

  Michelangelo Buonarroti (self portrait) Michelangelo Born in Caprese, Italy, outside of Florence, on March 6,1475 Thought to be the greatest artist who ever lived: sculptor, painter, architect, etc. Died in Rome on February 18,1564, at the age of 89 Early...
 • 1 INTRODUCTION TO ROBOTICS Part 3: Propulsion System

  1 INTRODUCTION TO ROBOTICS Part 3: Propulsion System

  Stall current is also called locked rotor current, and is the current due to winding resistance. There is no CEMF to help limit current when the motor is not turning. Servo Motors. Have 3 wires.
 • Poster presentation allocation Poster allocation No. in Columbia

  Poster presentation allocation Poster allocation No. in Columbia

  Poster allocation No. in Columbia Board Room. Author Name. Author presence time. Subject area. Title. 1. Skarstad. 5:00-6:30pm, Mon. Sept. 30. Ag development
 • Solve Systems by Graphing - Dunne Memorial Academy

  Solve Systems by Graphing - Dunne Memorial Academy

  The solution of this graph is (1, 2) (1,2) Parallel Lines These lines never intersect! Since the lines never cross, there is NO SOLUTION! Parallel lines have the same slope with different y-intercepts. Coinciding Lines These lines are the same!...