Název prezentace - lis.rlp.cz

Název prezentace - lis.rlp.cz

1 Platnost letovho plnu na let VFR a souvisejc terminologie Semin GA 11. 2. 2017 Pavel Ble ([email protected]) LP R, s.p., DPLR/OPLNS 2 Terminologie Letov pln (Flight Plan) Pedepsan informace vztahujc se k zamlenmu letu letadla nebo jeho sti, poskytovan stanovitm zen letovho provozu.

Podan letov pln (Filed Flight Plan) Letov pln, tak jak je podn stanoviti ATS pilotem nebo urenm zstupcem bez nslednch zmn. Platn letov pln (Current Flight Plan) Letov pln zahrnujc zmny, pokud k nim dolo pozdji vydanmi povolenmi. 3 Pedloen a pijet letovho plnu Letov pln se mus ped odletem pedloit ohlaovn letovch provoznch slueb nebo mus bt vysln za letu pslunmu stanoviti letovch provoznch slueb nebo dc radiostanici letadlozem... 923/2012, SERA.4001, c)

Prvn stanovit ATS pijmajc letov pln nebo jeho zmnu mus: L4444, l. 4.4.3 a) b) c) d) ovit, zda formt a daje vyhovuj stanovenm zsadm; ovit plnost a v mon me jeho pesnost; je-li to nutn, pijmout opaten, aby byl pijateln pro letov provozn sluby; a potvrdit pedkladateli pjem letovho plnu nebo jeho zmnu. Peshne-li zdren vypotanho asu zahjen pojdn 30 minut u zenho letu nebo 60 minut u nezenho letu, pro kter byl pedloen letov pln, ml by bt tento letov pln opraven nebo podle vhodnosti pedloen nov letov pln a star letov pln zruen. L4444, l. 4.4.2.1.3

4 Distribuce a aktualizace letovho plnu Zprva podanho letovho plnu (FPL) L4444, l. 11.4.2.2.2.2 Zprvy podanho letovho plnu mus bt odeslny a adresovny stanovitm ATS, kter slou letiti odletu, nebo, kde se tak uplatuje, stanovitm ATS, kter pijalo letov pln od letadla za letu Zprva o zruen letovho plnu (CNL) L4444, l. 11.4.2.2.5, o zdren (DLA) L4444, l. 11.4.2.2.3, o odletu (DEP) L4444, l. 11.4.2.2.6 Stanovit ATS, kter slou letiti odletu, mus vyslat zprvu CNL/DLA/DEP vem pjemcm zkladnch daj letovho plnu.

Zprvy o pletu (ARR) L4444, l. 11.4.2.2.7 Kdy je zprva o pletu pijata stanovitm ATS sloucm pslunmu letiti, mus toto stanovit vyslat zprvu ARR 5 Zruen letovho plnu Zprva o zruen letovho plnu (CNL) se mus vyslat, kdy let, pro nj byly dve vyslny zkladn daje letovho plnu, byl zruen. L4444, l. 11.4.2.2.5 Jedn se tedy o aktualizaci ped zahjenm pedmtnho letu. Pro ilustraci: Postup IFPS (Integrated Initial FPL Processing System) pi pijet CNL po aktivaci letu: IFPS mus odmtnout zprvu o zruen letovho plnu (CNL), aktualizaci EOBT a trat letu (CHG & DLA), kter jsou pijaty pot, co byl pedmtn let v NM (Network Manager) systmech aktivovn. Aktivace v NM systmech nastane, v zvislosti na typu pijat

informace, v ase vzletu pijatm prostednictvm zprvy o odletu DEP. NM Operations Handbook, IFPS Users Manual, Ch. 50 6 Aktivace letovho plnu Z dvodu umonn poskytovn pohotovostn sluby mus v ppad letu, na kter byl podan letov pln, piem vzlet je proveden z jinho ne zenho letit, pilot letadla nebo jim poven osoba co nejdve pedat hlen o odletu stanoviti FIC Praha nebo nejblimu vhodnmu stanoviti ATS. AIP R, ENR 1.2.2.2.1 Pokud se hlen o odletu neped, pslun stanovit ATS nebude tomuto letu poskytovat pohotovostn slubu, vztaenou k podanmu letovmu plnu, a let bude chpn jako let bez podanho letovho plnu. AIP R, ENR 1.2.2.2.2, Poznmka Zodpovdnost za nslednou distribuci zprvy DEP spov na stanoviti ATS, sloucm letiti odletu. Piloti letadel, provdjc lety VFR, na n byl podan letov pln, piltvajc

na letit uren ve FIR Praha, ale pslunmu stanoviti ATS nebyla doruena zprva DEP, budou dotazovni na ETA. AIP R, ENR 1.2.2.2.3 7 Ukonen letovho plnu Pistn se mus oznmit osobn, radiotelefonicky, datovm spojem nebo jinmi prostedky pedepsanmi pslunm adem, a to pslunmu stanoviti letovch provoznch slueb na letiti pletu co nejdve po pistn pro kad let, na kter byl pedloen letov pln, kter pokryl cel let nebo jeho zbvajc st k letiti uren. 923/2012SERA.4020, a) Hlen o pistn se nepoaduje po pistn na letiti, kde jsou letov provozn sluby poskytovny za podmnky, e rdiov spojen nebo vizuln signly potvrd, e pistn bylo zpozorovno 923/2012SERA.4020, a) 1)

Vyaduje-li se hlen pistn, jeho neohlen me vn naruit innost letovch provoznch slueb a zpsobit vynaloen velkch nklad provdnm zbytench ptracch a zchrannch akc. L2, l. 3.3.5.5, Poznmka 8 Ukonen letovho plnu Pokud byl letov pln podn jen na st letu, jinou ne zbvajc st letu na letit uren, mus bt, pokud je tak poadovno, ukonen pslunm hlenm danmu stanoviti letovch provoznch slueb. 923/2012SERA.4020, b) Hlen o pistn se nepoaduje, jestlie pilot nezenho letu VFR nebo zenho letu VFR v CTR/TMA oznm za letu FIC nebo pslunmu stanoviti ATC, e ukonuje letov pln. Ve vzdunm prostoru tdy G a E se takovmu letu neposkytuje pohotovostn sluba, kter by se vztahovala k letovmu plnu. V CTR/TMA se tomuto letu poskytuj ATS v souladu s tdou vzdunho prostoru, dokud pilot neoznm oputn tohoto prostoru. AIP R,

ENR 1.2.2.1.3 Ukonen letovho plnu VFR za letu nen povoleno, jestlie let odlt pes sttn hranici z FIR Praha. AIP R, ENR 1.2.2.1.4 Dkuji za pozornost 9

Recently Viewed Presentations

 • Primary Reason for Provider Credentialing? - tamss193.vpweb.com

  Primary Reason for Provider Credentialing? - tamss193.vpweb.com

  Application processing time is no less than 60-90 days and is at peak times 180 days. Services provided prior to enrollment date will be denied as provider not enrolled and are not collectible from patients. Railroad Medicare - will use...
 • CRM Solutions: Siebel and Salesforce - jsug.co.za

  CRM Solutions: Siebel and Salesforce - jsug.co.za

  Does basic actions: field updates, email, create/assign tasks, outbound API messages, time-dependant actions. Very little room for customization - cannot invoke coded functionality. Recursive WF may only be executed a set number of times. Email notifications may only be sent...
 • How do we use map symbols? - Think Geography

  How do we use map symbols? - Think Geography

  How do we use map symbols? Page 96/97 Why do we use symbols? When drawing a map to scale it is important to include as much detail as possible - however not all the detail will fit on the map...
 • Problems With Assistance, Module 1, Problem 1

  Problems With Assistance, Module 1, Problem 1

  Problems With Assistance Module 1 - Problem 1 Filename: PWA_Mod01_Prob01.ppt Overview of this Problem In this problem, we will use the following concepts: Power and energy Sign conventions Changing directions of energy flow Textbook Coverage The material for this problem...
 • WELCOME [w4ca.com]

  WELCOME [w4ca.com]

  360 degrees of the AC cycle is converted to DC by a full-wave rectifier. A series of DC pulses at twice the frequency of the AC input is the output waveform of an unfiltered full-wave . ... Symbol 1 represents...
 • English Language and LiteraturePreparing to teach the new AS ...

  English Language and LiteraturePreparing to teach the new AS ...

  AQA Anthology: Paris (40 marks) This section is closed book. Section B - Imagined Worlds. One question from a choice of two on prose set text (35 marks) This section is open book. Section C - Poetic Voices.
 • Measurement TOPIC 4 Taxonomy Wed 09.12.12 MY GOAL

  Measurement TOPIC 4 Taxonomy Wed 09.12.12 MY GOAL

  Just some other type ("Swift" Fox) Domain EUKARYA Review Genus species of newly discovered animals Stop Think And Review Species: Spongiforma squarepantsii Spongebob Squarepants Mushroom "Named after Spongebob Squarepants new species looks more like a sponge than a stereotypical mushroom...
 • Alexis de Tocqueville - University of Florida

  Alexis de Tocqueville - University of Florida

  Alexis de Tocqueville Democracy in America Alexis de Tocqueville (1805-1859) Count Alexis de Tocqueville was born in Paris to a family from the Norman nobility His family both suffered and participated in the French revolution Alexis' father was a French...