Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR

Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR

Adaptan strategie pro zmnu klimatu pro Hrdek nad Nisou CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 1 Pro zmna klimatu Nejvznamnj globln ekologick problm souasnosti S 95% jistotou je za globln zmnu odpovdn lovk a vypoutn emis tzv. sklenkovch plyn (oxid uhliit, metan ad.) Nejvznamnjm projevem zmny klimatu je rostouc teplota (o 24 C) Z globlnho hlediska byl rok 2015 nejteplejm v historii Zem 0,71 C stolet Prmrn teplota

+4 mm/rok Nrst hladiny ocen CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 2 Pro zmna klimatu v R Nrst prmrnch teplot: V obdob 1861 1910 byla prmrn ron teplota 9,1 C, v obdob 1911 1960 byla 9,6 C a v obdob 1961 2010 10,4 C. Podobn zmny ve vvoji srkovho reimu vysledovat nelze, nicmn zkladn rysy ronho chodu srek zstvaj zachovny maximum srek v lt, minimum v zim. V poslednch dvou desetiletch dolo ke zven pot dn s vysokmi (letn a

tropick dny) a snen pot dn s nzkmi teplotami (ledov dny, mrazov dny a arktick dny). Poet letnch dn v roce se zvil o 12, tropickch dn o 6, a naopak poet mrazovch dn v prmru klesl o 6 a ledovch dn o jeden den za rok. etnost vskytu pvalovch srek se v poslednch dvou desetiletch zvyuje. CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 3 Pro zmna klimatu v R - predikce Zven prmrn teploty vzduchu: kolem roku 2030 o 1C, 2040-2060 o 1,5 2,5C, zejmna v lt o 2,7 C, nejmn v zim - o 1,8 C. dojde o poklesu srkovch hrn, zejmna v letnm a zimnm obdob (v horskch oblastech a o 20 %).

zven prmrnch, maximlnch i minimlnch teplot zven potu tropickch noc a letnch a tropickch dn snen potu ledovch a mrazovch dn zven potu horkch vln zeslen efektu mstskho tepelnho ostrova snen mnostv snhu v horskch oblastech zven potu epizod sucha mrnmu posunu v hodnocen rizika por CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 4 Celosvtov a nrodn aktivity 12/2016 Klimatick Summit OSN v Pai Cl: udret rst globln teploty mezi + 2 C a + 1,5 C

Snit emise sklenkovch plyn, realizovat adaptace na dsledky klimatickch zmn 22. dubna 2016 byla dohoda podepsna v New Yorku esk republika: Koncepn dokument: Strategie pizpsoben se zmn klimatu v podmnkch R (Ministerstvo ivotnho prosted) + Akn pln Pesun aktivit na mstn rove: Msto Hrdek nad Nisou spolu s Novm Borem budou mezi prvnmi msty v R, kter budou mt vytvoenou a pijatou adaptan strategi. CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 5 Adaptan strategie pro Hrdek nad Nisou Adaptan strategie pro zmnu klimatu pro Hrdek nad Nisou je rmcovm

koncepnm dokumentem, kter mstu napome systematicky reagovat na pedpokldan dopady zmny klimatu. Na realizaci adaptanch opaten ve mstech se v dotan finann prostedky ve stvajcm programovm obdob Evropsk unie 20142020. Existence adaptan strategie na rovni msta bude vhodou pi erpn tchto prostedk. CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 6 Adaptan strategie II Adaptan strategie pro zmnu klimatu pro Hrdek nad Nisou obsahuje soubor adaptanch priorit, cl a opaten. Ta jsou lenna do nsledujcch oblast:

Modr infrastruktura (voda) Ochrana ped riziky Hospodaen v krajin Vyuit urbanizovanho zem Podprn nstroje a opaten CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 7 Adaptan strategie III Ta jsou lenna do nsledujcch priorit: I. Zlepit retenn schopnost krajiny v okol Hrdku nad Nisou II. Zajistit dostaten mnostv zdroj pitn vody (podzemn) a technick vody III. Realizovat protipovodov opaten v souvislosti s Nisou a jejmi ptoky

IV. Zvit povdom veejnosti a ostatnch subjekt o dopadech zmny klimatu na msto V. Rozvjet zelenou infrastrukturu (zelen plochy, skladba zelen, veejn zele, zelen stechy ad.) s ohledem na zmny klimatu VI. Zabezpeit technickou infrastrukturu ve mst (budovy, vodovody, kanalizace, komunikace) s ohledem na zmny klimatu VII. Zven energetick efektivity a snen emis sklenkovch plyn na zem msta CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 8 Adaptan strategie IV Prbh prac: Zapojen veejnosti informan lnky, anketa mezi obyvateli (540), osvtov akce (Donky 2015)

Zapojen klovch aktr/expert prostednictvm zenho rozhovoru Kulat stl 21. 9. 2015 definovn oblast, vize a priorit Zpracovno v rmci projektu Zvyovn povdom o adaptanch opatench na zmnu klimatu v prosted eskch mst s vyuitm norskch zkuenost. Projekt byl podpoen grantem z Islandu, Lichtentejnska a Norska v rmci EHP fond. http://www.fondnno.cz, http://www.eeagrants.cz CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Jeronmova 337/6, 252 19 Rudn 9 Kontakt Josef Novk, Ph.D. [email protected] CI2, o. p. s.

http://www.ci2.co.cz http://adaptace.ci2.co.cz CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | adaptace.ci2.co.cz | [email protected] | Ke kolce 1319/5f, 252 19 Rudn 10

Recently Viewed Presentations

 • Influências e confluências do uso do suporte de escrita ...

  Influências e confluências do uso do suporte de escrita ...

  Você primeiro entra no seu endereço de e-mail para depois enviar e-mail para o seu colega. [Ela estava tentando entrar no e-mail dela com o endereço do colega para quem enviaria mensagem.] Pesquisadora: Aluno AR, você colocou NORTA e é...
 • Module 1The Warehousing Industry - Occupational Safety and ...

  Module 1The Warehousing Industry - Occupational Safety and ...

  OSHA Regulations for Warehousing (Cont.) Common OSHA Regulations. The Good Housekeeping Regulations - 29 CFR 1910.141(a) To facilitate cleaning, every floor, working place, and passageway shall be kept free from protruding nails, splinters, loose boards, and unnecessary holes and openings.
 • African Perspectives

  African Perspectives

  Betty's logical approach to planning exemplifies the Western preference for intuitive rationality in cognitive functioning, while Veronica's approach may be said to reflect the traditional African preference for pure rationality. ... No, it is not necessary, because an African perspective...
 • CHAPTER 2 Neuromuscular Anatomy and Adaptations to Conditioning

  CHAPTER 2 Neuromuscular Anatomy and Adaptations to Conditioning

  Chapter Outline Neuromuscular anatomy and physiology Motor unit recruitment patterns during exercise Proprioception Neuromuscular adaptations to exercise Twitch, Twitch Summation, and Tetanus of a Motor Unit (a) Single twitch, (b) force resulting from summation of two twitches, (c) unfused tetanus,...
 • (Powerpoint) Personal Development and Mutual Understanding ...

  (Powerpoint) Personal Development and Mutual Understanding ...

  A Remediation booklet is currently being developed. We are aware that the General Maths does not provide a break-down of sub-sets as happens within the Reading.. Alta This is an alternative assessment tool and has been signed-off by the DE...
 • Class 12 : Trent

  Class 12 : Trent

  St Philip Neri "Third Apostle of Rome" 1533, moved to Rome from Florence in 1533. Ministered to poor, needy, prostitutes. 1548, Founded the Confraternity of the Most Holy Trinity to minister to pilgrims
 • Classification of Matter

  Classification of Matter

  Classification of Matter. Chapter 2. The majority of these notes are to be completed free-hand, not fill-in-the blank. ... How do we classify matter? (a flow chart) Pure Substances: Composed of one kind of atom, molecule, or formula unit. Cannot...
 • MiR-155-5p positively regulates colon cancer cell migration by

  MiR-155-5p positively regulates colon cancer cell migration by

  Amr . Al-Haidari. miR-155-5p positively regulates CCL17-induced RhoA activity and migration of . serum starved colon cancer cells. Effect of miR-155-5p was found to be mediated by specific . ARE elements . present in the 3´-UTR region of RhoA mRNA.