Elektronsko Poslovanje

Elektronsko Poslovanje

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu Katedra za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima Laboratorija za elektronsko poslovanje Primena drutvenih mrea u poslovanju preduzea Prof. dr Boidar Radenkovi [email protected] Sadraj Uvod Karakteristike drutvenih mrea

Primena drutvenih mrea Facebook Twitter LinkedIn Primena drutvenih medija u poslovanju Zakljuak Uvod Uvod Drutvene mree (social networking website) popularne platforme za interakciju, komunikaciju i saradnju Drutvena struktura sastavljena od pojedinaca (ili organizacija) -vorova mree, povezanih pomou jedne ili

vie specifinih vrsta meuzavisnosti, kao to su: prijateljstvo srodstvo fininansijske razmene znanje presti Drutvene mree Servisi zasnovani na veb tehnologijama Omoguavaju pojedincima da: stvore javni, delom javni ili privatni profil u okviru ogranienog sistema

definiu listu korisnika sa kojima dele informacije imaju uvid u profil informacije korisnika sa liste, kao i uvid u liste njihovih konekcija unutar sistema Drutvene mree u antiko vreme U Antikoj Grkoj mukarci su ratovali a ene gradile drutvene mree Antiki Fejsbuk drutvena mrea za druenje, razbibrigu i umetnost drutvena mree za

razmenu poslovnih, politikih i naunih ideja Antonio Canova, Tri gracije, muzej Ermita Antiki Fejsbuk Prvi pisani izvori o drutvenim mreama ukazuju na pesnikinju Safpe sa ostrva Lesbos u VII veku p.n.e. Antiki Fejsbuk je, kao i dananji, imao za cilj sklapanje prijateljstava i odravanje kontakata Sapfe freska iz Pompeje Simeon Solomon, 1864, Sapfe i Erina u bati na Mitilenu

Antiki Fejsbuk Druga faza razvoja antikih drutvenih mrea odnosi se na primenu u poslovne, politike i naune svrhe Aspazija 470-400 PH, Hetera, okupljala je oko sebe najvee filozofe intelektualce i umetnike Po njoj je je Platon gradio lik Diotime u filozofskom delu Simpozium ()) o nastanku, svrsi i prirodi ljubavi

Ovo vreme poznato je kao zlatno doba Atine D. Appleton and Company, 1883. Aspazija Antiki Fejsbuk Nakon Perikleove smrti Atina slabi i gubi status najjaeg grkog polisa Sokrat u potrazi za Alkibijadom u Aspazijinom dvoru Jean-Lon Grme 1861. Internet drutvene mree 2003. - MySpace - za interaktivno socijalno umreavanje

2003. - Linkedin za interaktivno i profesionalno umreavanje 2004. - Facebook - najpopularnija drutvena mrea 2006. - Twitter - mikrobloging servis Karakterisike drutvenih mrea Vrste drutvenih mrea Neformalne drutvene mree veze meu rodbinom, prijateljima, kolegama sa posla nemaju legalnu dozvolu, zaposlene slubenike, pisana pravila i sopstvena sredstva Formalne drutvene mree skup ljudi meu kojima vladaju odgovarajua pravila, birokratija

postoje svojstva pravnog lica i sopstveni izvori prihoda povezane su neformalnim mreama Analiza drutvenih mrea Analiza drutvenih mrea skup metoda i statistikih alata koji pokazuju kako korisnici sarauju, tj. omoguavaju: Prepoznavanje obrazaca ponaanja korisnika Deljenje znanja Donoenje mrenih odluka Mogu se analizirati: Povezanost korisnika Interakcija izmeu korisnika

Poslovni modeli drutvenih mrea Tipovi poslovnih modela drutvenih mrea: Pretplatniki Razor and blades Multi-level marketing Mreni efekti Svi poslovni modeli drutvenih mrea omoguavaju: Reakciju na prvi pogled ukljuivanje korinsika u zajednicu koju je kompanija zasnovala na drutvenoj mrei Promovisanje kompanije u skladu sa nainom funkcionisanja drutvene mree, tj. kako se njeni korisnici ponaaju, ta vole i ele da vide na mrei

Poveanje lojalnosti korisnika Prihodi od primene drutvenih mrea Facebook i Twitter su projektovani za generisanje 4.050 milijardi i 150 miliona dolara prihoda u 2011 godini Facebook i Twitter e u 2011 godini poveati broj korisnika za 59% odnosno 76%, to e uticati i na visinu prihoda Prihod od reklama u mil. $ 2010 2011

2012 Facebook 1.860 4.050 5.742 MySpace 288

184 156 45 150 250 1.123 1.310

1.529 161 274 417 Twitter Ostale mree Drutvene igre Izvor: eMarketer, januar 2011

Prihodi od primene drutvenih mrea Prihodi od primene drutvenih mrea u poslovanju se mogu ostvariti preko: Virtuelnih poklona Ocenjivanja slika i drugih sadraja Promovisanih sadraja Ciljanih banera Long tail princip Poveanja limita na neke servise Davanja specijalnih moi ili ulepavanja profila/avatara Kupovine virtuelnih objekata Loyalty programa

Najpopularnije drutvene mree u 2011. godini U svetu: Facebook MySpace Bebo Friendster Hi5 Orkut PerfSpot Zorpia Netlog Habbo

U Srbiji: Facebook MySpace Flickr Hi5 Tagged Karike Neogen Poznanici Furka Dodirni me Izvor: http://social-networking-websites-review.toptenreviews.com/

Primena drutvenih mrea Primena drutvenih mrea Poslovna primena Upravljanje ljudskim resursima Marketing Trening - Just-in-time obrazovanje: Webinari Forumi Ekspertiza Lina primena Regrutovanje i zapoljavanje

Formiranje timova uklapanje vetina i strunosti sa potrebama projekta Primena drutvenih mrea u marketingu Primena drutvenih mrea u marketingu se ogleda u brzom razvoju i sprovoenju marketinkih kampanja, kao i promociji proizvoda i usluga Pogodnost primene drutvenih mrea u marketingu:

2 milijarde Internet korisnika (korisnici razliitih drutvenih mrea) Jeftinije trokove oglaavanja Sticanje informacija o potencijalnim korisnicima Stvaranje lojalnosti postojeih korisnika Realizacija marketing aktivnosti na drutvenim mreama se ogleda kroz kreiranje Banera Grupa Zvaninih stranica fan pages

Primena drutvenih mrea u marketingu Formiranje cena oglaavanja na drutvenim mreama: Cost per Mile - oglaivai plaaju odreeni novani iznos za hiljadu prikaza (impresija) njihovog banera Cost per Click - cena po kliku na reklame (Pay Per Click) Cost per Action - oglaiva plaa ukoliko doe do prodaje Click Trough Rate odnos izmeu broja prikaza banera i broja poseta veb sajta koji se reklamira Znaaj primene drutvenih mrea u poslovanju

Pruaju informacije o kompaniji i njenim lanovima Kredibilitet Aktivnost umreavanja Mogunost regrutovanja i zapoljavanja Pristup novim tritima Deljene dokumenata ili aktivnosti projekata Online sastanci Izgradnja profesionalne zajednice Ko koristi drutvene mree u poslovanju? I mnogi drugi...

Ko koristi drutvene mree u poslovanju u Srbiji? Preduzea Drutvene mree 1. NIS 2. EPS 3. Delta M 4. Victoria G Javna uprava Vlada R.Srbije

Ministarstvo nauke Ministarstvo prosvete MUP Srbije 5. PTT Grad Beograd 6. Telekom Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drutvo

7. Lukoil 8. Telenor 9. Sintelon Ministarstvo vera i dijaspore 10. Idea Ministarstvo pravde Izvor: http://bit.ly/9VG9yn Poseen: 2.5.2011

Izvor: http://www.facebook.com Poseen: 2.5.2011 Drutven e mree Lina primena drutvenih mrea Motivi zbog kojih pojedinci najee koriste drutvene mree su:

Odravanje kontakata Jeftina komunikacija Zabava Oseaj socijalne pripadnosti elja za eksponiranjem Pronalaenje partnera Millennials najei korisnici drutvenih mrea Generacija roena posle 1981. Intenzivno koriste informacione tehnologije Trenutno ine 22% svetske radne snage

U 2020. e initi oko 46% Lina primena drutvenih mrea Drutvene mree koristi i starija populacija Lilijen Lov, 103, jedan on najstarijih korisnika Facebooka Facebook Facebook Osnovan 2004 - Mark Zuckerberg Ostvaruje prihode od: sponzora i marketinkih aktivnosti,

putem reklama koje se pojavljuju uz svaki profil Jedini stalni izvor prihoda - prodaja oglasnog prostora Facebook koriste kompanije, brendovi, organizacije za: komunikaciju sa ciljnim grupama i promociju svojih proizvoda, usluga ili dogaaja oglaavanje putem banera i Facebook Ads promovisanje sopstvenih profila Demografski podaci Facebook u svetu

596.2 miliona korisnika u svetu 152.5 miliona korisnika u Evropi 2 746 680 korisnika u Srbiji - 43. pozicija u svetu prema broju korisnika Starosna struktura FB korisnika u Srbiji Polna struktura FB korisnika u Srbiji Facebook za poslovne korisnike Prednosti primene Facebook-a u poslovanju preduzea su: irenje mree poslovnih kontakata

Veliki broj poslovnih aplikacija koje unapreuju poslovanje Facebook aplikacije za poslovne korisnike: Pagemodo za kreiranje poslovnih veb stranica RSS Graffiti za upravljanje feed-ovima Facebook Files za upravljanje fajlovima Networkedblogs - za agregaciju feed-ova sa blogova Model prihoda Facebook-a Reklamiranje Sponzorisane grupe Facebook krediti Virtuelni novac za Facebook Navike Facebook-ovih korisnika i lajkovanje kompanija

Facebook deljenje podataka sa oglaivaima Facebook kreditne kartice Facebook online kupovina Reklamiranje na Facebook-u Facebook omoguava dva glavna pristupa za reklamiranje: Self-service reklame jednostavne, sadre naslov, sliku, tekst. Korisnici mogu da kliknu na link ili Like reklame Engagement ads sloenije, omoguavaju korisnicima interakciju sa reklamom putem anketa Reklamiranje na Facebook-u

Osnovne funkcionalnosti: Profil Zid i napomene News feed Status Potansko sandue Dogaaji Grupe i fan stranice Kontrola budeta Postavljanje dnevnog budeta Plaanje za oglaavanje: Cost Per Click Cost Per Mille

Facebook oglasi Odreivanje ciljnih kupaca Povezivanje sa vie od 500 miliona potencijalnih klijenata Odabir publike po lokaciji, starosti i interesovanju Postavljanje slike i testa oglasa Proirivanje novih kontakata Promovisanje Facebook stranice ili web sajta Lajkovanje - poveava uticaj reklame Izgradnja zajednice oko Vaeg poslovanja Twitter

Twitter Twitter je besplatno dostupan mikrobloging servis nastao 2006. Mikrobloging je nain slanja kratkih poruka tweet-ova (do 140 znakova) Poruke se postavljaju na nalog korisnika ili blog, alju se njegovim pratiocima (followers) Twitter ima iroku primenu u poslovanju omoguava ostvarenje i odravanje poslovnih kontakata i praenje konkurencije Demografski podaci Twitter u svetu

106 miliona korisnika Izvor: http://www.nickburcher.com/2011/01/twitter-demographics-vs-facebook.html Twitter aplikacije za poslovne korisnike Co Tweet za kreiranje i praenje viestrukih naloga MediaFunnel za kontrolu poslovanja ObjectiveMarketer za pokretanje i praenje marketinke kampanje Buzzom - za merenje performansi poslovanja Trendrr - za praenje i upravljanje brenda drutvenih medija

Model prihoda Twitter-a Model prihoda za Twitter nije jo uvek razvijen Neke od ideja na osnovu kojih se moe definisati budui model prihoda: 1. Aplikacije tree strane - razliita preduzea razvijaju aplikacije koje stvaraju profit na Twitter platformi 2. Reklamiranje - oglasi, baneri, viralni marketing, i sl. 3. Drugi uesnici prodaja izvetaja, podataka, konsultantskih usluga i sl. zainteresovanim stranama ili prihodovanje od donacija

LinkedIn LinkedIn LinkedIn (ili na srpskom povezan u) je drutvena mrea orijentisana pre svega na poslovne veze Omoguava profesionalno povezivanje i graenje poslovnih veza 101 milion korisnika u svetu Koristi Freemium poslovni model tj. Free Business Model lanstvo na LinkedIn-u je besplatno, a lanovima se vri naplata za korienje naprednih usluga Demografski podaci LinkedIn u svetu

Izvor: LinkedIn Ad Platform Implementacija LinkedIn poslovnog modela Izvori prihoda LinkedIn mree koji utiu na kreiranje njegovog poslovnog modela su: Poslovni oglasi (Job Ads) koji ine 49% izvora prihoda Tekstualni oglasi (Display and Text Ads) 32% izvora prihoda Plaeno lanstvo (Freemium) 27%

LinkedIn aplikacije za poslovne korisnike Blog Link povezivanje bloga sa LinkedIn profilom Box.net Files za skladitenje i deljenje datoteka Huddle Workspaces za upravljanje timom My Travel - za poslovne korisnike koji esto putuju Tweets - za sinhronizaciju Twitter naloga sa LinkedIn profilom Company Buzz aplikacija za pronalaenje relevantnih trendova i komentara o kompaniji Proces E-regrutovanja na LinkedIn-u

Korisnici postavljaju profile sa profesionalnim podacima Preduzea postavljaju oglase za e-regrutovanje Kriterijumi selekcije kandidata se prikazuju u vidu opisa idealnog kandidata Koristi se softver za selekciju potencijalnih kandidata E-regrutovanje preko LinkedIn-a Get the word out postavljanje posta Traim posao u rubrici ta trenutno radite LinkedIn preporuka od: Direktora Zaposlenih iz kompanije Zaposlenih iz drugih firmi s kojima su raeni projekat

Itd. Pronalaenje kompanija na LinkedIn-u koje zapoljavaju ljude slinog zanimanja Primena drutvenih medija u poslovanju Pojam i definicija drutvenih medija Drutveni mediji predstavljaju vrstu veb sajtova putem kojih je omogueno spajanje savremenih Internet tehnologija sa interakcijom korisnika. Predstavljaju kanal savremene Internet komunikacije koji za osnovu najee ima Web 2.0 tehnologiju

Zajednika karakteristika je mogunost da dosegnu malu i veliku publiku Drutveni mediji Blogovi npr. www.mojblog.com Mikroblogovi npr. www.twitter.com Drutvene mree npr. www.facebook.com Drutvene veb stranice npr. www.wikipedia.org, www.youtube.com Forumi npr. www.fonforum.org Kategorizacija drutvenih medija Tip medija

Primeri drutvene mree Bebo, Facebook, Friendster, LinkedIn, Myspace publikovanje Blogger, Joomla, SlideShare, Wikipedia, WordPress foto Flickr, Photobucket, Picasa, Slide

audio iTunes, PodBean, Podcast.net, Rhapsody video Google video, YouTube mikroblogovanje Twitter, Plurk, Twitxr prenos uivo-livecasting

BlogTalkRadio, Live 365 virtuelni svetovi Second Life, Active Worlds, Kaneva, ViOS igrice World of Warcraft proizvodne aplikacije Google Alerts, Google mail, Survey Monkey

agregatori Digg, FrienderFeed, My Yahoo! Google Reader RSS Atom, Rss 2.0 pretraivai Google Search, Yahoo! Search, Bing mobilni

airG, AOL Mobile lini mediji Apple iChat, Skype, Windows Messenger Koraci strategije drutvenih medija Strategija drutvenih medija Uenje Razvojne mogunosti 1. Strategija razvoja 2. Strategije ukljuivanja

1. 1. Prioritetni zadaci 2. 1. Sluanje 1. 2. Osnove poslovanja 2. 2. Ukljuivanje u konverzaciju 1. 3. Aktivnosti 2. 3. Merenje i usavravanje

Trokovi drutvenih medija Trokovi zaposlenih Obuke Zarade Beneficije Vee kampanje - vei broj zaposlenih vei trokovi Trokovi softvera Praenje napretka kampanje Godinja naknada za licenciranje Naknada za nadogradnju softvera Rizici drutvenih medija Laki pristup podacima

Namerno korienje imena iga falsifikovana roba Gubitak prodaje i margine Lojalnost brendu Zakljuak Drutvene mree u poslovanju

Informacije o kompaniji i njenim lanovima Podrka korisnicima Kredibilitet Aktivnost umreavanja Mogunost regrutovanja i zapoljavanja Pristup novim tritima Deljene dokumenata ili aktivnosti projekata Online sastanci Izgradnja profesionalne zajednice Uporedni prikaz najznaajnijih

drutvenih mrea DRUTVENA MREA PREDNOSTI Facebook

Popularnost Veliki izbor za oglaivae Fleksibilnost Kontrolisana sredina Mogunost merenja rezultata Twitter Jednostavnost

Uticaj zajednice Direktan pristup klijentima Lako umreavanje sa zajednicom LinkedIn Striktno profesionalna mrea Komunikacija izmei korisnika i kompanija Korisnici su profesionalci i fakultetski obrazovani NEDOSTACI Velika konkurencija

Teko pretraivanje materijala Korisnici ne ele da primaju marketing poruke Nedovoljno pouzdan Ogranien domet plasiranih poruka Ogranienje veliine poruke Zatvorenost twitter zajednice prema marketing porukama

Ograniena komunikacija van kruga prijatelja Neke usluge nisu besplatne U Srbiji nije dovoljno popularna Trendovi primene drutvenih mrea u poslovanju preduzea Grafikoni grafike analize drutvenih mrea predstavljaju znaajan alat za prouavanje veba i ponaanje ljudi na vebu Mikrobloging - slanje kratkih poruka na nalog korisnika ili blog Algoritmi identiteta i APIji omoguavaju lak pristup i povezivanje sadraja sa raznih veb sajtova Pretraivai drutvenih medija pretrauju sadraje i

indeksiraju dostupan tekstualni sadraj Trendovi primene drutvenih mrea u poslovanju preduzea Mobilnost i geolokacija deljenje lokacije meu lanovima mree preko GPS-a, Bluetooth-a, e-mail-a ili sms-a Drutvena rangiranja i vertikalne drutvene mree kreiranje rang listi od strane korisnika, pogodno za vertikalna trita Budunost drutvenih mrea Zakljuak Offline marketinke kampanje upotpunjene oglaavanjem na

drutvenim mreama Angaovanje timova za planiranje, implementaciju i praenje marketinke kampanje na drutvenim mreama Razvoj novih poslovnih modela zasnovanih na drutvenim mreama Jedinstveni identitet korisnika za sve drutvene mree Nezavisne aplikacije za prikupljanje i analizu podataka sa svih mrea na koje su korisnici prijavljeni Drutvene mree na mobilnim ureajima Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu Katedra za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Laboratorija za elektronsko poslovanje Primena drutvenih mrea u poslovanju preduzea Prof. dr Boidar Radenkovi [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • HMA-T Phase 2 Call

  HMA-T Phase 2 Call

  Dominic Lowe, STFC Proposed OGC Fast Track process Ability to have approval of a candidate standard facilitated without formation of a Standards Working Group. The objective is to shorten the approval time but still have TC consensus.
 • Click to edit Master title style Careers in

  Click to edit Master title style Careers in

  research firms, private equity & hedge funds … exclusive modeling & valuation weekend training seminar! INVESTMENT BANKING & CAREER DEVELOPMENT. ... Ford, GM, GE, General Mills, Dow Corning. Board of Directors. Chairman of the Board and CEO.
 • Liquid Crystals - staff.iium.edu.my

  Liquid Crystals - staff.iium.edu.my

  THERMOTROPIC LC. Physical Pharmacy 2. The first liquid crystal phase is the SMECTIC A. A further increase in temperature leads to the NEMATIC. At the highest temperatures, the material becomes ISOTROPIC LIQUID
 • Satellite Link Design - SATELLITE COMMUNICATION - Home

  Satellite Link Design - SATELLITE COMMUNICATION - Home

  Satellite application engineers need to assess and allocate performance for each source of gain and loss. The link budget is the most effective means since it can address and display all of the components of the power balance equation, expressed...
 • Compensation Structure Review

  Compensation Structure Review

  The purpose of the Sherman Act is to promote and preserve a competitive landscape and prohibits business activities that federal government regulators deem to be anti-competitive . Utilize surveys conducted by reputable third parties who collect salary data from employers...
 • Managing Your Small Woodland: Energize Your Woodland Investment

  Managing Your Small Woodland: Energize Your Woodland Investment

  Managing Your Small Woodland: Energize Your Woodland Investment. Indiana Watershed Leadership Academy. Phil Cox and Larry Owen. May 20, 2015. This template can be used as a starter file for presenting training materials in a group setting.
 • Special Education 201

  Special Education 201

  Tom has been in administration since 1995 and has been in the Princeton district since 2015. He is the author of "Mark of Leadership: Strategies for Leading with Purpose, Plans, and Passion." Additionally, Tom has written articles for publications both...
 • 1 4 5 21 2 3 1 Nikon

  1 4 5 21 2 3 1 Nikon

  Manual/Aperture/Shutter Speed/Program. Display Info. Lens. Viewfinder. Control Dial. Live View Button. Multi Selector/OK Button. Drive Mode/ Self Timer Button. AE-L/AF-L button. Exposure compensation button. Delete Button