Báo Cáo Phổ Biến Nghị Quyết Trung Ương 5 Khoá Xii

Báo Cáo Phổ Biến Nghị Quyết Trung Ương 5 Khoá Xii

NG CNG SN VIT NAM BO CO PH BIN CC NGH QUYT TRUNG NG 5 KHO XII NGH QUYT S 10-NQ/TW V PHT TRIN KINH T T NHN TR THNH MT NG LC QUAN TRNG CA NN KINH T TH TRNG NH HNG X HI CH NGHA NGH QUYT S 11-NQ/TW V HON THIN TH CH KINH T TH TRNG NH HNG X HI CH NGHA NGH QUYT S 12-NQ/TW V TIP TC C CU LI, I MI V NNG CAO HIU QU DNNN 1 S CN THIT CA 3 NGH QUYT 1. Yu cu phi tng kt, nh gi vic thc hin 3 Ngh quyt:

Ngh quyt TW 3 kha IX, s 05-NQ/TW ngy 24/9/2001 V tip tc sp xp, i mi, pht trin v nng cao hiu qu DNNN. Ngh quyt TW 5 kha IX, s 14-NQ/TW ngy 18-3-2002 v Tip tc i mi c ch, chnh sch, khuyn khch v to iu kin pht trin kinh t t nhn. Ngh quyt TW 6 kha X, s 21-NQ/TW ngy 31/1/2008 v Tip tc hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha. 2. Yu cu c th ha v hng dn thc hin ch trng ca i hi XII. 3. Mi n c i tng, mc tiu, quan im v h thng gii php ring. 4. Cn nu nhiu vn c th trong tng ni dung. 2 BI CNH QUC T V TRONG NC

1. Bi cnh quc t - Tnh hnh chnh tr - an ninh th gii din bin phc tp, kh lng, nhng ha bnh, hp tc pht trin vn l xu th ch o. - Kinh t th gii phc hi chm, thiu bn vng. S bt n ca h thng ti chnh, tin t, gi c quc t, vn n cng tip tc l thch thc ln cho phc hi kinh t. - Tin trnh ton cu ha v hi nhp quc t b nh hng bi nhng biu hin ca ch ngha dn tc cc oan, ch ngha thc dng, chnh sch bo h mu dch gia tng. - Cch mng cng nghip 4.0 to nhiu c hi v thch thc, tc ng ln n KT-XH ca cc nc, lm cho tng quan sc mnh v li th kinh t gia cc quc gia, khu vc ang c nhiu thay i, cc nc u phi iu chnh chin lc thch ng. 3

BI CNH QUC T V TRONG NC 2. Bi cnh trong nc - Sau hn 30 nm i mi, th v lc, sc mnh tng hp ca t nc tng ln, uy tn quc t ca t nc ngy cng c nng cao, to ra nhng tin quan trng cho pht trin KT-XH. - Kinh t tng bc ra khi tnh trng suy gim, ly li tng trng, nhng vn cn nhiu kh khn, thch thc. - Kinh t v m n nh cha vng chc, cha to c bc t ph trong huy ng v s dng hiu qu cc ngun lc x hi, n cng tng nhanh, n xu cn mc cao, nng sut, cht lng, hiu qu, sc cnh tranh ca nn kinh t thp, c nguy c tt hu xa hn v kinh t so vi cc nc trong khu vc v trn th gii. - Thi gian ti l thi k nc ta thc hin y cc cam kt trong cng ng ASEAN v WTO; tham gia cc FTA th h mi, hi nhp quc t vi tm mc su rng hn nhiu so vi giai on trc. 4

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 1. Nhng kt qu t c 1.1. Nhn thc v nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha ngy cng y hn; cc nh hng ln tip tc hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha c xc nh r hn 1.2. H thng php lut, c ch, chinh sch ngy cng hon thin v phu hp hn vi lut php quc t, ng thi p ng yu cu thc tin v thc hin cam kt hi nhp quc t ban hnh 191 b lut, lut, php lnh. 5

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 1.3. Ch s hu, cc thnh phn kinh t, loi hnh doanh nghip pht trin a dng; cc quyn v ngha v v ti sn c th ch ho tng i y ; hiu qu v sc cnh tranh ca nn kinh t c nng ln - Cui nm 2016, c nc c 567.768 doanh nghip ang hot ng. Nm 2015 c 4,75 triu h kinh doanh phi nng nghip (nm 2002 c 2,26 triu h), tng 2,1 ln so vi nm 2002. - V DNNN: + S lng DNNN gim mnh t khong 6.000 doanh nghip (nm 2011) xung cn 718 doanh nghip (thng 10/2016). + 6.010 DNNN c sp xp li. + S lng ngnh, lnh vc c DNNN gim t 60 (nm 2001) xung 11 (nm 2016) 6

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN + DNNN l lc lng vt cht quan trng ca kinh t nh nc, gp phn bo m mt s cn i ln. 7 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN Tng TS ca cc DNNN nm 2015 l 3,04 triu t ng (bng 72,5% GDP). DNNN ng gp 19,3% (2006-2010) v 22% (2011 - 2015) trong tng thu NSNN. T, TCTy chim 86% np ngn sch ca DNNN.

8 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN + Hiu qu hot ng ca nhiu DNNN c nng ln, vn nh nc nhn chung c bo ton. Mt s DNNN c t sut li nhun trn vn ch s hu cao nh Mobifone 46%, TCT Xng du qun i 76%, Viettel 41%,... Giai on 2011-2015: Nh nc thu 77.931 t ng c phn ha, thoi vn (gi tr s sch l 59.084 t ng). 9 Phn th nht

TNH HNH V NGUYN NHN - Kinh t tp th c i mi, bc u pht trin cc hp tc x kiu mi i i vi pht trin cc hnh thc lin kt. + Kinh t tp th ng gp 4,01% GDP. n nm 2015, c trn 150.000 t hp tc, 19.477 HTX vi 6,27 triu thnh vin v 40 Lin hip HTX. + Ti nay, c 75,8% HTX thuc din chuyn i v ng k li theo Lut Hp tc x nm 2012. + n ht nm 2015 c 1.566 x t chun nng thn mi, chim 17,5% tng s x. 10 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN

- Kinh t t nhn pht trin trn nhiu phng din, c t do kinh doanh v i x bnh ng hn vi cc thnh phn kinh t khc. + Giai on 2003-2015, t tc tng trng GDP bnh qun 10,2%/nm; chim t trng 39-40% GDP; thu hut khong 85% lc lng lao ng ca nn kinh t. + S lng doanh nghip ca t nhn tng t 55.236 doanh nghip (nm 2002) ln 495.826 doanh nghip (nm 2015); s h kinh doanh phi nng nghip tng t 2,26 triu h (nm 2002) ln hn 4,75 triu h (nm 2015). 11 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Khu vc c vn u t nc ngoi:

+ Kt qu ly k cc d n FDI cn hiu lc n ngy 20-122016 l 22.509 d n, vi tng vn ng k l 293 t USD. + Giai on 2006-2015, vn FDI ng k bnh qun hng nm t 24,8 t USD v gii ngn t 10,4 t USD; ng gp vo GDP bnh qun t 16,96%, ring nm 2015 t 18,05%. + Nm 2015, khu vc FDI t kim ngch xut, nhp khu 207,9 t USD, gp khong 6 ln so vi nm 2006; chim 68% tng kim ngch xut khu v 58% tng kim ngch nhp khu ca c nc. 12 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 1.4. Cc yu t th trng v cc loi th trng c hnh thnh ng b hn, gn kt hn vi th trng khu vc v

th gii - Hu ht cc loi gi hng ho, dch v c xc lp theo nguyn tc th trng, bo m hi ho li ch gia Nh nc, ngi sn xut v ngi tiu dng. Gi mt s loi hng ho, dch v thit yu tng bc c iu chnh ph hp hn theo th trng. - Cc th trng hng ha, dch v, ti chnh, bt ng sn, lao ng, khoa hc, cng ngh,.. dn c hnh thnh v pht trin ng b hn. 13 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 1.5. Mi trng u t v kinh doanh c ci thin v thng

thong hn; quyn t do kinh doanh v cnh tranh bnh ng c bo m hn Theo Ngn hng Th gii, Vit Nam xp hng v mi trng kinh doanh ng th 82/190 nn kinh t. Ch s nng lc cnh tranh ca nn kinh t nm 2015 tng 14 bc so vi nm 2008 (t th 70/134 ln 56/140). 14 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 1.6. Vic huy ng, phn b v s dng ngun lc phu hp hn vi c ch th trng. Cc c ch, chinh sch ch trng n pht trin bn vng T l tng u t ton x hi so GDP bnh qun l 39,34%

(2006-2010) v 31,7% (2011-2015) 15 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 1.7. Hi nhp kinh t quc t ngy cng su rng trn nhiu cp , a dng v hnh thc, tng bc thich ng vi nguyn tc v chun mc ca th trng ton cu - L thnh vin WTO (nm 2007); k kt 9 FTA; thit lp quan h kinh t, thng mi vi hn 220 quc gia, vng lnh th v l thnh vin ca 70 t chc khu vc v quc t. - n ht nm 2016, c 58 quc gia cng nhn Vit Nam l nn kinh t th trng. 1.8. Phng thc lnh o ca ng v vai tro, phng thc hot ng ca Nh nc tng bc c i mi; hiu lc, hiu qu qun ly nh nc c nng cao; ci cch hnh

chinh c y mnh. Vai tro lm ch ca nhn dn c pht huy; vai tro ca Mt trn T quc Vit Nam v cc t chc thnh vin ngy cng c tng cng 16 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2. Nhng hn ch, yu km 2.1. Hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha nc ta thc hin con chm - Mt s quy nh php lut, c ch, chnh sch cn chng cho, mu thun, thiu n nh, nht qun; cn c biu hin li ch cc b, cha to c bc t ph trong huy ng, phn b v s dng c hiu qu cc ngun lc pht trin. - Mt s quy nh php lut thiu tnh n nh v cha bo m hiu lc, hiu qu thc thi trn thc t.

- Cc quy nh php lut v qu trnh thc thi php lut v cnh tranh, v gii th v ph sn doanh nghip cn hn ch, bt cp, quy trnh, th tc gii th, ph sn rt phc tp. 17 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2.2. Cha thc s to mi trng kinh doanh bnh ng, thun li, n nh cho cc doanh nghip - Cha thc s c s bnh ng gia cc ch th kinh t trong vic tip cn cc ngun lc x hi, nht l v t ai, c hi u t,... - Quyn t do kinh doanh cha c tn trng y . Mi trng u t v kinh doanh cn nhiu ro cn, tim n ri ro cao, thiu s an ton, mc minh bch v kh nng d bo cha cao. Mi trng khi nghip cn nhiu bt cp.

- Quyn s hu ti sn, nht l quyn ca ch n cha c bo m thc thi y . - Gia nhp v rut lui khi th trng cn nhiu ro cn; trt t v k lut th trng cn yu km; doanh nghip cn phi chu nhiu chi ph trung gian, khng chnh thc. 18 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2.3. Hiu qu hot ng ca cc ch th kinh t, cc loi hnh doanh nghip trong nn kinh t con nhiu hn ch - Nhiu DNNN: Hot ng km hiu qu, n nn, thua l, tht thot, khng th phc hi; cha thc hin c vai tr l lc lng nng ct ca kinh t nh nc; hiu qu kinh doanh v ng gp ca phn ln DNNN cn thp, cha tng xng vi ngun lc Nh nc u t. Ty l vn/doanh thu

19 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN + DNNN hin ang s dng 70% t ai, 70% ODA, s dng vn, ti sn rt ln ca Nh nc v x hi nhng ch ng gp bnh qun khong 29% GDP v 22% thu ngn sch (20112015). + DNNN cha ng vai tr tch cc trong vic hnh thnh v pht trin cc chui sn xut, cung ng trong nc v quc t. + Vic tham gia bo m cn i, n nh nn kinh t v m c ni, c luc cn cha tt. + M hnh qun tr chm c i mi, km hiu qu, cha ph hp vi cc thng l, chun mc quc t; tnh cng khai, minh bch v trch nhim gii trnh cn nhiu hn ch. + Vic sp xp, c cu li DNNN v thoi vn nh nc trin

khai chm. 20 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Kinh t tp th chm i mi v pht trin: + Sn xut nng nghip vn ch yu theo m hnh kinh t h nh l, manh mun, phn tn; lin kt gia sn xut, ch bin, tiu th cn nhiu hn ch. + Hu ht cc HTX c t vn, c s vt cht ngho nn, sc cnh tranh km. Nhiu HTX cha i mi ni dung, phng thc hot ng, cn nhiu lung tung, hot ng cn hnh thc, km hiu qu. + Nng lc trnh cn b qun l ca HTX cn nhiu hn ch; - Kinh t t nhn cha p ng c vai tr l mt ng lc

quan trng ca nn kinh t: + Tc tng trng ca kinh t t nhn c xu hng gim: 11,93%/nm (2003-2010) v 7,54%/nm (2011-2015). 21 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN + C quy m nh, ch yu vn l kinh t h kinh doanh: S lng cc h kinh doanh chim khong 95% tng s ch th kinh t t nhn. Trong kinh t t nhn, kinh t h kinh doanh chim ti gn 80% GDP nm 2015 (tng ng 31,33% GDP ca c nc); doanh nghip ca t nhn ch chim khong 20% (tng ng 7,88% GDP ca c nc). Trn 90% doanh nghip c mc vn di 1 t ng. Xt theo quy m lao ng, t l cc doanh nghip nh v siu nh c xu hng tng ln trong giai on 2002-2014, t 90% ln 97%.

Bnh qun mi h kinh doanh phi nng nghip c 1,7 lao ng v 150 triu ng vn kinh doanh; bnh qun mi h nng nghip c 2,5 lao ng v 1,1 ha t nng nghip. 22 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN + Hiu qu kinh doanh thp (thm ch thp hn thnh phn kinh t khc), khng n nh v c xu hng gim. ROA giai on 2007-2010 l 4,2%, gim xung cn 3,3% vo nm 2014 (ROA ca cc doanh nghip FDI lun cao nht 11,9%; ROA ca cc DNNN 6,4%); ROE bnh qun mc 6-6,5%/nm, ch bng gn so vi cc DNNN v cc doanh nghip FDI. Tc tng trng doanh thu bnh qun c chiu hng gim mnh: 34%/nm (2007-2011), 10%/nm (2012-2015).

+ NSL thp hn so vi mt bng chung ca nn kinh t; bnh qun giai on 2005-2014 t 25,4 triu ng/ngi/nm so vi mc chung l 45,1 triu ng/ngi/nm; tc tng NSL t 3,59%, thp hn mc chung l 3,7%. 23 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN + Cng ngh lc hu v ph thuc vo nhp khu; s lao ng c k thut chuyn mn ch khong 7%; u t cho i mi cng ngh chim 3% doanh thu; c 0,005% s doanh nghip c sng kin khoa hc; hot ng nghin cu v pht trin mi dng cp cng ty (47% doanh nghip thc hin R&D) v th trng ni a (39%). + Nng lc qun tr cn rt yu, hot ng thiu minh bch; cht lng, trnh lao ng thp, nm trong nhm 10% thp nht khu vc ASEAN.

+ T l doanh nghip ph sn, ngng hot ng cao, bnh qun giai on 2007-2015 l 45% tng s doanh nghip cn hot ng trong nn kinh t. + Vi phm php lut, cnh tranh khng lnh mnh, tnh trng sn xut, kinh doanh gy nhim mi trng, khng bo m v sinh, an ton thc phm; gian ln thng mi nghim trng, phc tp. 24 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Doanh nghip FDI: Hot ng ch yu trong cc ngnh s dng nhiu lao ng, ti nguyn; thiu lin kt v chuyn giao cng ngh v qun tr tin tin cho doanh nghip trong nc. Cn tnh trng chuyn gi, trn thu, gian ln thng mi, vi phm nghim trng quy nh v bo v mi trng. 2.4. Gi c mt s hng ho, dch v thit yu cha c xc lp

tht s theo c ch th trng - Nh nc cn can thip hnh chnh trc tip nhiu vo hot ng sn xut kinh doanh. Cha tch bch chnh sch x hi ra khi chnh sch gi i vi mt s hng ho, dch v. - Gi nhiu loi hng ho, dch v thit yu nh gi in, than... cha theo st gi th trng, cha c tnh ung, tnh chi ph, cha bo m tnh minh bch. Yu t bao cp lm cho gi c hng ho, dch v cha phn nh ung quan h cung cu. 25 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2.5. Mt s loi th trng chm hnh thnh v pht trin - Th trng hng ho v dch v pht trin km bn vng. + Cc quy nh, thit ch v c ch thc thi v bo v th trng trong nc, ngi tiu dng, bo m cc chun mc v

cht lng, an ton v sinh thc phm cn nhiu bt cp. + Cht lng v kh nng cnh tranh ca nhiu loi hng ho trn th trng cn thp, lu thng, phn phi hng ho cha thng sut. - Th trng lao ng km pht trin. Quan h cung - cu v lao ng mt cn i ln. Cht lng lao ng cn hn ch. T l lao ng khu vc phi chnh thc cn cao (khong 56%), trong , thnh th l 47,1% v nng thn l 63,4%. 26 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Th trng ti chnh - tin t vn cha thc s pht trin nhanh, ng b v an ton, hiu qu, bn vng, p ng yu cu pht trin KT-XH: + Cng tc qun l, gim st th trng ti chnh cn nhiu hn

ch. + Th trng ti chnh cn b chia ct, pht trin cha cn bng. Th trng tri phiu doanh nghip cha pht trin. Th trng c phiu c quy m cn nh (gi tr vn ha 60 t USD) so vi nhiu nc trong khu vc. + Mc ri ro tim n ca h thng ti chnh kh cao. + Quy m v nng lc ti chnh ca h thng ngn hng nh so vi yu cu; nng lc cnh tranh cn hn ch. Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Th trng khoa hc - cng ngh c quy m nh v cn nhiu hn ch. - Th trng bt ng sn, gm c th trng quyn s dng t pht trin khng bn vng, thiu minh bch; mt b phn th trng pht trin t pht, b li ch nhm chi phi.

- Th trng mt s loi dch v cng c bn cha thc s hnh thnh v pht trin. Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2.6. Th ch bo m thc hin tin b, cng bng x hi v bo v mi trng, bo m quc phong, an ninh con nhiu bt cp, hn ch - Bt bnh ng v phn ho giu - ngho c xu hng tng. Xo i, gim ngho km bn vng. An sinh x hi ca mt b phn ngi dn chm c ci thin. - Cc th ch v qun l ti nguyn thin nhin cn nhiu hn ch. Quy nh v qun l t ai c nhiu im cn bt cp. Qu trnh tch t, tp trung rung t v chuyn i mc ch s dng t gp nhiu kh khn.

- Xy dng v thc thi c ch, chnh sch v mi trng cha hiu qu, nhim mi trng tip tc gia tng; kh nng thch ng ca nn kinh t vi bin i kh hu cn thp. 29 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2.7. Hi nhp kinh t quc t hiu qu cha cao - Nhiu quy nh ca php lut cha ph hp vi yu cu thc thi cc cam kt hi nhp. Chm xy dng hng ro k thut cn thit v h thng qun l th trng nng lc v hiu qu bo v th trng trong nc, ngn chn gian ln thng mi, hng gi, hng lu v hng c hi, duy tr mi trng cnh tranh lnh mnh. - Hi nhp kinh t quc t cha kt hp v pht huy tt ngun lc bn ngoi vi ngun lc trong nc pht trin. Vic t

do ho thng mi, u t trong mt s th trng, lnh vc cha st hp vi thc t pht trin ca nn kinh t, cha i i vi nng cao nng lc cnh tranh. 30 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2.8. i mi phng thc lnh o ca ng cha p ng yu cu i mi v kinh t - Chm tng kt, gii quyt kp thi nhng vng mc v nhn thc; vic ch o trin khai kim tra, gim st qu trnh thc hin cc ch trng ra cha c thng xuyn, hiu qu. Mt s ch trng, chnh sch chm i vo cuc sng. - Vic i mi phng thc hot ng ca cc t chc ng trong doanh nghip cha theo kp yu cu i mi, c cu li

DNNN. - Vai tr lnh o ca cc cp u ng i vi s pht trin ca khu vc kinh t t nhn cn nhiu hn ch. Hot ng ca cc t chc ng trong cc doanh nghip ca t nhn t hiu qu thp. 31 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2.9. Qun ly nh nc cha p ng kp yu cu pht trin ca kinh t th trng nh hng x hi ch ngha v hi nhp quc t; hiu lc, hiu qu cha cao; ky lut, ky cng khng nghim - B my hnh chnh cn cng knh, cha thng sut; nng lc v tnh chuyn nghip cn thp; cha ch nh r, ng b, hiu qu c ch phn cng, phi hp v kim sot quyn lc nh nc cc cp. K cng, k lut trong qun l nh nc, thc thi cng v cn yu

km. Ci cch hnh chnh cn chm. Cng tc phng, chng tham nhng, lng ph cha t yu cu ra. - Vic tch chc nng qun l nh nc i vi DNNN v chc nng i din ch s hu vn nh nc ti DNNN thc hin chm. - Cng tc qun l nh nc i vi DNNN v kinh t t nhn hn ch, yu km. Hiu lc, hiu qu cng tc thanh tra, gim st, kim ton ca cc c quan qun l nh nc i vi DNNN v kinh t t nhn cn nhiu hn ch; nhiu vi phm, yu km v ri ro khng c pht hin kp thi v x l nghim minh. 32 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 2.10. S tham gia gim st, phn bin x hi ca Mt trn T quc Vit Nam, cc t chc chinh tr - x hi v nhn dn t hiu qu cha cao i vi xy dng v thc thi php

lut, chinh sch - Hot ng ca Mt trn T quc Vit Nam v cc on th nhn dn cc cp c luc, c ni cha su st cc tng lp nhn dn v c s, cn c biu hin hnh chnh ho, cha thit thc, hiu qu. - Cc t chc chnh tr - x hi trong DNNN v DNNN sau c phn ho cn yu, cha bo v c hiu qu quyn li hp php v chnh ng ca ngi lao ng trong qu trnh i mi v c cu li DNNN. - Vai tr ca cc t chc chnh tr - x hi, x hi - ngh nghip cc cp i vi s pht trin kinh t t nhn cn nhiu hn ch, hiu qu hot ng cn thp. 33 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN

3. Nguyn nhn ca nhng hn ch, yu km - Nhn thc cha r rng, y v nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, nht l v nh hng x hi ch ngha; v vai tr, v tr ca kinh t nh nc v DNNN; v vai tr ca kinh t tp th v kinh t t nhn; v c ch huy ng, phn b v s dng ngun lc theo c ch th trng Mt s vn cha r c v l lun v thc tin, cn kin khc nhau nhng cha c kp thi tng kt thc tin, kt lun, dn n cha c s thng nht cao trong nhn thc v hnh ng. 34 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Nng lc xy dng v thc thi th ch cn nhiu bt cp, cha

theo kp s pht trin ca nn kinh t th trng. + Vic t chc thc hin v th ch ho cc ch trng ca ng cn nhiu yu km, bt cp. C ch thc thi v phi kt hp gia cc b, ngnh, a phng cn km hiu lc, hiu qu. + Ch quan, nng vi trong vic trin khai thc hin ch trng th im thnh lp cc tp on kinh t a ngnh. Lung tung trong vic xc nh c quan i din ch s hu. + Hiu lc, hiu qu qun l ca Nh nc cn nhiu hn ch. K cng, k lut khng nghim trong qun l nh nc v trong thc hin ch trng ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc. + Ci cch hnh chnh cn cha p ng c yu cu. Tnh trng nhng nhiu, gy phin h cho doanh nghip vn tn ti. 35 Phn th nht

TNH HNH V NGUYN NHN + Th ch v pht trin doanh nghip, doanh nhn cn nhiu bt cp. Cha to c bc t ph trong i mi, hon thin th ch kinh t t nhn v ci thin mi trng u t, kinh doanh nhm pht trin nhanh, vng chc kinh t t nhn. + Vic i mi c ch, chnh sch nhm pht trin kinh t t nhn cha theo kp yu cu thc tin, thiu ng b, cn mang nng t duy k hoch ho v phn bit thnh phn kinh t. Mi trng khi nghip cn nhiu vng mc. Chnh sch h tr kinh t t nhn thiu ng b, trng im, thiu ngun lc. - Th ch qun l, qun tr doanh nghip yu km, to k h hnh thnh nhm li ch, thao tung; tham nhng, lng ph trm trng; khng r rng v trch nhim ca cc t chc, c nhn; quyn hn cha gn vi trch nhim trong qun tr, iu hnh doanh nghip; thiu c ch kim sot quyn lc. 36

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Cng tc gim st, kim tra, thanh tra, kim ton v x l vi phm hiu qu cn thp. Vi phm php lut, ri ro, yu km, thua l trong DNNN v kinh t t nhn khng c pht hin kp thi v x l nghim. - Vai tr, chc nng, phng thc hot ng ca cc c quan trong h thng chnh tr chm thay i ph hp vi yu cu pht trin kinh t th trng trong iu kin hi nhp quc t. M hnh t chc, phng thc lnh o ca cc t chc ng v phng thc hot ng ca cc t chc chnh tr - x hi trong cc doanh nghip cn bt cp, chm thay i, thch ng vi yu cu ca m hnh t chc sn xut kinh doanh mi. 37

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - S suy thoi v t tng, chnh tr, o c, li sng, t quan liu, tham nhng, li ch nhm mt b phn khng nh cn b, ng vin trong b my cng quyn lm sai lch, gim hiu lc, hiu qu trong thc hin ch trng, chnh sch ca ng v php lut ca Nh nc. - Cng tc ph bin, qun trit v tuyn truyn ch trng, chnh sch ca ng v php lut ca Nh nc v hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, DNNN v kinh t t nhn cha c thc hin thng xuyn, y , su rng. 38

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 4. nh gi chung 4.1. V hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha - Kt qu t c: Trong sut qu trnh i mi, xy dng v bo v T quc, ng ta lun xc nh i mi, pht trin kinh t l nhim v trung tm, c ngha quan trng hng u, trong ct li l tp trung u tin i mi t duy kinh t, chuyn t m hnh kinh t k hoch ho tp trung, quan liu, bao cp sang kinh t th trng nh hng x hi ch ngha; xy dng v tng bc hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha ph hp vi tng giai on pht trin; coi y l cng vic thng xuyn, lin tc. 39

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN Trong 10 nm qua, vic thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th su Ban Chp hnh Trung ng ng kho X "V tip tc hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha" gp phn quan trng duy tr tng trng kinh t, a nc ta ra khi tnh trng km pht trin, bc vo nhm nc ang pht trin c thu nhp trung bnh, gi vng nh hng x hi ch ngha; pht trin kinh t i i vi thc hin tin b v cng bng x hi, bo m an sinh x hi, khng ngng nng cao i sng vt cht v tinh thn ca nhn dn, bo m quc phng, an ninh... 40

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Hn ch, yu km: Bn cnh nhng kt qu, thnh tu t c, hin vn cn khng t hn ch, yu km, c bit l: Kinh t pht trin cha tht s nhanh v bn vng nh mc tiu, yu cu ra. Cha to c t ph ln trong huy ng, phn b v s dng c hiu qu cc ngun lc pht trin. DNNN cha thc hin c vai tr l lc lng nng ct ca kinh t nh nc; kinh t tp th chm i mi v pht trin; kinh t t nhn pht trin cha tht nhanh, bn vng v lnh mnh. Mt s loi th trng chm hnh thnh v pht trin, vn hnh cn nhiu vng mc, km hiu qu. Vic tip cn cc ngun lc x hi cha bnh ng gia cc ch th kinh t. 41

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN H thng lut php, c ch, chnh sch cha hon chnh v ng b, cht lng cha cao v vic t chc thc hin cn nhiu bt cp. Mi trng u t, kinh doanh cha thc s thng thong, mc minh bch, n nh cha cao. Quyn s hu ti sn, nht l quyn ca ngi gp vn cha c bo m thc thi y . Gi c mt s hng ho, dch v thit yu cha tht s theo nguyn tc th trng. Hi nhp kinh t quc t hiu qu cha cao; vic t do ho thng mi, u t trong mt s th trng, lnh vc cha st hp vi thc t pht trin ca nn kinh t... 42

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 4.2. V i mi, c cu li v nng cao hiu qu DNNN - Kt qu t c: Nhn tng th, DNNN, bao gm doanh nghip 100% vn nh nc v doanh nghip m Nh nc nm gi c phn, vn gp chi phi, n lc vn ln trong sn xut, kinh doanh, khng ngng i mi, t c nhiu kt qu. Cng vi c ch, chnh sch ca Nh nc, DNNN l cng c quan trng bo m thc hin c hiu qu cc chnh sch n nh v m, i ph vi nhng bin ng th trng, kim ch lm pht; ng gp ln trong xy dng v pht trin h thng kt cu h tng KT-XH, chuyn dch c cu kinh t; l ngun thu ln ca ngn sch nh nc; ng gp quan trng thc hin nhim v quc phng, an ninh v thc hin chnh sch bo m an sinh x hi. 43

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN - Hn ch, yu km: n nay DNNN vn cha thc hin c vai tr l lc lng nng ct ca kinh t nh nc; cha thc hin c nhim v dn dt, to ng lc pht trin i vi nn kinh t. Nhn chung, hiu qu kinh doanh v ng gp ca phn ln DNNN cn thp, cha tng xng vi ngun lc Nh nc u t. Khng t DNNN lm n thua l, tht thot, tham nhng, lng ph, tiu cc vi nhng d n u t hng nghn t ng "p chiu", lm trm trng thm n xu ngn hng v n cng quc gia, gy bc xuc trong nhn dn 44

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN 4.3. V khuyn khich pht trin kinh t t nhn - Kt qu t c: Trong 15 nm qua, ng v Nh nc ta ban hnh v lnh o t chc thc hin nhiu ch trng, chnh sch, bin php quan trng v khuyn khch v to iu kin kinh t t nhn pht trin. Vai tr, v tr ca kinh t t nhn trong nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha v hi nhp quc t ngy cng c nhn thc r hn v nh gi ung hn. Kinh t t nhn ngy cng ng gp ln hn trong huy ng cc ngun lc x hi cho u t pht trin sn xut kinh doanh, tng trng kinh t, c cu li nn kinh t, tng thu ngn sch nh nc, to vic lm, ci thin i sng nhn dn, bo m an sinh x hi, gii quyt cc vn x hi. 45

Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN Bc u hnh thnh c mt s tp on kinh t t nhn c quy m ln, hot ng a ngnh, c kh nng cnh tranh tt hn trn th trng trong nc v quc t; i ng doanh nhn ngy cng ln mnh. S lng doanh nghip ca t nhn tng nhanh vi nhiu loi hnh a dng; phong tro khi nghip c y mnh. - Hn ch, yu km: Kinh t t nhn cng bc l khng t nhng hn ch, yu km. Tc tng trng ca kinh t t nhn c xu hng gim trong nhng nm gn y. Xut pht im pht trin v nng lc ni ti ca kinh t t nhn nhn chung cn thp; ch yu vn l kinh t h, c th.

46 Phn th nht TNH HNH V NGUYN NHN Phn ln doanh nghip t nhn c quy m nh, trnh cng ngh thp v chm i mi; trnh qun tr, nng lc ti chnh, nng sut lao ng, hiu qu kinh doanh, cht lng sn phm v sc cnh tranh cn yu km; ch yu tham gia phn khuc th trng c gi tr gia tng thp. Kh nng lin kt vi cc thnh phn kinh t khc v tham gia chui gi tr sn xut trong nc, khu vc v ton cu cn nhiu hn ch. Nhiu doanh nghip t nhn hot ng thiu n nh, bn vng, thm ch b thua l, gii th, ph sn. Tnh trng vi phm php lut, gian ln thng mi, trn thu, n thu, cnh tranh khng lnh mnh, gy nhim mi trng, khng bo m v sinh, an ton thc phm, khng quan tm bo m li ch ca ngi lao ng

din bin phc tp, c ni, c luc rt nghim trng. 47 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW HON THIN TH CH KINH T TH TRNG NH HNG X HI CH NGHA 48 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 1. Quan im ch o - Xy dng v hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha l mt nhim v chin lc, l khu t ph quan trng, to ng lc pht trin nhanh v bn

vng; i mi m hnh tng trng, c cu li nn kinh t, y mnh cng nghip ho, hin i ho; xy dng nn kinh t c lp, t ch v hi nhp quc t; thc hin tin b v cng bng x hi. - Nhn thc y , tn trng v vn dng ung n cc quy lut khch quan ca kinh t th trng, thng l quc t, ng thi bo m nh hng x hi ch ngha ph hp vi iu kin pht trin ca t nc trong tng giai on. Bo m tnh ng b gia cc b phn cu thnh ca th ch kinh t. Gn kt hi ho gia tng trng kinh t vi thc hin tin b v cng bng x hi, pht trin vn ho, bo v mi trng, bo m quc phng, an ninh. 49 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW

1. Quan im ch o (tip) - Hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha l qu trnh pht trin lin tc; k tha c chn lc thnh tu pht trin kinh t th trng ca nhn loi v kinh nghim tng kt t thc tin i mi nc ta; ch ng v tch cc hi nhp kinh t quc t, ng thi bo m gi vng c lp, ch quyn quc gia, an ninh chnh tr, trt t, an ton x hi. - Hon thin th ch kinh t i i vi hon thin th ch chnh tr m trng tm l i mi, nng cao hiu lc, hiu qu hot ng ca t chc b my v cn b. C bc i ph hp, vng chc, va lm va tng kt, rut kinh nghim tip tc hon thin. Xc nh r v thc hin ung v tr, vai tr, chc nng v mi quan h ca Nh nc, th trng v x hi ph hp vi kinh t th trng; bo m nh hng x hi ch ngha; tng cng v gi vng vai tr lnh o ca ng. 50

NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 1. Quan im ch o (tip) - Hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha l nhim v quan trng, va cp bch va lu di ca c h thng chnh tr. i mi phng thc, nng cao nng lc lnh o ca ng, hiu lc v hiu qu qun l ca Nh nc, pht huy sc mnh ca c h thng chnh tr v ca ton x hi trong qu trnh hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha. 2. Mc tiu - Mc tiu tng qut: Tip tc hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha to tin vng chc cho vic xy dng thnh cng v vn hnh ng b, thng sut nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha; gp phn huy ng v phn b, s dng c hiu qu nht mi ngun lc thuc y KT-XH pht trin nhanh v bn vng v mc tiu "dn giu, nc mnh, dn ch, cng bng, vn minh".

51 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 2. Mc tiu (tip) - Mc tiu n nm 2020: Phn u hon thin mt bc ng b hn h thng th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha theo cc chun mc ph bin ca nn kinh t th trng hin i v hi nhp quc t. C bn bo m tnh ng b gia th ch kinh t v th ch chnh tr, gia Nh nc v th trng; s hi ho gia tng trng kinh t vi pht trin vn ho, pht trin con ngi, thc hin tin b, cng bng x hi, bo m an sinh x hi, bo v mi trng, pht trin x hi bn vng. Ch ng, tch cc hi nhp kinh t quc t gn vi xy dng nn kinh t c lp, t ch. - Mc tiu n nm 2030: Hon thin ng b v vn hnh c

hiu qu th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha nc ta. 52 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 3. Nhim v v gii php ch yu Ngh quyt 11-NQ/TW ra 7 nhm gii php ch yu: (1) Thng nht nhn thc v nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha nc ta; (2) Tip tc hon thin th ch v s hu, pht trin cc thnh phn kinh t, cc loi hnh doanh nghip; (3) Hon thin th ch pht trin ng b cc yu t th trng v cc loi th trng; (4) Hon thin th ch gn kt tng trng kinh t vi bo m pht trin bn vng, tin b v cng bng x hi, quc phng, an ninh,

bo v mi trng v ng ph vi bin i kh hu; (5) Hon thin th ch y mnh, nng cao hiu qu hi nhp kinh t quc t; 53 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW (6) Nng cao nng lc lnh o ca ng, vai tr xy dng v thc hin th ch kinh t ca Nh nc; pht huy quyn lm ch ca nhn dn trong hon thin th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha; (7) Mt s nhim v cn tp trung lnh o, ch o thc hin. Trong s cc gii php nu trn, xin trnh by c th mt s gii php ln di y: 54

NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 3.1. V thng nht nhn thc v nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha nc ta - Nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha m nc ta xy dng l nn kinh t vn hnh y , ng b theo cc quy lut ca kinh t th trng, ng thi bo m nh hng x hi ch ngha ph hp vi tng giai on pht trin ca t nc; l nn kinh t th trng hin i v hi nhp quc t; c s qun l ca Nh nc php quyn x hi ch ngha, do ng Cng sn Vit Nam lnh o, nhm mc tiu "dn giu, nc mnh, dn ch, cng bng, vn minh". 55 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 3.1. V thng nht nhn thc (tip)

- Tnh hin i v hi nhp quc t ca nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha nc ta th hin ch k tha c chn lc nhng thnh tu pht trin kinh t th trng ca nhn loi, kinh nghim tng kt t thc tin hn 30 nm i mi; c h thng php lut, c ch, chnh sch v cc yu t th trng, cc loi th trng y , ng b, vn hnh thng sut, gn kt cht ch vi cc nn kinh t trn th gii; vai tr, chc nng ca Nh nc v th trng c xc nh v thc hin ph hp vi thng l, nguyn tc, chun mc quc t ph bin. nh hng x hi ch ngha ca nn kinh t c nht qun xc lp v tng cng thng qua s lnh o ca ng v s qun l ca Nh nc, ly con ngi lm trung tm, v mi ngi v do con ngi; pht huy y vai tr lm ch ca nhn dn, thc hin tin b v cng bng x hi ngay trong tng bc v tng chnh sch pht trin. 56 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW

3.1. V thng nht nhn thc (tip) - Nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam c quan h sn xut tin b ph hp vi trnh pht trin ca lc lng sn xut; c nhiu hnh thc s hu, nhiu thnh phn kinh t, trong kinh t nh nc gi vai tr ch o, kinh t t nhn l mt ng lc quan trng ca nn kinh t. DNNN gi v tr then cht v l mt lc lng vt cht quan trng ca kinh t nh nc. Kinh t nh nc, kinh t tp th cng vi kinh t t nhn l nng ct pht trin mt nn kinh t c lp, t ch. Cc ch th thuc cc thnh phn kinh t bnh ng, hp tc, cnh tranh cng pht trin theo php lut. Khuyn khch lm giu hp php. Thc hin phn phi ch yu theo kt qu lao ng, hiu qu kinh t, ng thi theo mc ng gp vn cng cc ngun lc khc v phn phi thng qua h thng an sinh x hi, phuc li x hi. 57

NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 3.1. V thng nht nhn thc (tip) - Trong nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, Nh nc ng vai tr nh hng, xy dng v hon thin th ch kinh t; to mi trng cnh tranh bnh ng, minh bch v lnh mnh; s dng cc cng c, chnh sch v cc ngun lc ca Nh nc nh hng v iu tit nn kinh t, thuc y sn xut kinh doanh v bo v ti nguyn, mi trng; pht trin cc lnh vc vn ho, x hi. Th trng ng vai tr ch yu trong huy ng v phn b c hiu qu cc ngun lc, l ng lc ch yu gii phng sc sn xut; cc ngun lc nh nc c phn b theo chin lc, quy hoch, k hoch ph hp vi c ch th trng. 58 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW

3.2. Tip tc hon thin th ch v s hu, pht trin cc thnh phn kinh t, cc loi hnh doanh nghip a) Hon thin th ch v s hu - Th ch ho y quyn s hu ti sn c quy nh trong Hin php nm 2013. Bo m hiu lc thc thi v bo v c hiu qu quyn s hu ti sn. - Hon thin php lut v t ai, ti nguyn huy ng, phn b v s dng hiu qu t ai, ti nguyn, khc phc tnh trng tranh chp, khiu kin, tham nhng, lng ph trong lnh vc ny. To thun li cho vic chuyn nhng hoc cho thu quyn s dng t, gp vn bng gi tr quyn s dng t; h tr tch t, tp trung rung t pht trin cng nghip, dch v nng thn v nng nghip hng ho quy m ln, cng ngh cao. 59 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW

a) Hon thin th ch v s hu (tip) - Hon thin php lut v qun l, khai thc v s dng tit kim, hiu qu ti nguyn thin nhin. Nh nc giao quyn khai thc ti nguyn cho cc doanh nghip theo c ch th trng. - Hon thin php lut v u t vn nh nc, qun l v s dng c hiu qu ti sn cng; phn bit r ti sn a vo kinh doanh v ti sn thc hin chnh sch x hi. - Hon thin th ch v s hu tr tu theo hng khuyn khch sng to; quyn s hu tr tu c bo v v thc thi hiu qu. - Hon thin php lut v hp ng v gii quyt tranh chp dn s. i mi, nng cao hiu lc, hiu qu cc thit ch gii quyt tranh chp dn s. 60

NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW b) Hon thin th ch pht trin cc thnh phn kinh t, cc loi hnh doanh nghip - Thc hin nht qun mt ch php l kinh doanh cho cc doanh nghip, khng phn bit hnh thc s hu, thnh phn kinh t. Mi doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t u hot ng theo c ch th trng, bnh ng v cnh tranh lnh mnh theo php lut. To iu kin thun li thuc y pht trin doanh nghip v i ng doanh nhn Vit Nam tht s tr thnh lc lng nng ct, i u trong s nghip cng nghip ho, hin i ho v hi nhp kinh t quc t, bo m tnh c lp, t ch ca nn kinh t. - Hon thin php lut v u t kinh doanh, nht l v u t cng, u thu. Bo m quyn t do kinh doanh, cnh tranh lnh mnh ca cc ch th kinh t c hn php quy nh; xo b cc ro cn i vi hot ng u t kinh doanh.

61 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW b) Hon thin th ch pht trin cc thnh phn kinh t, cc loi hnh doanh nghip (tip) - Hon thin th ch v cnh tranh; tng cng tnh minh bch v c quyn nh nc. Xo b cc c ch can thip hnh chnh trc tip, bao cp ca Nh nc i vi doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t. - Nh nc c c ch, chnh sch h tr cho cc hp tc x tip cn ngun vn, o to ngun nhn lc, chuyn giao cng ngh, h tr pht trin th trng. i mi ni dung v phng thc hot ng ca kinh t tp th. Tng cng cc hnh thc hp tc, lin kt, h tr cho nng dn; nhn rng cc m hnh t chc sn xut mi, hiu qu; chuyn mnh t sn xut theo h gia nh ring l sang m hnh sn

xut hp tc, lin kt, tp trung, quy m ln. 62 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW b) Hon thin th ch pht trin cc thnh phn kinh t, cc loi hnh doanh nghip (tip) - Nng cao hiu qu thu hut u t trc tip ca nc ngoi; ch ng la chn cc d n u t nc ngoi c chuyn giao cng ngh tin tin v qun tr hin i, c c s nghin cu v pht trin cng ngh ti Vit Nam, c cam kt lin kt, h tr doanh nghip trong nc tham gia chui gi tr ton cu, ph hp vi nh hng c cu li nn kinh t v cc chin lc, quy hoch pht trin kinh t. 63

NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 3.3. Hon thin th ch pht trin ng b cc yu t th trng v cc loi th trng a) Hon thin th ch pht trin ng b cc yu t th trng - Thc hin nht qun c ch gi th trng; bo m tnh ung, tnh v cng khai, minh bch cc yu t hnh thnh gi hng ho, dch v cng thit yu. Khng lng ghp cc chnh sch x hi trong gi hng ho, dch v. Chuyn t c ch cp pht sang c ch t hng; t h tr cho cc n v cung cp dch v sang h tr trc tip cho cc i tng th hng. - Ci cch mnh m chnh sch ti chnh v t ai theo hng n gin, n nh, cng khai, minh bch v cng bng. Nghin cu, hon thin php lut v thu ti sn, nht l v t ai, bt ng sn. Bo m minh bch thng tin v th trng quyn s dng t.

64 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW a) Hon thin th ch pht trin ng b cc yu t th trng (tip) - Thc hin bnh ng trong tip cn cc yu t u vo ca cc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t. Tng cng tnh minh bch i vi c quyn nh nc; kim sot, ngn chn, xo b c quyn doanh nghip. Hon thin th ch phn b ngun lc theo c ch th trng vo nhng ngnh, lnh vc v a bn t hiu qu cao, c tc ng lan to. Hon thin th ch phn b ngun lc theo c ch th trng vo nhng ngnh, lnh vc v a bn t hiu qu cao, c tc ng lan ta. Hon thin php lut v ph sn doanh nghip theo c ch th trng, th ch bo v nh u t, quyn s hu v quyn ti

sn; khng hnh s ho cc mi quan h kinh t v dn s. 65 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW b) Hon thin th ch pht trin ng b, vn hnh thng sut cc th trng - y mnh pht trin th trng hng ho, dch v, gm c th trng xut, nhp khu, th trng trong nc v bin mu; pht trin h tng thng mi. Xy dng v thc hin cc tiu chun cht lng hng ho, v sinh, an ton thc phm v mi trng ph hp vi yu cu trong nc v cam kt quc t, bo v hp l th trng trong nc, khng b nc ngoi thu tm, thao tung. - Pht trin cn bng, ng b th trng ti chnh. Thc hin c hiu qu c cu li ngn sch nh nc, qun l n cng. Nng cao hiu qu hot ng ca th trng chng khon; hnh thnh v a vo hot ng c hiu qu th trng mua bn n. Pht trin th

trng bo him, th trng dch v k ton, kim ton, t vn thu, thm nh gi... 66 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW b) Hon thin th ch pht trin ng b, vn hnh thng sut cc th trng (tip) - R sot, b sung, sa i lut php bo m thc hin chnh sch tin t theo mc tiu kim sot lm pht, phi hp c hiu qu gia chnh sch tin t, chnh sch ti kho v cc chnh sch khc. Hon thin php lut v c cu li cc t chc tn dng gn vi x l n xu. Nng cao nng lc ti chnh, qun tr, iu hnh ph hp vi chun mc quc t; x l dt im cc t chc tn dng yu km v tnh trng u t cho, s hu cho trong lnh vc ngn hng; pht trin nhanh v an ton dch v ti chnh, ngn hng.

- i mi, pht trin mnh m v ng b th trng khoa hc cng ngh. Tng cng bo h v thc thi quyn s hu tr tu. 67 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW b) Hon thin th ch pht trin ng b, vn hnh thng sut cc th trng (tip) - Hon thin php lut, c ch, chnh sch pht trin v vn hnh thng sut th trng bt ng sn. Xy dng th ch v cc m hnh ph hp gn kt qu trnh cng nghip ho vi th ho v xy dng nng thn mi. Tp trung xy dng, hon thin php lut v pht trin th trng s cp, th cp quyn s dng t, k c t nng nghip; bo m th trng quyn s dng t hot ng cng khai, minh bch v c trt t. - Hon thin c ch, chnh sch pht trin ng b, lin

thng th trng lao ng c v quy m, cht lng lao ng v c cu ngnh ngh. 68 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW b) Hon thin th ch pht trin ng b, vn hnh thng sut cc th trng (tip) - y mnh ci cch ch tin lng, gii quyt tt mi quan h gia tng nng sut lao ng v tng tin lng, ly tng nng sut lao ng lm c s tng tin lng. Hnh thnh c ch tin lng theo nguyn tc th trng; bo m hi ho li ch ca ngi lao ng v ngi s dng lao ng. 69 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW

3.4. Hon thin th ch gn kt tng trng kinh t vi bo m pht trin bn vng, tin b v cng bng x hi, quc phong, an ninh, bo v mi trng v ng ph vi bin i khi hu - Tch cc thc hin "Chng trnh ngh s 2030 v pht trin bn vng" ca Lin hp quc; trin khai chin lc tng trng xanh. Kt hp cht ch pht trin kinh t nhanh v bn vng vi pht trin x hi bn vng, thc hin tin b, cng bng x hi, to c hi cho mi thnh vin trong x hi tham gia bnh ng v th hng cng bng thnh qu t qu trnh pht trin. Pht trin h thng an sinh x hi a dng, a tng, thng nht . Tp trung ngun lc thc hin Chng trnh muc tiu quc gia v gim ngho bn vng. 70 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW

- Hon thin php lut tng cng hiu lc, hiu qu c ch gim st, thanh tra, kim tra, x l vi phm php lut v bo v mi trng, phng, chng thin tai, ng ph vi bin i kh hu. - y mnh i mi cn bn v ton din gio dc - o to p ng yu cu cng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t. Pht trin y t, bo v sc kho nhn dn. Pht trin vn ho, xy dng con ngi Vit Nam pht trin ton din. - Hon thin th ch v kt hp pht trin kinh t vi bo m quc phng, an ninh. Pht trin mnh cc ngnh kinh t bin gn vi bo v vng chc ch quyn quc gia v nng cao i sng nhn dn vng bin, o. 71 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW

- Xy dng th ch lin kt vng, hon thin quy hoch pht trin kinh t vng trn c s pht huy li th so snh ca tng a phng; u tin pht trin cc vng kinh t ng lc, ng thi c chnh sch h tr cc vng cn nhiu kh khn; xy dng mt s n v hnh chnh - kinh t c bit vi th ch vt tri to cc tng trng v th nghim i mi, hon thin t chc b my thuc h thng chnh tr. 72 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 3.5. V mt s nhim v cn tp trung lnh o, ch o - Hon thin th ch v huy ng, phn b v s dng c hiu qu cc ngun lc v th ch v phn phi kt qu lm ra gii phng sc sn xut, to ng lc v ngun lc cho tng trng, pht trin, bo m tin b, cng bng x hi, quc phng, an

ninh. - Hon thin th ch v ci thin mi trng u t kinh doanh; c chnh sch t ph tho g nhng vng mc, to thun li h tr doanh nghip pht trin trn c s y mnh ng b ci cch hnh chnh v ci cch t php. Xy dng th ch lm cn c x l dt im, hiu qu cc tn ti, yu km tch t trong nn kinh t nhiu nm qua, c bit l vic x l cc tp on kinh t, tng cng ty nh nc, cc d n, cng trnh u t cng khng hiu qu, thua l ko di; c cu li cc t chc tn dng yu km gn vi x l n xu. 73 NI DUNG NGH QUYT 11-NQ/TW 3.6. V mt s nhim v cn tp trung lnh o, ch o (tip) - Hon thin th ch v pht trin, ng dng khoa hc - cng ngh, gio dc - o to, pht trin ngun nhn lc, nht l nhn lc cht

lng cao, tranh th nhng c hi v thnh tu ca Cuc cch mng cng nghip ln th 4, i mi m hnh tng trng, nng cao nng sut lao ng, cht lng v sc cnh tranh ca nn kinh t. - Nng cao hiu lc, hiu qu qun l nn kinh t v nng lc kin to s pht trin ca Nh nc, c bit l nng lc, hiu qu th ch ho ng li, ch trng ca ng v t chc thc hin lut php, chnh sch ca Nh nc. - i mi phng thc lnh o ca ng, hon thin th ch kim sot quyn lc, tinh gin b my, bin ch, xy dng i ng cn b c nng lc, phm cht p ng yu cu, nhim v; nng cao cht lng, hiu qu hot ng ca ton h thng chnh tr. 74 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW TIP TC C CU LI, I MI V NNG CAO HIU QU

DOANH NGHIP NH NC 75 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 1. Quan im ch o - DNNN l doanh nghip do Nh nc nm gi 100% vn iu l hoc c phn, vn gp chi phi; c t chc v hot ng di hnh thc cng ty c phn hoc cng ty trch nhim hu hn. DNNN gi v tr then cht v l mt lc lng vt cht quan trng ca kinh t nh nc, gp phn thuc y pht trin kinh t v thc hin tin b, cng bng x hi. DNNN tp trung vo nhng lnh vc then cht, thit yu; nhng a bn quan trng v quc phng, an ninh; nhng lnh vc m doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t khc khng u t.

76 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 1. Quan im ch o (tip) - DNNN hot ng theo c ch th trng, ly hiu qu kinh t lm tiu ch nh gi ch yu, t ch, t chu trch nhim, cnh tranh bnh ng vi doanh nghip thuc cc thnh phn kinh t khc theo quy nh ca php lut. Bo m cng khai, minh bch v trch nhim gii trnh ca DNNN. Tch bch nhim v ca DNNN sn xut kinh doanh hng ho, dch v thng thng v nhim v ca DNNN sn xut, cung cp hng ho, dch v cng ch. - Nng cao cht lng, hiu qu, nng lc cnh tranh ca DNNN lm tt vai tr dn dt pht trin cc doanh nghip thuc thnh phn kinh t khc, bo m doanh nghip Vit Nam tht s tr thnh lc lng nng ct trong pht trin KT-XH, thc hin cng nghip ho, hin i ho, xy dng nn kinh t c lp, t ch

trong bi cnh ton cu ho v hi nhp quc t. 77 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 1. Quan im ch o (tip) - C cu li, i mi DNNN theo c ch th trng l qu trnh thng xuyn, lin tc vi phng thc thc hin v l trnh hp l. Tip tc y mnh c cu li DNNN theo hng kin quyt c phn ho, bn vn ti nhng doanh nghip m Nh nc khng cn nm hoc khng cn gi c phn, vn gp chi phi, k c nhng doanh nghip ang kinh doanh c hiu qu; ng thi x l trit , bao gm c vic cho ph sn cc DNNN yu km. - Nng cao hiu lc, hiu qu qun l, gim st, kim tra, kim sot i vi hot ng ca DNNN; khng xy ra tht thot, lng ph vn, ti sn nh nc. Tch bch, phn nh r chc nng ch s hu ti sn, vn ca Nh nc vi chc nng qun l nh nc i vi mi loi

hnh doanh nghip, chc nng qun tr kinh doanh ca DNNN. Tng cng o to, bi dng, nng cao trnh , nng lc qun tr, phm cht o c kin ton i ng cn b lnh o, qun l DNNN. 78 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 1. Quan im ch o (tip) - Tip tc i mi phng thc v nng cao nng lc lnh o ca cc t chc ng; pht huy vai tr ca nhn dn, Mt trn T quc Vit Nam v cc t chc chnh tr - x hi trong gim st i vi vic c cu li, i mi v nng cao hiu qu DNNN; bo m quyn v li ch chnh ng, hp php ca ngi lao ng, gi vng n nh chnh tr - x hi. 2. Mc tiu - Mc tiu tng qut: C cu li, i mi v nng cao hiu qu DNNN trn nn tng cng ngh hin i, nng lc i mi sng to,

qun tr theo chun mc quc t, nhm huy ng, phn b v s dng c hiu qu cc ngun lc x hi, bo ton, pht trin vn nh nc ti doanh nghip DNNN gi vng v tr then cht v l mt lc lng vt cht quan trng ca kinh t nh nc, gp phn thuc y pht trin kinh t v thc hin tin b, cng bng x hi. 79 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Mc tiu n nm 2020: + C cu li, i mi DNNN giai on 2017 - 2020 trn c s cc tiu ch phn loi DNNN, doanh nghip c vn nh nc thuc cc ngnh, lnh vc. Phn u hon thnh thoi vn ti cc doanh nghip m Nh nc khng cn nm gi, tham gia gp vn. + Tp trung x l dt im cc tp on kinh t, tng cng ty nh nc, cc d n, cng trnh u t ca DNNN km hiu qu, thua l ko di. + Phn u p ng cc chun mc quc t v qun tr doanh nghip;

nng cao mt bc quan trng hiu qu sn xut kinh doanh, cht lng sn phm, nng lc cnh tranh ca DNNN. + Hon thin m hnh qun l, gim st DNNN v vn, ti sn ca Nh nc u t ti doanh nghip. Chm nht n nm 2018, thnh lp mt c quan chuyn trch lm i din ch s hu i vi DNNN v c phn, vn gp ca Nh nc ti doanh nghip. 80 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Mc tiu n nm 2030: + Hu ht cc DNNN c c cu s hu hn hp, ch yu l doanh nghip c phn. + Trnh cng ngh, k thut sn xut hin i tng ng vi cc nc trong khu vc; p ng y chun mc quc

t v qun tr doanh nghip; hnh thnh i ng qun l chuyn nghip, c trnh cao, phm cht o c tt. + Cng c, pht trin mt s tp on kinh t nh nc c quy m ln, hot ng hiu qu, c kh nng cnh tranh khu vc v quc t trong mt s ngnh, lnh vc then cht ca nn kinh t. 81 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3. V nhim v v gii php ch yu Ngh quyt 12-NQ/TW ra 5 nhm nhim v v gii php ch yu: (1) y mnh c cu li DNNN; (2) Tip tc i mi c ch, chnh sch DNNN tht s vn hnh theo c ch th trng;

(3) i mi, nng cao hiu qu hot ng ca h thng qun tr v nng cao nng lc, phm cht ca i ng cn b qun l DNNN; (4) Nng cao hiu lc, hiu qu qun l nh nc i vi DNNN; (5) i mi phng thc v nng cao hiu qu lnh o ca t chc ng; pht huy vai tr ca nhn dn, Mt trn T quc Vit Nam v cc t chc chnh tr - x hi, x hi - ngh nghip ti DNNN. 82 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW Trong s cc gii php nu trn, xin trnh by c th mt s gii php ln di y: 3.1. y mnh c cu li DNNN - Cn c vo ch trng ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc v mc tiu, nhim v pht trin KT-XH trong tng thi k, tin hnh r sot, xc nh r s lng v phm vi

ngnh, lnh vc cn c DNNN, doanh nghip c vn nh nc xy dng k hoch 5 nm v hng nm c cu li DNNN, c phn ho, thoi vn nh nc. - R sot, nh gi ton din thc trng v phn loi cc doanh nghip nh nc, d n, cng trnh u t v vn, ti sn nh nc ti doanh nghip c gii php c cu li, x l ph hp. Kin quyt x l dt im cc DNNN, cc d n u t thua l, km hiu qu. 83 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3.1. y mnh c cu li DNNN (tip) - M rng cc phng thc bn c phn, vn gp, k c bn ton b DNNN; p dng bin php ph sn theo quy nh ca php lut i vi DNNN lm vo tnh trng ph sn m khng c phng n phc hi kh thi.

- Ap dng cc phng php nh gi ti sn tin tin ph hp vi c ch th trng; bo m vn, ti sn ca Nh nc v gi tr doanh nghip c nh gi y , hp l, cng khai, minh bch. Hon thin th ch v nh gi t ai, ti sn hu hnh v ti sn v hnh (ti sn tr tu, thng hiu,) trong c phn ho theo c ch th trng. Quy nh r trch nhim ca t chc t vn nh gi c lp trong nh gi ti sn, vn v xc nh gi tr doanh nghip. Xc nh r trch nhim ca Kim ton Nh nc trong vic kim ton xc nh gi tr doanh nghip, nh gi ti sn, vn nh nc. 84 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3.1. y mnh c cu li DNNN (tip) - i vi cc DNNN ang c giao qun l, khai thc cc cng trnh, d n kt cu h tng do Nh nc u t c

ngha quan trng v kinh t, x hi, quc phng, an ninh, khi c phn ho, Nh nc tin hnh kim sot theo nguyn tc: Nh nc thng nht s hu cc cng trnh h tng quan trng; doanh nghip c phn ho, nh u t nhn quyn khai thc ch c quyn qun l, vn hnh, khai thc cc cng trnh, d n kt cu h tng. - S dng c hiu qu chnh sch thu, ph gn vi nng cao hiu qu cng tc quy hoch t ai mt cch n nh. Tng cng qun l, kim sot cht ch, bo m nh u t thc hin y ngha v ti chnh vi Nh nc trong vic chuyn i mc ch s dng t sau c phn ho. 85 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3.1. y mnh c cu li DNNN (tip) - Gii quyt tt vic sp xp, b tr, s dng cn b; o to,

chuyn i ngh v x l lao ng di d. Bo m y quyn li chnh ng, hp php ca ngi lao ng, c bit l lao ng di d n nh cuc sng v bo m an sinh x hi cho ngi lao ng. - Thc hin quyt lit, c hiu qu vic sp xp, i mi v pht trin, nng cao hiu qu hot ng ca cng ty nng, lm nghip theo Ngh quyt s 30-NQ/TW, ngy 12/3/2014 ca B Chnh tr kho XI. T chc cht ch vic c phn ho, gii th cc cng ty nng, lm nghip, bo m quyn li ca ngi ang nhn khon t ai, mt nc, vn cy lu nm v rng. 86 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3.1. y mnh c cu li DNNN (tip) - Trin khai ng b cc gii php v c c ch, chnh sch ph hp

lnh mnh ha tnh hnh ti chnh, x l dt im tn ng ti chnh, n khng c kh nng thanh ton v cc ti sn khng sinh li ca DNNN. - y mnh thoi vn u t ngoi ngnh, lnh vc kinh doanh chnh, kin quyt khc phc tnh trng u t phn tn, dn tri. C cu li DNNN trn c s nhim v c giao, ngnh, ngh kinh doanh chnh, khai thc ti a tim nng, th mnh; trit tit kim chi ph; nng cao cht lng hng ho, dch v, uy tn v thng hiu trn th trng. - Tng cng u t, nng cao nng lc ca DNNN v i mi sng to, nghin cu, ng dng, chuyn giao khoa hc, cng ngh, k thut sn xut hin i, s dng tit kim nng lng, thn thin vi mi trng, coi y l yu t quyt nh nng cao nng sut, cht lng, hiu qu v sc cnh tranh ca DNNN. - Tin thu t c phn ha, thoi vn nh nc c qun l tp trung v ch s dng cho cc mc ch chi u t pht trin; khng

s dng cho chi thng xuyn ca ngn sch nh nc. 87 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3.2. Tip tc i mi c ch, chinh sch DNNN tht s vn hnh theo c ch th trng - DNNN tham gia thc hin nhim v chnh tr, x hi do Nh nc giao thc hin theo c ch Nh nc t hng, la chn cnh tranh, cng khai v xc nh r gi thnh, chi ph thc hin, trch nhim v quyn li ca Nh nc, DNNN bo m khng lm gim hiu qu kinh doanh ca DNNN. - Quan h kinh t, ti chnh gia Nh nc v DNNN, nht l cc quyn v ngha v phi c thc hin y , minh bch theo quy nh ca php lut, ph hp vi c ch th trng. - Pht huy vai tr m ng, dn dt ca DNNN trong vic hnh thnh v m rng cc chui sn xut, cung ng v chui gi tr

trong nc, khu vc v th gii. Hn ch tnh trng sn xut kinh doanh khp kn, cc b, khng minh bch trong DNNN, c bit l trong cc tp on kinh t, tng cng ty nh nc. 88 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3.3. i mi, nng cao hiu qu hot ng ca h thng qun tr v nng cao nng lc, phm cht ca i ng cn b qun ly DNNN - Xy dng v p dng khung qun tr doanh nghip ph hp vi chun mc quc t ti cc DNNN, nht l i vi cc tp on, tng cng ty nh nc; to lp mi trng qun tr doanh nghip lnh mnh, hiu qu. - Cng c, pht trin mt s tp on kinh t nh nc a s hu vi quy m ln, hot ng c hiu qu, c kh nng cnh tranh khu vc v quc t mt s ngnh, lnh vc then cht

ca nn kinh t trn c s hon thin m hnh tp on kinh t nh nc theo thng l quc t; xc nh r quy m v phm vi hot ng ph hp vi nng lc qun tr, iu hnh; c cu li b my t chc v cn b theo hng tinh gn, hiu lc, hiu qu; phn cp, phn quyn r rng. 89 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Kin quyt u tranh v thit lp cc h thng qun tr, kim sot ni b c hiu qu trong vic phng nga, pht hin, ngn chn v x l cc hnh vi vi phm php lut, xung t li ch; tnh trng cn b lnh o, qun l ca DNNN mc ngoc vi cn b, cng chc nh nc v khu vc kinh t t nhn hnh thnh "nhm li ch", "sn sau", lm dng chc v, quyn hn thao tung hot ng ca DNNN, trc li c nhn, tham nhng, lng ph, gy tn hi cho Nh nc v doanh

nghip. - Xc nh r nhim v, quyn hn v trch nhim ca cc chc danh qun l trong h thng qun tr ca DNNN; bo m trch nhim i i vi quyn hn. Nng cao tiu chun, iu kin, trch nhim ca thnh vin c lp trong hi ng qun tr. 90 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Ban kim sot, kim sot vin phi thc s l cng c gim st hu hiu ca ch s hu, hot ng c lp v khng chu s lnh o, ch o hoc chi phi v li ch ca hi ng thnh vin, hi ng qun tr v ban iu hnh doanh nghip. Tng gim c v cc thnh vin ban iu hnh DNNN do hi ng thnh vin, hi ng qun tr b nhim, thu v thc hin nhim v, quyn hn theo quy nh ca php lut v hp ng

lao ng. 91 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Hon thin cc h thng khuyn khch, n by kinh t i i vi nng cao trch nhim, k lut, k cng trong DNNN. Thc hin ch tin lng, tin thng, th lao ca ngi lao ng v ngi qun l DNNN ph hp vi c ch th trng, c tnh cnh tranh cao trn c s kt qu sn xut kinh doanh. Nghin cu, trin khai c ch tr lng, thng theo tho thun i vi tng gim c v mt s chc danh qun l ch cht ca doanh nghip. Ap dng h thng nh gi hiu qu lao ng i vi tng v tr vic lm xc nh mc hon thnh, nng sut, cht lng v hiu qu cng vic, lm c s tr lng, o to, bi dng, sp xp, b tr v bt

cn b. 92 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Thc hin vic tch ngi qun l DNNN khi ch vin chc, cng chc. Trin khai rng ri c ch tuyn dng, b nhim qua thi tuyn cnh tranh, cng khai, minh bch i vi tt c cc chc danh qun l, iu hnh v cc v tr cng vic khc trong doanh nghip. - Sp xp, tinh gn v nng cao hiu qu t chc b my, bin ch ca DNNN; c cu li, b tr hp l i ng cn b; tng cng bi dng, o to, nng cao trnh chuyn mn nghip v, nng lc lnh o v t tng chnh tr, o c, li sng ca cn b DNNN; c c ch, chnh sch thu hut v s dng c hiu qu lao ng trnh cao. Xy dng chin

lc pht trin i ng cn b lnh o ca doanh nghip nh nc. R sot, nng cao tiu chun, iu kin v phm cht o c, nng lc lnh o, qun l v chuyn mn nghip v i vi ngi qun l DNNN. 93 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Bo m tnh minh bch, cng khai ca DNNN v trch nhim gii trnh ca ngi qun l doanh nghip, c bit l v ti chnh, u t, mua sm, s dng vn ca Nh nc, chi ph, kt qu kinh doanh, phn phi li nhun, cng tc cn b, cc giao dch ln, giao dch vi ngi c lin quan n ngi qun l, ti sn v thu nhp ca ngi qun l theo cc chun mc quc t v quy nh ca php lut. Hon thin ch k ton, kim ton v h thng bo co ti chnh ph hp vi chun mc quc t.

94 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3.4. Nng cao hiu lc, hiu qu qun ly ca Nh nc i vi DNNN - R sot, hon thin h thng lut php, c ch, chnh sch v doanh nghip nh nc, c bit l cc c ch, chnh sch v tp on kinh t, qun l vn, ti sn nh nc ti doanh nghip v c cu li, i mi, nng cao hiu qu DNNN. - Nng cao nng lc, hiu lc, hiu qu cng tc thanh tra, kim tra, kim ton, gim st ca c quan qun l nh nc i vi DNNN; phng nga, pht hin v x l nghim nhng hnh vi vi phm php lut, tiu cc, tham nhng, lng ph trong DNNN. Quy nh r trch nhim ca cc c quan thanh tra, c quan kim ton v kt qu thanh tra, kim ton i vi DNNN.

Hon thin h thng gim st, tiu ch nh gi mc an ton, hiu qu hot ng, xp loi DNNN v ngi i din ch s c phn, vn gp ca Nh nc. 95 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Nh nc thc hin y trch nhim ca ch s hu i vi DNNN, c phn, vn gp ca Nh nc ti doanh nghip; thc s ng vai tr l nh u t, ch s hu, bnh ng v quyn, ngha v, trch nhim vi cc nh u t khc trong doanh nghip. Bo m quyn t ch trong hot ng ca DNNN theo nguyn tc th trng. Tn trng tnh c lp trong vic thc hin quyn v trch nhim ca hi ng thnh vin, hi ng qun tr, ch tch hi ng thnh vin, ch tch hi ng qun tr, tng gim c, ban iu hnh DNNN hot ng v qun tr ca DNNN c thc hin mt cch

minh bch, gii trnh, chuyn nghip, hiu qu cao. 96 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Khn trng thnh lp mt c quan chuyn trch ca Nh nc lm i din ch s hu i vi DNNN theo hng: (1) Thc hin quyn, trch nhim ca i din ch s hu nh nc i vi DNNN, c phn, vn gp ca Nh nc ti doanh nghip; (2) Ph duyt v gim st vic thc hin cc chin lc, k hoch sn xut kinh doanh ca doanh nghip ph hp vi k hoch pht trin KT-XH, quy hoch pht trin ngnh; (3) Phi hp vi cc c quan c lin quan thc hin ung quy nh ca php lut v cng tc t chc - cn b ti doanh nghip. 97

NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3.5. i mi phng thc v nng cao hiu qu lnh o ca t chc ng; pht huy vai tro ca nhn dn, Mt trn T quc Vit Nam v cc t chc chinh tr - x hi, x hi - ngh nghip ti DNNN - i mi m hnh t chc v phng thc lnh o ca t chc ng ti DNNN. Nng cao hiu qu v vai tr lnh o ton din ca t chc ng ti DNNN trong vic chp hnh ch trng ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc, xy dng v thc hin nhim v sn xut kinh doanh, s dng, bo ton v pht trin vn ca Nh nc, cng tc chnh tr, t tng, cng tc cn b, cng tc kim tra, gim st; u tranh phng, chng tham nhng, lng ph; lnh o cc t chc chnh tr - x hi trong doanh nghip, pht huy dn ch c s. Quy nh r trch nhim ca cp u, ngi ng u t chc ng trong DNNN khi xy ra thua l, tn tht trong

hot ng v vi phm ch trng ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc. 98 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW - Trin khai thc hin nghim tuc Quy nh s 69-Q/TW, ngy 13/02/2017 ca Ban B th v chc nng, nhim v, quyn hn, t chc b my ca ng u cp trn c s trong DNNN v doanh nghip c vn nh nc chi phi. - Pht huy vai tr ca nhn dn, Mt trn T quc Vit Nam trong gim st, phn bin x hi i vi hot ng ca DNNN v cng tc qun l nh nc i vi DNNN. - i mi, hon thin m hnh t chc v nng cao hiu qu hot ng ca cc t chc chnh tr - x hi ti DNNN. Pht huy vai tr ca cc t chc chnh tr - x hi, x hi - ngh nghip trong qu trnh trin khai thc hin ch trng ca

ng, chnh sch, php lut ca Nh nc v DNNN; bo v quyn v li ch hp php, chnh ng ca ngi lao ng trong DNNN. 99 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW Cc nhm gii php ca Ngh quyt 12-NQ/TW tp trung gii quyt v c bn nhng hn ch, yu km ca DNNN v p ng c cc yu cu ca Trung ng ra, nht l v: 1. Xc nh r rng, ng n hn v tr, vai tr ca DNNN trong kinh t nh nc v trong pht trin KT-XH. 2. Bo m DNNN thc s hot ng theo c ch th trng v ly hiu qu kinh t lm tiu ch nh gi ch yu; tch bch chc nng, nhim v sn xut, kinh doanh v chc nng, nhim v chnh tr - x hi ca DNNN. Hon thin cc chun mc trong hch ton kinh doanh ng n v ph hp vi DNNN trong sn

xut, kinh doanh sn phm hng ho thng thng vi sn xut, cung ng dch v cng ch; quan h kinh t, ti chnh gia Nh nc v DNNN, nht l cc quyn v ngha v phi c thc hin y , minh bch theo quy nh ca php lut, ph hp vi c ch th trng. 100 NI DUNG NGH QUYT 12-NQ/TW 3. i mi, hon thin h thng qun l, qun tr v i ng cn b qun l ca DNNN theo thng l, chun mc quc t; c ch tin lng, ch i ng v h thng khuyn khch ph hp vi c ch th trng. 4. Hon thin th ch qun l, kim tra, gim st v u t v ti chnh i vi doanh nghip, nht l v bo lnh vn vay, nh gi t ai, ti sn hu hnh, v hnh. Tch bch, phn nh r chc nng ch s hu ti sn, vn ca Nh nc vi chc nng qun l nh nc i vi mi loi hnh doanh nghip, chc nng qun tr kinh doanh ca DNNN.

5. Hon thin th ch y nhanh tin v nng cao hiu qu c cu li DNNN 101 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW PHT TRIN KINH T T NHN TR THNH NG LC QUAN TRNG CA NN KINH T TH TRNG NH HNG X HI CH NGHA 102 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 1. Quan im ch o - Pht trin kinh t t nhn lnh mnh theo c ch th trng l

mt yu cu khch quan, va cp thit, va lu di trong qu trnh hon thin th ch, pht trin nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha nc ta; l mt phng sch quan trng gii phng sc sn xut; huy ng, phn b v s dng c hiu qu cc ngun lc pht trin. - Kinh t t nhn l mt ng lc quan trng pht trin kinh t. Kinh t nh nc, kinh t tp th cng vi kinh t t nhn l nng ct pht trin nn kinh t c lp, t ch. Khuyn khch, to iu kin thun li kinh t t nhn pht trin nhanh, bn vng, a dng vi tc tng trng cao c v s lng, quy m, cht lng v t trng ng gp trong GDP. 103 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 1. Quan im ch o (tip)

- Xo b mi ro cn, nh kin, to mi iu kin thun li pht trin kinh t t nhn lnh mnh v ung nh hng. Pht huy mt tch cc c li cho t nc ca kinh t t nhn, ng thi tng cng kim tra, thanh tra, gim st, kim sot, thc hin cng khai, minh bch, ngn chn, hn ch mt tiu cc, nht l phng, chng mi biu hin ca "ch ngha t bn thn hu", quan h "li ch nhm", thao tung chnh sch, cnh tranh khng lnh mnh trc li bt chnh. - Kinh t t nhn c pht trin tt c cc ngnh, lnh vc m php lut khng cm. Pht huy phong tro khi nghip v i mi sng to; nng cao hiu qu hot ng ca cc doanh nghip nh v va. To mi trng v iu kin thun li cc h kinh doanh t nguyn lin kt hnh thnh cc hnh thc t chc hp tc hoc hot ng theo m hnh doanh nghip. Khuyn khch hnh thnh cc tp on kinh t t nhn a s hu v t nhn gp vn vo cc tp on kinh t nh nc c kh nng tham gia mng sn xut v chui gi tr khu vc, ton cu.

104 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 1. Quan im ch o (tip) - Khuyn khch kinh t t nhn tham gia gp vn, mua c phn ca cc DNNN khi c phn ho hoc Nh nc thoi vn. Thuc y pht trin mi hnh thc lin kt sn xut kinh doanh, cung cp hng ho, dch v theo mng sn xut, chui gi tr th trng gia kinh t t nhn vi kinh t nh nc, kinh t tp th v cc doanh nghip c vn u t nc ngoi nhm tip nhn, chuyn giao, to s lan to rng ri v cng ngh tin tin v qun tr hin i, nng cao gi tr gia tng v m rng th trng tiu th. - Chm lo bi dng, gio dc, nng cao nhn thc chnh tr, tinh thn t lc, t cng, lng yu nc, t ho, t tn dn tc, gn b vi li ch ca t nc v s nghip xy dng ch ngha x hi ca cc ch doanh nghip. Pht trin i ng doanh nhn Vit Nam ngy

cng vng mnh, c thc chp hnh php lut, trch nhim vi x hi v k nng lnh o, qun tr cao; chu trng xy dng vn ho doanh nghip, o c doanh nhn. 105 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 2. Mc tiu - Mc tiu tng qut: Pht trin kinh t t nhn lnh mnh, hiu qu, bn vng, thc s tr thnh mt ng lc quan trng ca nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, gp phn pht trin KTXH nhanh, bn vng, khng ngng nng cao i sng ca nhn dn, thc hin tin b, cng bng x hi, bo m quc phng, an ninh, sm a nc ta tr thnh nc cng nghip theo hng hin i. 106

NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 2. Mc tiu (tip) - Mc tiu c th: + Chu trng nng cao cht lng, hiu qu kinh doanh trong khu vc kinh t t nhn. Phn u n nm 2020 c t nht 1 triu doanh nghip; n nm 2025 c hn 1,5 triu doanh nghip v n nm 2030, c t nht 2 triu doanh nghip. + Tc tng trng ca kinh t t nhn cao hn tc tng trng chung ca nn kinh t. Phn u tng t trng ng gp ca khu vc kinh t t nhn vo GDP n nm 2020 t khong 50%, nm 2025 khong 55%, n nm 2030 khong 60 - 65%. + Bnh qun giai on 2016 - 2025, nng sut lao ng tng khong 4 - 5%/nm. Thu hp khong cch v trnh cng ngh, cht lng nhn lc v nng lc cnh tranh ca khu vc kinh t t nhn so vi nhm dn u ASEAN-4; nhiu doanh nghip ca t nhn tham gia

mng sn xut, chui gi tr khu vc v ton cu. 107 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 3. Nhim v v gii php ch yu Ngh quyt 10-NQ/TW ra 5 nhm nhim v, gii php nh sau: (1) Thng nht v nhn thc, t tng, hnh ng trong trin khai cc ch trng, ngh quyt ca ng v pht trin kinh t t nhn; (2) To lp mi trng u t, kinh doanh thun li cho pht trin kinh t t nhn; (3) H tr kinh t t nhn i mi sng to, hin i ha cng ngh v pht trin ngun nhn lc, nng cao nng sut lao ng; (4) Nng cao hiu lc, hiu qu qun l nh nc; (5) i mi ni dung, phng thc v tng cng s lnh o ca ng, nng cao vai tr ca Mt trn T quc Vit Nam, cc t chc chnh tr - x hi, x hi - ngh nghip i vi kinh t t nhn.

Trong s cc nhim v, gii php nu trn, xin trnh by c th mt s gii php ln di y: 108 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 3.1. Thng nht nhn thc, t tng, hnh ng trong trin khai cc ch trng, chinh sch v pht trin kinh t t nhn - Thng nht nhn thc ca c h thng chnh tr v cc tng lp nhn dn, to s ng thun cao trong x hi v khuyn khch, to iu kin pht trin kinh t t nhn. - Pht huy th mnh v tim nng to ln ca kinh t t nhn trong pht trin KT-XH phi i i vi khc phc c hiu qu nhng mt tri pht sinh trong qu trnh pht trin kinh t t nhn. - Phng, chng c hiu qu cc biu hin suy thoi v t tng

chnh tr, o c, li sng, "t din bin", "t chuyn ho" trong xy dng v t chc thc hin ch trng ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc v pht trin kinh t t nhn. 109 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 3.2. To lp mi trng u t, kinh doanh thun li cho pht trin kinh t t nhn a) Bo m n nh kinh t v m - Trin khai thc hin ng b cc gii php n nh kinh t v m, kim sot lm pht, y nhanh qu trnh c cu li nn kinh t gn vi i mi m hnh tng trng. - Ch ng, linh hot iu hnh chnh sch tin t theo c ch th trng, kim sot lm pht mc hp l. Phi hp ng b, hiu qu gia chnh sch tin t vi chnh sch ti kho v cc chnh sch kinh t v m khc. Bo m li sut v t gi

hi oi n nh, ph hp vi iu kin kinh t v m v th trng. y mnh c cu li h thng cc t chc tn dng gn vi x l n xu; c cu li ngn sch nh nc gn vi gim bi chi ngn sch, bo m an ton n cng v nng cao hiu qu u t cng; khuyn khch u t ca khu vc t nhn. 110 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW b) Hon thin c ch, chnh sch thu ht u t t nhn v bo m hot ng ca kinh t t nhn theo c ch th trng - C cc c ch, chnh sch khuyn khch thnh lp doanh nghip ca t nhn; thu hp nhng lnh vc kinh doanh c iu kin, to iu kin kinh t t nhn u t pht trin sn xut kinh doanh trong nhng ngnh, lnh vc, a bn m php lut khng cm, ph hp vi chin lc pht trin KT-XH

trong tng thi k. - Khuyn khch, to iu kin cho cc h kinh doanh m rng quy m, nng cao hiu qu hot ng, t nguyn lin kt hnh thnh cc hnh thc t chc hp tc hoc chuyn i sang hot ng kinh doanh theo m hnh doanh nghip thng qua cc chnh sch nh: Min, gim thu thu nhp doanh nghip, tin s dng t trong nhng nm u hot ng; 111 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - Hon thin v bo m thc thi minh bch, hiu qu chnh sch h tr pht trin doanh nghip nh v va, phong tro khi nghip, i mi sng to; to tin hnh thnh cc tp on kinh t t nhn s hu hn hp, bao gm c vic gp vn vo cc tp on kinh t nh nc c tim lc vng mnh, sc cnh tranh, tham gia mng sn xut, chui gi tr khu vc

v ton cu, c bit l trong lnh vc cng nghip ch bin, ch to, in t, nng nghip. - C chnh sch khuyn khch sn xut trong lnh vc nng nghip theo hng ch yu da vo doanh nghip, hp tc x v trang tri c quy m ln, ng dng cng ngh cao. 112 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - Bo m cc c ch, chnh sch khuyn khch, h tr pht trin kinh t t nhn ph hp vi c ch th trng v thuc y tnh t ch, cnh tranh ca kinh t t nhn; khng bin cc c ch, chnh sch h tr pht trin kinh t t nhn thnh bao cp, phc v "li ch nhm" di mi hnh thc. Khng bin vic chp thun, xc nhn, chng nhn p ng cc iu kin, tiu chun chuyn mn k thut thnh giy php con, gy cn tr

hot ng ca kinh t t nhn. c) M rng kh nng tham gia th trng v thc y cnh tranh bnh ng - Pht trin mnh m, thng sut, ng b cc th trng, h thng lu thng, phn phi hng ho, dch v trn c nc, c bit l th trng t liu sn xut; ng thi c bin php bo v c hiu qu th trng trong nc gn vi y mnh pht trin th trng quc t ph hp vi cc cam kt quc t. 113 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - Xy dng chnh sch to iu kin kinh t t nhn tham gia vo qu trnh c cu li DNNN thng qua vic gp vn, mua c phn; thuc y lin kt theo chui gi tr gia DNNN v doanh nghip ca t nhn... y mnh x hi ho, to iu kin cho kinh t t nhn tham gia cung cp dch v cng.

- Hon thin th ch qun l ti chnh doanh nghip v minh bch thng tin ti chnh doanh nghip ca t nhn. 114 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW d) Pht trin kt cu h tng - Tp trung pht trin h thng kt cu h tng KT-XH ng b, hin i, nht l giao thng, nng lng, vin thng, th, cp, thot nc, thu li, x l cht thi, dch v hu cn v to iu kin thun li cho kinh t t nhn tip cn, s dng bnh ng, vi chi ph hp l. - Sm hon thin th ch y mnh thc hin c ch hp tc cng - t trong u t, khai thc, s dng, kinh doanh cc d n, cng trnh kt cu h tng kinh t - k thut. Kim sot cht ch chi ph u t, vic vn hnh v thu hi vn ca cc

d n kt cu h tng. 115 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - Tng cng kh nng p ng nhu cu vn ti a phng tin cho cc doanh nghip da trn h thng giao thng ng b, c trng im, kt ni gia cc trung tm kinh t ln v gia cc trc giao thng u mi. M rng u t v hin i ho giao thng ng b, ng st, hng hi, thu ni a v ng hng khng; tng cng kt ni cc h thng giao thng lin kt vng v a phng, kt ni h thng giao thng trong nc vi quc t; pht trin dch v hu cn, lu thng, phn phi hng ho, dch v thun tin, p ng nhu cu th trng trong nc v quc t. - R sot, hon thin quy hoch v y mnh u t pht trin

ng b cc khu cng nghip, cm cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao, p ng y yu cu ca doanh nghip v mt bng sn xut kinh doanh vi h tng kinh t - k thut, dch v h tr y v chi ph hp l. 116 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW ) Tng cng kh nng tip cn cc ngun lc - To iu kin thun li kinh t t nhn tip cn th trng t ai, ti nguyn mt cch minh bch, bnh ng theo c ch th trng. - To iu kin bnh ng, thun li cho kinh t t nhn tip cn vay vn ngn hng, huy ng vn trn th trng chng khon, nht l pht hnh tri phiu doanh nghip v s dng cc dch v ti chnh vi chi ph hp l. - Pht trin a dng cc nh ch ti chnh, cc qu u t mo

him, cc qu bo lnh tn dng, cc t chc ti chnh vi m, cc t chc t vn ti chnh, dch v k ton, kim ton, thm nh gi, xp hng tn nhim 117 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - C c ch, chnh sch to iu kin kinh t t nhn tch cc tham gia vo qu trnh hi nhp kinh t quc t. H tr kinh t t nhn tip cn, khai thc cc c hi trong hi nhp quc t, m rng th trng, y mnh u t v thng mi quc t; xa b cc ro cn bt hp l i vi kinh t t nhn khi tham gia thng mi, u t quc t. To iu kin kinh t t nhn pht trin, nng cao nng lc, tng bc tham gia su, vng chc vo chui gi tr khu vc v ton cu. - Nghin cu, ban hnh c ch, chnh sch tn dng ph hp

vi cc phng thc sn xut kinh doanh, i tng khch hng, tng cng kt ni cc khu trong mng sn xut v chui gi tr. 118 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 3.3. H tr kinh t t nhn i mi sng to, hin i ho cng ngh v pht trin ngun nhn lc, nng cao nng sut lao ng - Khuyn khch, h tr kinh t t nhn u t vo cc hot ng nghin cu v pht trin, ng dng, chuyn giao cng ngh tin tin. Pht trin cc qu h tr i mi sng to v ng dng cng ngh. Ap dng chnh sch thu, h tr ti chnh, tip cn cc ngun vn u i ph hp vi hot ng nghin cu, i mi, hin i ho cng ngh. Kt ni doanh

nghip, tng khi nghip, i mi sng to vi cc nh u t, qu u t. - u tin pht trin cc khu cng ngh cao, cc vn m cng ngh cao v cc doanh nghip khoa hc - cng ngh. y mnh u t, pht trin cc c s nghin cu khoa hc - cng ngh, i ng cc nh khoa hc. y mnh thng mi ho cc sn phm nghin cu khoa hc, cng ngh. 119 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - y mnh thc hin chin lc quc gia v pht trin ngun nhn lc. i mi cn bn, ton din v nng cao cht lng gio dc, o to, nht l o to ngh, o to ngun nhn lc cht lng cao p ng nhu cu s lng v cht lng nhn lc cho pht trin kinh t t nhn. Tng cng hp tc, lin kt cht ch gia doanh nghip v c s o to.

- Tip tc y mnh xy dng v pht huy vai tr ca i ng doanh nhn Vit Nam trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho v hi nhp quc t. Chu trng o to, bi dng v pht trin i ng doanh nhn c trnh chuyn mn cao, k nng qun l, qun tr hin i, o c kinh doanh v tinh thn trch nhim i vi quc gia, dn tc. Xy dng v trin khai rng ri cc chun mc o c, vn ho ca doanh nhn Vit Nam trong nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha. - Khuyn khch, ng vin tinh thn kinh doanh, ch khi nghip v i mi sng to trong ton x hi, nht l trong cng ng doanh nghip. 120 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 3.4. Nng cao hiu lc, hiu qu qun ly nh nc - Xy dng b my nh nc tinh gn, hiu lc, hiu qu; pht

trin i ng cn b, cng chc lim chnh, c t tng chnh tr vng vng, trnh chuyn mn nghip v cao. - Nng cao nng lc xy dng v t chc thc hin c hiu qu php lut, c ch, chnh sch, k hoch, quy hoch, chin lc pht trin, to mi trng u t kinh doanh thun li, an ton cho kinh t t nhn pht trin lnh mnh, ung nh hng. 121 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - Tng cng hiu lc, hiu qu cng tc gim st, thanh tra, kim tra, trch nhim gii trnh ca cc c quan i vi vic chp hnh ch trng, chnh sch, php lut v pht trin kinh t t nhn; kp thi pht hin v x l nghim minh cc hnh vi vi phm php lut, bo m khng lm nh hng n hot

ng sn xut kinh doanh v to gnh nng tm l i vi ngi dn v doanh nghip. i mi v nng cao hiu qu hot ng ca cc c quan t php trong vic gii quyt cc tranh chp kinh t, thng mi, dn s. 122 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - y mnh ci cch hnh chnh m trng tm l to bc t ph trong ci cch th tc hnh chnh. n gin ho, rut ngn thi gian x l cc th tc hnh chnh, nht l v thnh lp doanh nghip, ng k kinh doanh, cp php, thu, xut khu, nhp khu, gii quyt tranh chp, t tng, xt x, thi hnh n, ph sn, tit kim thi gian, chi ph thc hin cc th tc hnh chnh cho ngi dn v doanh nghip. - Hon thin v cng khai, minh bch h thng thng tin KT-XH, c

s d liu, vn bn quy phm php lut, cc quy hoch, k hoch, chin lc pht trin, c ch, chnh sch qun l to iu kin cho ngi dn v doanh nghip tip cn khai thc v s dng. Khn trng xy dng v pht trin h thng c s d liu tp trung, thng nht, tch hp v khu vc kinh t t nhn. 123 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW 3.5. i mi ni dung, phng thc v tng cng s lnh o ca ng, nng cao vai tro ca Mt trn T quc Vit Nam, cc t chc chinh tr - x hi, x hi - ngh nghip i vi kinh t t nhn - i mi ni dung, phng thc lnh o ca ng v hiu qu hot ng ca cc t chc ng trong khu vc kinh t t nhn ph hp vi nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha. Cc cp

u ng tng cng ch o cng tc tuyn truyn, gio dc, nng cao nhn thc, to s thng nht cao trong h thng chnh tr v cc tng lp nhn dn v ch trng nht qun trong pht trin kinh t t nhn ca ng v Nh nc; lnh o thc hin c hiu qu, cng khai, minh bch cc chnh sch khuyn khch pht trin kinh t t nhn. C gii php thc hin ch trng pht trin ng trong khu vc kinh t t nhn. 124 NI DUNG NGH QUYT 10-NQ/TW - Bo m gi nghim k lut, k cng, gi vng s lnh o ca ng i vi khu vc kinh t t nhn trn c s pht huy sc mnh ca c h thng chnh tr t Trung ng n c s. - Pht huy vai tr ca Mt trn T quc Vit Nam, cc t chc chnh tr - x hi, x hi - ngh nghip trong pht trin kinh t

t nhn. Nng cao hiu qu hot ng ca cc t chc x hi ngh nghip, lm tt vai tr t chc i din, tch cc phi hp vi cc c quan qun l nh nc cung cp thng tin, h tr lin kt, hp tc kinh doanh, o to k thut v t vn cho cc hi vin. 125 Phn th ba T CHC THC HIN 1. ng on Quc hi - B sung Chng trnh xy dng lut, php lnh, u tin cc d n lut trc tip phc v trin khai thc hin 3 Ngh quyt; - Tng cng gim st ca Quc hi, y ban Thng v Quc hi, Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc hi i vi hon thin, thc thi th ch kinh t th trng nh hng

x hi ch ngha; vic c cu li, i mi, nng cao hiu qu DNNN v pht trin kinh t t nhn. 126 Phn th ba T CHC THC HIN 2. Ban cn s ng Chinh ph, cc tnh uy, thnh uy, ng on, ng uy trc thuc Trung ng: Xy dng chng trnh, k hoch hnh ng vi l trnh v phn cng c th trch nhim cho cc t chc, n v thc hin ph hp vi iu kin c th ca tng ngnh, lnh vc, a phng v n v. 3. Mt trn T quc Vit Nam v cc t chc chinh tr - x hi cc cp:

Xy dng chng trnh, k hoch gim st vic thc hin 3 Ngh quyt. 127 Phn th ba T CHC THC HIN 4. Ban T chc Trung ng: Ch tr, phi hp vi cc c quan lin quan nghin cu, xy dng: - n i mi phng thc lnh o, hon thin m hnh t chc v hot ng ca t chc ng trong doanh nghip nh nc; - n tip tc i mi phng thc lnh o ca ng, xy dng t chc b my ca h thng chnh tr tinh gn, hiu lc, hiu qu gn vi th ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngha; - Tng kt, kin ngh tip tc i mi ni dung v phng thc lnh o ca ng v pht trin kinh t t nhn; ch trng, chnh

sch v pht trin cc t chc c s ng v ng vin trong khu vc kinh t t nhn. 128 Phn th ba T CHC THC HIN 5. Ban Tuyn gio Trung ng: Ch tr, phi hp vi Ban Kinh t Trung ng t chc vic hc tp, qun trit v tuyn truyn su, rng ni dung v kt qu thc hin 3 Ngh quyt. 6. Ban Kinh t Trung ng: - Ch tr, phi hp vi cc ban ng Trung ng, Ban cn s ng Chnh ph, cc b, ngnh nghin cu tin ti xy dng b tiu ch v nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha

nc ta. - Ch tr, phi hp vi Vn phng Trung ng ng, cc ban cn s ng, ng u trc thuc Trung ng thng xuyn theo di, kim tra, n c trin khai thc hin 3 Ngh quyt; thc hin s kt, tng kt v nh k bo co B Chnh tr, Ban B th v vic trin khai thc hin 3 Ngh quyt. 129 XIN TRN TRNG CM N! 130

Recently Viewed Presentations

 • CS 5600 Computer Systems Lecture 3: Hardware, CPUs,

  CS 5600 Computer Systems Lecture 3: Hardware, CPUs,

  This discussion will focus on the IBM PC architecture. ... IBM PCs are Intel 80836 compatible. Original x86 design. Intel, AMD, VIA. Today's dominant ISA: x86-64, developed by AMD. ... What Happens After You Push Power? A lot happens in...
 • Multiculturalism International and Cross-Cultural Communication Globalization: You are

  Multiculturalism International and Cross-Cultural Communication Globalization: You are

  High context culture Communicators assume a great deal of commonality of knowledge and views Less is spelled out explicitly and much more is implicit or communicated in indirect ways More responsibility is placed on the listener to keep up their...
 • Weathering - Crc Leme

  Weathering - Crc Leme

  Mehrooz F Aspandiar CRC LEME ... biological characteristics A 1 D section through the weathered regolith is a weathering profile Several types of weathering profiles based on the degree of weathering and nature of the zones A "simple" weathering/regolith profile...
 • Stress et bu rnout: facteurs de risque et de protection

  Stress et bu rnout: facteurs de risque et de protection

  Le stressAnalogie de la balance de Lazarus et Folkman. Référence p.9. Analogie de la balance de Lazarus et Folkman. Lazarus et Folkman présente sous forme d'une balance l'interaction entre d'une part, la demande (interne ou externe) qui a été créée...
 • Civil Rights - Weebly

  Civil Rights - Weebly

  * The Lorraine Motel, where King was assassinated, now the site of the National Civil Rights Museum * As T.V. scenes of mob violence in Little Rock flashed around the world, Eisenhower had to take command Vowing to use "the...
 • Celebrating Manufacturers and the Resources They Use for

  Celebrating Manufacturers and the Resources They Use for

  Host: Omari Wooden, Assistant Division Chief. U.S. Census Bureau. Remarks: David Glaccum. Associate Administrator. U.S. Small Business Administration. Kevin Scott. National Association of Manufacturers. Today's Speakers. The Census Bureau Statistics are how America knows what America needs.
 • Integral Psychology Integrating Philosophy, Religion and ...

  Integral Psychology Integrating Philosophy, Religion and ...

  Magical-Animistic (Kin Spirits, "we") Individual subsumed in group with strong kinship/tribal bonds, symbiotic, autonomy vs. shame and doubt Preoperational, magical and animistic thinking Emotional self and punishment/obedience morality emerging Seen in superstitions, rituals, athletic teams, gangs, tribes (10% pop., 1%...
 • SCOTSMAN ICE: AN INTRODUCTION HIGHLY EFFICIENT, SUPERIOR-PERFORMING ICE

  SCOTSMAN ICE: AN INTRODUCTION HIGHLY EFFICIENT, SUPERIOR-PERFORMING ICE

  SMART-BOARD® TECHNOLOGY . a powerful tool that uses advanced diagnostics and remote troubleshooting to minimize downtime. Meridian Series Ice and Water Dispensers. Highly reliable ice and water dispenser utilizing sealed bearing technology for maximum uptime.