Από το Νεύτωνα στον Weierstrass

Από το Νεύτωνα στον Weierstrass

Weierstrass Newton, Isaac (1642-1727) Nature and Natures laws lay hid in

night; God said, Let Newton be! And all was Light. To (fluxions) ( ) ( )

Barrow Barrow Wallis

: (Wallis) (Barrow) (Gregory Wallis) De analysi per aequationes numero terminorum infinitas 1669 1711 ethodus fluxionum et serierum infinitorum. X. 1671, 1736 , .

Tractatus de Quadratura Curvarum 1693 (fluxions) : . x . y x y (fluents flowing quantities) y x y x

. . 1693: Tractatus de Quadratura Curvarum : x x+o xn (x+o)n xn + noxn-1 + (nn-n)/2 ooxn-2 + . .

Principia (1687) , , Godefried Wilhem Leibniz

(1646 1716) Huyghens Barrow Wallis 1684: Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae nec fractals nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus Acta Eruditorum .

Leibniz x y dx, dy : H dy/dx d Calculus summatorius: y2 ydy 2

y=x2 dy=d(x2)=(x+dx)2-x2=2xdx+(dx)2 2x= Methodus tangentium inversa, seu de functionibus ( ): y y

Newton . x,y Leibniz x y.

. T dx, dy . H 1664-1666: Woolsthorpe: Newton . 1666. 1713: Newton

. Henry Oldenberg o Leibniz Newton. 16821684: Leibniz Acta Eruditorum 1710: Leibniz

O Bernoulli Jakob (1654-1705) Johann (1667 1748) Bernoulli Johann Jakob .

. . : x = at - h sin(t), y = a - h cos(t) (Catenary) ;

: Johann, Leibniz, Huyghens . y = a cosh(x/a) M Guillaume de L'Hospital (1661-1704) 1696:

. - Johann Bernoulli Leibniz . George Berkeley (1685- 1753)

The Analyst; or, A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician. London, Tonson, 1734 Berkeley . Berkley

: ; ( ;).

Edmund Halley (1656-1742) 1784:

Simon L Huilier . Joseph Louis Lagrange (1736-1813) Mecanique analytique (1788): f

Leonhard Euler (1707-1783) 1748: . .

1734: O Euler 2 2 2 ... S 2 2 6 1 2 3 1

1 1 S p 1

p 1 p S p p (; ;) . 1979, R. Apery: To S3 Jean le Rond D Alembert

1717 - 1783 , . Encyclopedie 1765 Jean le Rond D Alembert 1717 - 1783 !

! (fnctions primitives) .

. Augustin Louis Cauchy :

f ( x i) f ( x ) : f ( x ) lim i 0 i ... Louis Cauchy (1789-1857)

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) Bernhard Riemann, (1826-1866)

Weierstrass, Karl (1815--1897) .

. Cauchy: . Weierstrass: . 1791: Louis Francois Arbogast (1759 1803):

1817: Bernhard Bolzano (17811848): . . 1822: Joseph Fourier (1768 -1830)

Theorie Analytique de la Chaleur Weierstrass von Koch

( 4/3) Helge von

Koch 1870-1924 Hilbert Peano Giuseppe Peano 1858 - 1932 Waclaw Sierpinski 1882-1969

Sierpinski - Sierpinski

Recently Viewed Presentations

 • Comer, Abnormal Psychology, 8th edition

  Comer, Abnormal Psychology, 8th edition

  Suicide. A new condition called SUICIDAL BEHAVIOR DISORDER has been added to the DSM-5 as . one that deserves further study. This disorder is defined as having made a suicide attempt within the prior 24 months
 • Greek Mythology - Bucknell University

  Greek Mythology - Bucknell University

  Conclusions As you can see the ancient Greeks had a very interesting and complex culture which they believed in wholeheartedly. I had a lot of fun researching Greek mythology and I would do it again more extensively anytime. Dionysus Demeter...
 • Glass Container Recycling

  Glass Container Recycling

  Since 2008, imports of unfilled glass containers for food and beverage have increased 28%. On pace for another 6% increase this year.. Increased emissions regulations, tied with unpredictable energy costs make the savings realized from recycled glass use of critical...
 • Welcome! Class of 2022 Why is the ninth

  Welcome! Class of 2022 Why is the ninth

  We operate a (mostly) paperless classroom using Edmodo. A paperless classroom allows you to get immediate feedback on all tests and quizzes. Essays and other written response items are submitted electronically. This gives you access to your work all year...
 • Leadership - Cultivating Decision-Making Strategies

  Leadership - Cultivating Decision-Making Strategies

  Programmed Decisions. Basic operating systems, procedures and standard organizational transactions. McDonald's employees are trained to make the Big Mac according to specific procedures. Starbucks uses programmed decisions to purchase coffee beans, cups and napkins.
 • 2 - WordPress.com

  2 - WordPress.com

  To provide specific project support and leadership to commissioners and GP practices for effective implementation and roll out (March 2017) To support selection of preferred provider through national procurement across the South East (May 2016) To improve the standardised data...
 • Area of Composite Figures - nobelms.com

  Area of Composite Figures - nobelms.com

  Among the formulas needed to find the areas of composite figures are formulas for the areas of a circle, a rectangle, a triangle, a parallelogram, and a trapezoid. It is possible to divide up a composite figure in more than...
 • My Mother is a Baker - Kelly's Web Page

  My Mother is a Baker - Kelly's Web Page

  My Mother is a Baker My Mother is a Baker My mother is a baker. My father is a trash man. My sister is a singer. My brother is a cowboy. My doggie is a licker. My kitty is a...