An Introduction to Scrum - Mike Cohn

An Introduction to Scrum - Mike Cohn

Uvod u Scrum Mountain Goat Software, LLC Uvod u Scrum Prezentuje Mountain Goat Software, LLC Gubimo tafetne trke Pristup razvoju proizvoda kao u tafetnim trkamamoe biti u suprotnosti sa eljama za maksimalnom brzinom i fleksibilnou. Umesto toga, holistiki ili rugby pristup gde tim pokuava da pree put kao celina, dodajui loptu napred-nazadmoe bolje posluiti savladavanju dananjih zahteva. Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka, The New New Product Development

Game, Harvard Business Review, January 1986. Mountain Goat Software, LLC Scrum u 100 rei Scrum je agilni proces koji nam omoguava da se fokusiramo na isporuku najviih poslovnih vrednosti u najkraem roku Omoguava nam da brzo i esto unapreujemo aplikacije (svake 2 nedelje do jednog meseca) Posao postavlja prioritete. Timovi se samoorganizuju da bi odredili najbolji nain za isporuku funkcionalnosti koje imaju najvii prioritet. Svake dve nedelje do mesec dana svako moe da vidi potpuno funkcionalan softver i odlui se za putanje u produkciju ili da nastavi unapreivanje u sledeem sprintu. Mountain Goat Software, LLC Poreklo Scrum-a Jeff

Sutherland Prvi scrum u Easel Corp in 1993 IDX i 500+ ljudi primenjuje Scrum Ken Schwaber ADM Autor tri knjige o Scrumu Scrum prezentovan na OOPSLA 95 sa g. Sutherlandom Mike

Scrum patterns na PLOPD4 Ken Beedle Schwaber i Mike Cohn Suosnivai Scrum Alliance 2002, inicijalno u sklopu Agile Alliance Mountain Goat Software, LLC Scrum koriste: Microsoft Intuit Yahoo Nielsen Media Google First American Real Estat Electronic Arts

BMC Software Lockheed Martin Ipswitch Philips John Deere Siemens Lexis Nexis Nokia Sabre IBM Salesforce.com Capital One Time Warner BBC Turner Broadcasting Oce Mountain Goat Software, LLC Scrum se koristi za:

Komercijalni softver In-house razvoj Razvoj po ugovoru Projekti s fiksnom cenom Finansijske aplikacije ISO 9001sertifikovane aplikacije Embedded sistemi 24x7 sistemi sa zahtevom za 99.999% raspoloivou za Joint Strike Fighter Mountain Goat Software, LLC Razvoj raunarskih igara FDA-odobrene, ivotno kritine sisteme

Satelitski kontrolisan softver Web stranice Softver za handheld ureaje Mobilne telefone Softver za mrene svieve ISV aplikacije Neke od najveih aplikacija u upotrebi Osobine Samoorganizovani timovi Proizvod napreduje kroz niz mesenih sprintova Zahtevi se skupljaju kao stavke u listi koja se zove product backlog Nema specifinih prepisanih inenjerskih praksi koristi pravila pomou kojih stvara agilno okruenje u svrhu isporuke proizvoda jedan od agilnih procesa Mountain Goat Software, LLC Agile Manifesto

sistem vrednosti Pojedinci Pojedinci ii interakcija interakcija iznad Procesi Procesi ii alati alati Funkcionalan Funkcionalan softver softver iznad Detaljna Detaljna dokumentacija dokumentacija Saradnja Saradnja sa sa

korisnikom korisnikom iznad Pregovaranje Pregovaranje oo ugovoru ugovoru Odgovor Odgovor na na promenu promenu iznad Praenje Praenje plana plana Izvor: www.agilemanifesto.org Goat

Mountain Software, LLC Nivo uma kod projekta Dalje od dogovora Anarhija Sl o en o Jednostavno Mountain Goat Software, LLC Izvesnije Blie dogovoru Tehnologija

Izvor: Strategic Management and Organizational Dynamics by Ralph Stacey in Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle. Neizvesnije Zahtevi Kompleksno Scrum 24 sata Sprint 2-4 nedelje Cilj sprinta Povraaj Otkazivanje Povrat Poklon

omot Kuponi Poklon omot Cancel Product backlog Mountain Goat Software, LLC Sprint backlog Kuponi Potencijalno isporuiv Inkrement proizvoda Sve zajedno Slika raspoloiva na www.mountaingoatsoftware.com/scr um Mountain Goat Software, LLC

Sprintovi Scrum projekti ostvaruju napredak kroz niz sprintova Analogno iteracijama u extreme programming Tipino trajanje je 2-4 nedelje ili najvie jedan kalendarski mesec Konstantno trajanje omoguava bolji ritam Za vreme sprinta, proizvod se dizajnira, kodira i testira Mountain Goat Software, LLC Sekvencijalni protiv preklapajueg razvoja Zahtevi Dizajn Kd

Test Umesto da rade jednu od ovih stvari odjednom... ...Scrum timovi rade pomalo od svega sve vreme Izvor: The New New Product Development Game by Takeuchi and Nonaka. Harvard Business Review, January 1986. Mountain Goat Software, LLC Nema promena za vreme sprinta Promena Planirajte trajanje sprinta shodno tome koliko dugo moete izdrati bez promena Mountain Goat Software, LLC

Scrum framework Uloge Product owner ScrumMasterSastanci Tim Planiranje sprinta Pregled sprinta Retrospektiva sprinta Dnevni scrum sastanak Artefakti Product backlog Sprint backlog Burndown dijagrami Mountain Goat Software, LLC Scrum framework Uloge

Product owner ScrumMasterSastanci Tim Planiranje sprinta Pregled sprinta Retrospektiva sprinta Dnevni scrum sastanak Artefakti Product backlog Sprint backlog Burndown dijagrami Mountain Goat Software, LLC Product owner Definie funkcionalnosti proizvoda Odluuje o datumu i sadraju release-a Odgovoran za profitabilnost proizvoda (ROI)

Prioritizuje funkcionalnosti u skladu sa znaajem za trite Prema potrebi, koriguje funkcionalnosti i prioritet u svakoj iteraciji Prihvata ili odbacuje rezultate rada Mountain Goat Software, LLC ScrumMaster Predstavlja manadment projekta Odgovoran za sprovoenje Scrum vrednosti i prakse Uklanja smetnje Osigurava da je tim potpuno funkcionalan i produktivan Omoguava blisku saradnju izmeu svih uloga i funkcija titi tim od spoljnih ometanja Mountain Goat Software, LLC

Tim Obino 5-9 lanova Multi-funkcionalni: Programeri, testeri, dizajneri itd. lanovi bi trebalo da budu radno vreme Moe biti izuzetaka angaovani puno (npr. DBA) Timovi se samoorganizuju Idealno bi bilo bez funkcija, ali teko ostvarivo Sastav bi trebalo menjati samo izmeu sprintova Mountain Goat Software, LLC

Scrum framework Uloge Product owner ScrumMaster Sastanci Tim Planiranje sprinta Pregled sprinta Retrospektiva sprinta Dnevni scrum sastanak Artefakti Product backlog Sprint backlog Burndown dijagrami Mountain Goat Software, LLC Kapacitet

Kapacitet tima tima Product Product backlog backlog Poslovni Poslovni uslovi uslovi Sastanak planiranja sprinta Prioritizovanje sprinta Analiza i procena product backlog-a Utvrivanje cilja sprinta Planiranje sprinta Odluivanje o nainu realizacije Trenutni Trenutni

proizvod proizvod TehnoTehnologija logija Mountain Goat Software, LLC Cilj Cilj sprinta sprinta cilja sprinta (design) Izrada sprint backlog-a (zadaci) od stavki product backlog-a (user stories / features) Procena sprint backlog-a u satima

Sprint Sprint backlo backlo gg Planiranje sprinta Tim bira stavke iz product backlog-a za koje moe da se obavee da ih moe zavriti Kreira se Sprint backlog Identifikuju se zadaci i svaki se procenjuje (1-16 Uz saradnju, ne samo ScrumMaster sati) Uzima se u obzir high-level dizajn reenja Kao Kao planer planer putovanja, putovanja, elim

elim da da vidim vidim fotografije fotografije hotela. hotela. Mountain Goat Software, LLC Kodiranje srednjeg sloja (8 h) Kodiranje interfejsa (4) Kodiranje demo-a (4) Kodiranje foo klase (6) Dorada testova perfomansi (4) Dnevni scrum sastanak Parametri Dnevno 15 minuta Stand-up Nije za reavanje problema Svi su pozvani

Samo lanovi tima, ScrumMaster i product owner smeju da priaju Pomae da se izbegnu ostali nepotrebni sastanci Mountain Goat Software, LLC Svi odgovaraju na 3 pitanja 1 ta si radio jue? ta e raditi danas? danas? Da li ti neto stoji na putu? Ovo 2 3 nije izvetaj o statusu za ScrumMaster-a

To je informisanje meu jednakima Mountain Goat Software, LLC Pregled sprint-a Tim prezentuje ono to je uraeno za vreme sprinta Tipino u formi demonstracije novih funkcionalnosti ili upotrebljene arhitekture Neformalno Pravilo 2-satne pripreme Bez slajdova Uestvuje ceo tim Svi su pozvani Mountain Goat Software, LLC Retrospektiva sprinta Periodino razmatranje ta je dobro, a ta ne Tipino 1530 minuta Radi se posle svakog sprinta Ceo tim uestvuje

ScrumMaster Product owner Tim Mogue je uee klijenata i ostalih Mountain Goat Software, LLC Poeti / Prestati / Nastaviti Ceo tim se okuplja i diskutuje ta bi eleli da: Ponu da rade Prestanu da rade Ovo je samo jedan od naina kako se moe raditi retrospektiva sprinta Mountain Goat Software, LLC

Nastave da rade Scrum framework Uloge Product owner ScrumMasterSastanci Team Planiranje sprinta Pregled sprinta Retrospektiva sprinta Dnevni scrum sastanak Artefakti Product backlog Sprint backlog Burndown dijagrami Mountain Goat Software, LLC Product backlog

Zahtevi Lista svih zahtevanih poslova na proizvodu Idealno je ako su zahtevi takvi da svaki predstavlja vrednost za korisnika proizvoda Ovo Ovo je je product product backlog backlog Goat Mountain Software, LLC Prioritizuje ih product owner Reprioritizovani na poetku svakog sprinta

Primer product backlog-a Stavka backlog-a Omoguiti gostu da napravi rezervaciju Kao gost, elim da otkaem rezervaciju. Kao gost, elim da promenim datume rezervacije. Kao zaposleni u hotelu, mogu da startujem RevPAR izvetaje (revenue-per-available-room) Unaprediti obradu greaka ... ... Mountain Goat Software, LLC Procena 3 5 3 8

8 30 50 Cilj sprinta Kratka izjava na ta e biti fokusiran rad za vreme sprinta Prirodne nauke Aplikacija sa bazom podataka Podrati funkcionalnosti neophodne za studije genetike stanovnitva. Omoguiti da se aplikacija, uz Oracle, moe startovati i Finansijske usluge na SQL Server-u. Podrati vie tehnikih indikatora od kompanije ABC sa real-time podacima. Mountain Goat Software, LLC Upravljanje sprint backlogom

Pojedinci se sami opredeljuju za zadatke Zadaci se ne dodeljuju Procena preostalog posla se radi svakodnevno Svaki lan tima moe dodavati, brisati ili menjati sprint backlog Posao se pojavljuje u toku sprinta Ako je posao nejasan, definie se zadatak u sprint backlog-u sa vie vremena i kasnije se usitnjava Preostali posao se procenjuje im saznamo vie Mountain Goat Software, LLC Sprint backlog Zadaci Zadaci Pon Pon Uto Uto Sre Sre et et Pet Pet 8

4 8 Kodiranje srednjeg sloja 16 12 10 4 Testiranje srednjeg sloja 8 16 16 11

8 8 8 8 8 8 4 Kodiranje kor. interfejsa Pisanje online helpa Kodiranje foo klase Logovanje greaka Mountain Goat Software, LLC 12 8

Sati Sprint burndown dijagram Mountain Goat Software, LLC Zadaci Zadaci Pon Pon Uto Uto Sre Sre et et Pet Pet Kodiranje kor. interfejsa Kodiranje srednjeg sloja Testiranje srednjeg sloja Pisanje online helpa

8 16 8 12 4 12 16 8 10 16 7 11 50 Sati 40 30 20 10 0

Mountain Goat Software, LLC Pon Uto Sre et Pet 8 Skalabilnost Tipian tim je 7 2 ljudi Skalabilnost se realizuje pomou timova timova inioci koji utiu na skalabilnost Tip aplikacije Veliina tima

Disperzija tima Trajanje projekta Scrum je uspeno korien na vie projekata sa vie od 500 osoba Mountain Goat Software, LLC Skaliranje pomou Scrum of scrums Mountain Goat Software, LLC Scrum of scrums of scrums Mountain Goat Software, LLC Saznajte vie na www.mountaingoatsoftware.com/ scrum

www.scrumalliance.org www.controlchaos.com [email protected] Mountain Goat Software, LLC Preporuke za itanje Agile and Iterative Development: A Managers Guide by Craig Larman Agile Agile Agile Estimating and Planning by Mike Cohn Project Management with Scrum by Ken Schwaber Larsen Retrospectives by Esther Derby and Diana Agile

Software Development Ecosystems by Jim Highsmith Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle Scrum and The Enterprise User Stories Applied for by Mike Cohn Lots by Ken Schwaber Agile Software Development of weekly articles at www.scrumalliance.org Mountain Goat Software, LLC Copyright Slobodni

ste da: Delite kopirate, distribuirate i prenosite dalje ovaj rad Kombinujeteprilagodite ovaj rad Pod sledeim uslovima Nadlenost. Moete dopuniti ovaj rad na nain koji je specificiran od strane autora ili vlasnika licence (ali ne na bilo koji nain koji bi sugerisao da oni podravaju vas i korienje rada). Nita u ovoj licenci ne naruava ili ograniava moralna prava autora. Za vie informacija pogledajte http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Mountain Goat Software, LLC Kontakt informacije Autor prezentacije: Mike Autor prezentacije: Mike Cohn Cohn [email protected] [email protected] com com www.mountaingoatsoftware.c www.mountaingoatsoftware.c om om ukloniti ovaj (ili Moete(720) 890-6110 (720) 890-6110 ajd ali se sl

) ji ko lo bi Mountain Goat Software, LLC morate referencirati na izvor u okviru vae prezentacije. Moete koristiti logo i naziv kompanije (kao na primer dole levo) ili ukljuiti slajd negde drugde uz napomenu da je izdvojen . (ili ceo) iz ovoga izvora Zahvaljujem.

Recently Viewed Presentations

 • Implicit Bias October 14, 2016 Presented by: Anne

  Implicit Bias October 14, 2016 Presented by: Anne

  Project Implicit is a non-profit organization and international collaboration between researchers who are interested in implicit social cognition - thoughts and feelings outside of conscious awareness and control. The goal of the organization is to educate the public about hidden...
 • Forming Political Opinions

  Forming Political Opinions

  Forming Political Opinions. Demographic Characteristics. Family, Peers, and School. The Mass Media. Cues from Leaders or Opinion Makers. Political Knowledge. 10.4. The first step in forming opinions occurs through a process known as political socialization.
 • Title Placed Here - Be Leaderly

  Title Placed Here - Be Leaderly

  Define what it means to be strategic. Evaluate time being spent on strategic or tactical activities. 4 questions asked by strategic leaders. ... "I can't overemphasize how important it is to have unstructured time by yourself or with your team,...
 • Budget - uea.su

  Budget - uea.su

  mailto:[email protected] Location. Are you looking on or off campus? See a list of possible venues here…UEA - The City. Is the location suitable for your type of event? E.g. a Ball in a Hall rather than a lecture room. ......
 • Verbals Notes (Day 1): Participles - Language Arts 8

  Verbals Notes (Day 1): Participles - Language Arts 8

  Day 1 - Underline the participles or participial phrases in each sentence. Hurriedly fastening his backpack, Joe rushed off to school. The frozen fish was an easy meal for Jim to cook. Staring at the items on the sales rack,...
 • Easter Island is famous for its enigmatic moat

  Easter Island is famous for its enigmatic moat

  Easter Island is famous for its enigmatic moat statues. On Easter Sunday, 1722 Easter Island was found and named by its first recorded European visitor, the Dutch explorer Jacob Roggeveen.
 • Personal Centered Planning-an example from Finland Siegen ...

  Personal Centered Planning-an example from Finland Siegen ...

  Times New Roman Arial Marketing Plan (Standard) Personal Centered Planning-an example from Finland Siegen University 15-16.3.2005/ Maarit Aalto Three aspects of Person Centred Planning Social Policy and Social Services Values and Attitudes A deeper understanding- new competence for professionals Folie...
 • Learning Target: I can use data to compare

  Learning Target: I can use data to compare

  Learning Target: I can use data to compare mass, volume and density based on graphical information. Calculate Density . Practice reading Mass vs. Volume Graphs. Interpreting Mass vs. Volume Graphs . Practice citing data (Density Unit test preparation)